Trzebiatów

termin składania prac

19.01.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

organizator: Gmina Trzebiatów, SARP Oddział Szczecin

Urząd Miejski w Trzebiatowie wraz z SARP Oddział w Szczecinie zapraszają do udziału w jednoetapowym, realizacyjnym konkursie na projekt zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu rynku w Trzebiatowie.

Konkurs jest ograniczonym, jednoetapowym konkursem realizacyjnym. Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora/ autorki wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Trzebiatowie we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) Odział w Szczecinie. Konkurs otrzymał numer SARP 1030.

warunki

Konkurs SARP nr 1030 jest konkursem architektoniczno-budowlanym, ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenu rynku w Trzebiatowie. Szacowana powierzchnia netto obszaru opracowania to łącznie 1 0045 mkw W tym 8,5% powierzchni rynku zajmuje ratusz (854 mkw). Teren opracowania obejmuje 9 191 mkw.

Nowo projektowane zagospodarowanie ma powstać w efekcie wdrażanej rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Trzebiatowie. Na zespole działek znajduje się historyczny Ratusz Miejski oraz przyległy skwer z roślinnością niską i średnią. Zaleca się zachowanie funkcji rekreacyjnej (np. na potrzeby wydarzeń okolicznościowych) w północno-zachodnim obszarze placu — z aktualnie istniejącą rzeźbą Słonika jako symbolu miasta. Rzeźba ta nie jest związana historycznie z miejscem, w którym się obecnie znajduje i może zostać zlokalizowana w innym punkcie placu. Jednocześnie sugeruje się aby wspomniany obszar placu nie uwzględniał miejsc parkingowych. Dopuszcza się wprowadzenie w obrębie rynku fontanny lub tzw. mokrego chodnika z dyszami ukrytymi w nawierzchni, jednak przewidzieć należy koszty realizacji i eksploatacji w/wym elementu architektury.

Rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne przedstawiające sposoby kształtowania przedmiotowego rynku w Trzebiatowie powinny uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcja powinna podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność tego miejsca, uwzględniać przede wszystkim charakter przedsięwzięcia oraz wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz miejski (teren należy do obszaru Starego Miasta). Koncepcja musi kłaść nacisk na układ funkcjonalno-użytkowy rynku oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne, przed jakimi stają współczesne inwestycje publiczne. Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i proekologiczne podejście do kształtowania wnętrz miejskich.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wymienionym w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu nie przekroczy kwoty 18 mln zł brutto.

Do oceny w konkursie może być dopuszczona wyłącznie oryginalna (wcześniej niepublikowana) oraz nienaruszająca praw autorskich osób trzecich praca konkursowa, która nie narusza zasady anonimowości, jest zgodna z zadaniem konkursowym, nie zawiera rozwiązań wariantowych i jest wystarczająco czytelna i kompletna, by przeprowadzić jej ocenę.

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej — plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym w ilości maksymalnie 4 sztuk,
 • części opisowej — maksymalnie 4 stron A4 tekstu oraz pomniejszonych do formatu A3 plansz części graficznej,
 • karty identyfikacyjnej.

Praca konkursowa w sposób jednoznaczny musi wskazywać na zaproponowane rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, programowe i inne
istotne dla idei przedstawionej koncepcji. Pod względem graficznym pracę konkursową musi cechować czytelność informacji tekstowej oraz rysunkowej.

nagrody

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

 • walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych,
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i proklimatycznych ze szczególnym uwzględnieniem zieleni,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

Całkowita kwota przeznaczona przez zamawiającego na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

 • I nagroda — 30 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda — 20 tys. zł,
 • III nagroda — 15 tys. zł,
 • trzy wyróżnienia — 10 tys. zł każde.

kalendarium

 • składanie wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 19 stycznia 2023 roku, do godz. 15.00
 • informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 24 stycznia 2023 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie regulaminu: do 31 stycznia 2023 roku,
 • termin składania prac: do 15 marca 2023, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników: 30 marca 2023 roku.

sąd konkursowy

W skłąd sądu konkursowego wchodzą:

 • Marcin Brataniec – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O/Kraków,
 • Sławomir Wunsch – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
 • prof. Zbigniew Paszkowski – sędzia konkursowy SARP O/Szczecin,
 • Alina Rachańska – radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie,
 • Robert Rowski – UM Trzebiatów.

Funkcję sekretarki konkursu pełni Anna Pazdur-Czarnowska (SARP).

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania i załączniki znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE