Warszawa

termin składania prac

26.06.2022

Ogólnopolski konkurs na realizację dzieła artystycznego w metrze warszawskim

organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Trwa ogólnopolski konkurs kierowany do całej społeczności szkół artystycznych na realizację dzieła w przestrzeni metra warszawskiego. Hasłem przyświecającym tegorocznej edycji jest „woda”. Projekty można zgłaszać do 26 czerwca br.

tematyka konkursu

Tematyką konkursu organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie jest hydro-sztuka i akwatyczne wyobraźnie. Jest on odpowiedzą na globalny kryzys wodny i związaną z nim potrzebę wrażliwości na doświadczanie świata przez pryzmat wody rozumianej jako podstawa życia na Ziemi oraz najbliższa nam osoba nie-ludzka. Matronat ideowy nad konkursem przyznany jest hydrofeministce, Astridzie Neimanis, która mówi, że wszystkie_wszyscy jesteśmy ciałami wodnymi. Nie tylko bowiem pochodzimy z wody i składamy się z niej, ale przez nią doświadczamy świata i możemy identyfikować się
z problemami ekologicznymi.

Projekt billboardu powinien skłaniać do refleksji nad zmianami w hydrosferze związanymi z kryzysem klimatycznym wywołanymi działalnością człowieka, takimi jak susze, powodzie, zakwaszenie wód oceanicznych, podnoszenie się poziomu mórz, ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenia ściekami i mikroplastikiem, zanikanie mokradeł, raf koralowych i bioróżnorodności. Powinien jednak również oferować konstruktywną opowieść o wodzie w rozwijającym się polu twórczych działań o tej tematyce. Nie bez powodu United Nations ogłosiła lata 2021-2030 Dekadą Oceanografii dla Zrównoważonego Rozwoju, zapraszając naukowczynie i naukowców do tworzenia rewolucyjnych rozwiązań na rzecz poprawy stanu wód. Ta jednak nie nastąpi, jeśli nie poprawimy naszego codziennego stosunku do wody, wodnej polityki
i sprawiedliwości.

Proponowany w ramach konkursu zwrot w stronę hydro-sztuki zaprasza do współtworzenia dialogu nauki i sztuki. Zachęca do uruchomienia akwatycznych wyobraźni w celu budowania przyszłościowych opowieści o wodzie i lepszym świecie, uwzględniających więcej-niż-ludzkie więzi z wodą. Skłania do włączania dynamicznie rozwijającego się obszaru technologii we wspólnototwórcze i kulturotwórcze działania naprawcze.

Tekst i pomysł edycji: dr Ewelina Jarosz

cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną zaprezentowane w Galerii A19 w Warszawie i w wirtualnej Galerii A19_2021 w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023.

Galeria A19 Marymont to przestrzeń, gdzie swoje projekty prezentować mogą młodzi artyści. Powstała ona już w fazie projektowania stacji i stała się miejscem ekspozycji projektów wybieranych cyklicznie w konkursie. W projekcie wystroju wnętrza stacji zaplanowano specjalną przestrzeń do prezentacji sztuki najnowszej. Jest to ściana o wymiarach 35,87 m na 3,36 m funkcjonująca jako zmieniający się element wnętrza. Jest to również miejsce, gdzie codziennie pojawiają się tysiące pasażerów, a więc i potencjalnych gości galerii. Galeria działa od 2007 roku.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, skierowany do pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, uczestników Szkół Doktorskich i studentów Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetów Artystycznych i Wydziałów Sztuk Pięknych w Polsce. Za realizację nagrodzonej pracy odpowiada Instytut Badań Przestrzeni Publicznej. Kryteriami oceny projektów są: zgodność z podaną tematyką, poziom artystyczny projektu, zawartość konceptualna projektu.

kalendarium

  • termin składania prac: do 26 czerwca 2022 roku,
  • ogłoszenie wyników: lipiec 2022 roku,
  • publikacja prezentacja realizacji projektu: lipiec 2022 roku.

nagrody

Nagrodą w konkursie będzie realizacja zwycięskiego projektu w przestrzeni stacji metra „Metro Marymont” w Galerii A19 w Warszawie.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konkursu.

regulamin

http://ibpp.gargulio.pl/dokumenty/A19/KonkursA19.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE