Kępno

termin składania prac

28.08.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie

organizator: Miasto i Gmina Kępno

Gmina Kępno ogłosiła jednoetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie. Termin składania prac upływa 28 sierpnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie możliwie najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym dziedzińca i terenów przyległych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, odpowiadającej potrzebom edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym dzieci i młodzieży szkolnej.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, realizacyjnym.

Teren pod inwestycję to zabudowana nieruchomość przy ul. Tysiąclecia 1 w Kępnie. Na nieruchomości znajdują się między innymi:

 • budynek Szkoły Podstawowej nr 3, w tym dwie sale sportowe. Część budynku zajmuje żłobek,
 • boisko sportowe z trawą syntetyczną,
 • boisko piaskowe do siatkówki plażowej,
 • elementy małej architektury,
 • drogi dojazdowe i parkingi.

Teren przy Szkole Podstawowej nr 3 ma zaspokajać potrzeby rekreacyjne, edukacyjne i sportowe młodzieży szkolnej klasy I – VIII (w szczególnie wynikające z podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego). W założeniach obiekt winien być wykorzystywany głównie przez uczniów szkoły. W godzinach popołudniowych i w dni wolne od zajęć szkolnych wybrane elementy (boiska, place zabaw będą wykorzystywane przez młodzież i dzieci spoza szkoły. Ze względu na ograniczony teren i budżet projektu należy założyć, że część zajęć wychowania fizycznego w starszych klasach może się odbywać na zlokalizowanym przy ul. Sportowej boisku lekkoatletycznym.

Zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz wykorzystywać rozwiązania ekologiczne jak np. energia odnawialna czy wykorzystanie wód opadowych. Proponowane rozwiązania powinny w prosty i czytelny sposób podzielić teren i zostać dostosowane do różnych grup wiekowych (np. klasy I- III, IV – VI, VII- VIII) oraz umożliwiać łatwy nadzór nad całością jak najmniejszej liczbie opiekunów.

Elementy, które bezwzględnie muszą znaleźć się w przyszłym projekcie:

 • boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną (piłka ręczna, koszykówka itp.),
 • boisko piłkarskie z trawy syntetycznej z bieżnią dookólną 200 m- trzytorową i prostą 60 m – czterotorową,
 • istniejące boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej (dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącego boiska i wybudowanie nowego w innym miejscu),
 • klasa na świeżym powietrzu,
 • plac zabaw dla dzieci I-III i IV- VIII,
 • ścieżki i drogi dojazdowe (w tym drogi ewakuacyjne i przeciw pożarowej)
 • zieleń urządzona,
 • strefa z grami poziomymi na powierzchni poliuretanowej.

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji — 7 000 000 zł brutto.
Maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta — 110 000 zł netto.

Pozostałe elementy:

 • parking oraz miejsca wysiadania i odbierania dzieci z parkingów, stojaki i wiaty na rowery,
 • skocznia do skoku w dal,
 • instalacja fotowoltaiczna na dachu szkoły,
 • retencja wód opadowych,
 • zielone fasady,
 • oświetlenie.

W koncepcji należy uwzględnić, że część uczniów szkoły podstawowej dowożona jest od strony ul. Estkowskiego.

nagrody

I Nagroda — 10 tys. zł, zaproszenie do negocjacji zawarcia umowy autora wybranej pracy konkursowej,
II Nagroda — 7 tys. zł,
III Nagroda — 5 tys. zł.

W pracy konkursowej ocenione będą:

 • rozwiązania architektoniczno-przestrzenne terenu
 • atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań,
 • ocena rzetelności informacji o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej

Zastosowane rozwiązania projektowe winny mieć na uwadze prostotę obsługi, łatwość bieżącej eksploatacji, trwałość rozwiązań, minimalizację koniecznej obsady kadrowej dla należytego funkcjonowania obiektu i bieżącego utrzymania terenu.

kalendarium

 • składanie prac: 28 sierpnia 2023 roku, do godz. 14:30
 • ogłoszenie wyników: 10 października 2023 roku, godz. 14:00.

Kontakt: agnieszka.burszta@um.kepno.pl lub konkurssp3@um.kepno.pl.

komisja konkursowa

Komisja konkursowa zostanie powołana przez kierownika zamawiającego do dnia składania prac konkursowych.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.kepno.pl/aktualnosci/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-przebudowy-dziedzinca-i-terenow-przyleglych-do-szkoly-podstawowej-nr-3-w-kepnie.html

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE