Góra Świętej Anny

termin składania prac

06.04.2022

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

organizator: SARP Oddział Opole, Muzeum Śląska Opolskiego | inwestor: Muzeum Śląska Opolskiego

Trwa konkurs na projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny organizowany przez Muzeum Śląska Opolskiego i SARP Oddział Opole. Celem konkursu jest stworzenie oferty edukacyjno-historyczno-przyrodniczej na obszarze Góry Św. Anny.

cel

Celem konkursu realizacyjnego jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego koncepcji budynku Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny, o wyróżniających się walorach przestrzennych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych przy optymalnych wskaźnikach ekonomicznych i atrakcyjnych założeniach programowych.

Rozbudowa Muzeum Czynu Powstańczego ma na celu stworzenie nowej oferty edukacyjno-historyczno-przyrodniczej na obszarze pomnika historii — Góry Św. Anny. Projekt zakłada modernizację i rozbudowę Muzeum Czynu Powstańczego w celu zwiększenia powierzchni edukacyjnej i wystawienniczej z zakresu historii Powstań Śląskich oraz przyrody województwa opolskiego. Organizatorzy przewidują się przebudowę dotychczasowego budynku Muzeum i rozbudowę obiektu o dodatkową kubaturę.

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego. Koncepcja konkursowa musi uwzględniać zarówno charakter przedsięwzięcia, jak i wpasowywać się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w otoczenie i krajobraz, powinna zawierać elementy innowacyjne oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez zamawiającego.

Konkursowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb obiektu, powinna zostać sporządzona z uwzględnieniem poniższych zasad, którym podporządkowana będzie realizacja inwestycji:

 • ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa i dóbr kultury, wyznaczające tereny zieleni, biologicznie czynne, objęte zakazem zabudowy, ochroną, przeznaczone do rewaloryzacji,
 • kształtowania funkcji i formy projektowanych obiektów, wyznaczające ich przeznaczenie i gabaryty, relacje z otoczeniem oraz ich założenia programowe i konstrukcyjne,
 • kształtowania przestrzeni publicznej, wyznaczające jej przeznaczenie, skalę i formę, nakazane, nieprzekraczalne lub zalecane gabaryty, tereny publiczne / dostępne bez ograniczeń, objęte zakazem zabudowy lub ochroną,
 • obsługi komunikacyjnej, wyznaczające organizację ruchu, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych.

Projektowany obiekt zgodnie z założeniami można podzielić na następujące części: Muzeum Czynu Powstańczego, Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.

Układ funkcjonalny należy zaprojektować tak, aby zapewnić wygodne połączenie wszystkich części z holem głównym oraz atrakcyjne, zgodne z przeznaczeniem, ukształtowanie powierzchni ekspozycji.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa zagospodarowania oraz trafność kontekstu z istniejącymi budynkami,
 • jakość zaproponowanych rozwiązań budynku w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego,
 • rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych budynku i zagospodarowania,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

kalendarium

 • termin składania prac konkursowych: do 06 kwietnia 2022 roku do godz. 15.00
 • ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2022 roku.

nagrody

Suma nagród pieniężnych w konkursie wynosi 125 000 zł brutto.

W konkursie przyznane zostaną:

 • I nagroda — 50 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II nagroda — 30 000 zł brutto,
 • III nagroda — 20 000 zł brutto,
 • wyróżnienia o łącznej kwocie 25 000 zł brutto.

Sąd Konkursowy może zmienić proporcje nagród i wyróżnień pieniężnych nie pomniejszając obiecanej wartości I Nagrody.

sąd konkursowy

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Piotr Lewicki – Przewodniczący Sądu Konkursowego, SARP Kraków,
 • Dariusz Bajno – Muzeum Śląska Opolskiego,
 • Iwona Wilczek – SARP Opole,
 • Marcin Gałkowski – SARP Opole,
 • Mariusz Tenczyński – SARP Opole,
 • Małgorzata Adamowicz-Nowacka – SARP Opole,
 • Marek Nowacki – SARP Opole.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni Marta Owsiak.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne konkursowe dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/267-konkurs-sarp-nr-1017-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-rozbudowy-muzeum-czynu-powstanczego-w-gorze-sw-anny

regulamin

https://www.dropbox.com/s/hkgify1yovr3p8m/MCP%20Regulamin%20konkursu.pdf?dl=0

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE