Gdańsk

termin składania prac

20.05.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie

organizator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił jednoetapowy, studialny konkurs na projekt przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Gdańsku Brzezinie. Organizatorzy poszukują nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia.

cel

Celem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady prowadzącej do mola w Gdańsku Brzeźnie, od ul. Czarny Dwór do ul. Jantarowej, wraz z przejściem przez ulicę i placem wejściowym na molo, jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenu objętego konkursem.

Jak piszą organizatorzy, forma konkursu pozwala przeprowadzić wielowątkowy dialog o estetyce i funkcjonowaniu wskazanej przestrzeni z uwzględnieniem pór roku i różnorodnych potrzeb związanych z funkcjonalną sezonowością miasta nadmorskiego, między innymi pogodzenie potrzeb mieszkańców miasta i turystów oraz zmienną intensywność użytkowania.

warunki

Konkurs jest konkursem studialnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego.

Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji.

Jednym z założeń konkursowych jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej, różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni. Ponadto istotnym elementem jest czytelne połączenie funkcjonalne i przestrzenne ciągu z terenami przylegającymi, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych, powiązanie z osią widokową w ciągu alei Jana Pawła II.

W ramach konkursu należy opracować koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie uwzględniała następujące zasady:

 • zasada kształtowania przestrzeni publicznej, według której należy wyznaczyć przeznaczenie, wzajemne powiązania, narzucone parametry/gabaryty, skalę i formę, tereny objęte ochroną,
 • zasada dostępności — przedmiotem konkursu jest przestrzeń publiczna, którą należy kształtować w sposób umożliwiający korzystanie z niej wszystkim użytkownikom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami lub ograniczeniami,
 • zasada bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego — projektując obszar należy uwzględnić naturalny charakter otoczenia, zmienność pór roku oraz warunki siedliskowe w tym terenie,
 • zasada przyjaznego, atrakcyjnego przestrzennie i wizualnie kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczająca lub podkreślająca relacje z otoczeniem, a także ich założenia programowe i konstrukcyjne,
 • zasada sprawnej komunikacji — taka organizacja przestrzeni, aby zapewnić bezpieczne strefy komunikacji dla wszystkich użytkowników ruchu z uwzględnieniem pieszych, rowerzystów, osób o szczególnych potrzebach, wyznaczenie miejsc postojowych na
  rowery i/lub hulajnogi,
 • zasada proekologicznych i energooszczędnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Zakres koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinien obejmować co najmniej:

 • koncepcję zagospodarowania terenu wraz z układem powiązań funkcjonalno-przestrzennych w ramach obszaru objętego konkursem oraz z sąsiadującymi obszarami i przestrzeniami publicznymi wraz z przedstawieniem rozwiązań detalu urbanistycznego,
 • organizację ruchu pieszego i rowerowego oraz połączenia komunikacyjne z terenami sąsiadującymi, dostępność dla osób o szczególnych potrzebach,
 • aranżację przestrzeni sprzyjającą integracji wraz z zakresem możliwych przekształceń funkcjonalnych, w tym elementy małej architektury,
 • określenie standardów dla zasadniczych elementów przestrzeni publicznej, w tym placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów rekreacyjnych,
 • koncepcję i dyspozycje dotyczące urządzenia zieleni, w tym standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego, projektowanych nasadzeń.

kalendarium

 • termin składania prac: do 20 maja 2022 roku, do godziny 15.00,
 • ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2022 roku.

nagrody

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi 47 000 zł brutto.

 • I nagroda — 20 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi,
 • II nagroda — 15 000 zł brutto,
 • III nagroda — 7 000 zł brutto,
 • wyróżnienie — 5 000 zł brutto.

sąd konkursowy

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

 • dr. Paulina Borysewicz – przedstawicielka Biura Architekta Miasta Gdańska,
 • prof. Barbara Gronostajska – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,
 • Marta Gibczyńska – sekretarz, przedstawicielka organizatora,
 • prof. Piotr Lorens – architekt Miasta Gdańska,
 • dr Weronika Mazurkiewicz – prezeska Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich,
 • prof. Lucyna Nyka – dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
 • Agnieszka Owczarczak – przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • Aldona Remelska – przedstawicielka organizatora,
 • Joanna Sidorczak-Heinsohn – przedstawicielka Biura Architekta Miasta Gdańska,
 • dr Rafał Setlak – przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Mateusz Żylewicz – przedstawiciel Gdańskiego Ośrodka Sportu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://gzdiz.gda.pl/ogloszenia/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-przebudowy-i-rewaloryzacji-promenady-prowadzacej-do-mola-w-brzeznie,a,5226

regulamin

https://download.cloudgdansk.pl/gzdiz-pl/d/2022023362/regulamin-konkursu.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE