Ogólnopolski

termin składania prac

24.05.2023

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA

organizator: Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie propozycji koncepcji architektoniczno–budowlanej rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku C, na terenie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA — najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym oraz wyróżniającej się pod kątem oryginalności, dbałości o środowisko naturalne i zapewniającej komfort użytkownikom.

warunki

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego, ograniczonego konkursu architektoniczno–budowlanego realizacyjnego.

Praca konkursowa powinna przewidywać etapowanie docelowo prowadzonych prac (osobno dla projektu dotyczącego SOR — w pierwszej kolejności — i projektu dotyczącego budynku C tak, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na funkcjonowanie szpitala i umożliwić zachowania ciągłości funkcji medycznych w całym kompleksie szpitala. Powyższe obejmuje zarówno podział projektu na dwa niezależne zamierzenia budowlane oraz zaplanowanie powierzchni/rozwiązań tymczasowych na czas prowadzenia robót budowlanych.

Głównymi założeniami, jakimi winni kierować się uczestnicy są:

 • walory architektoniczno-urbanistyczne podkreślające charakter obiektu i zapewniające jego nowatorski i wyróżniający się wizerunek przede wszystkim od strony ul. Wołoskiej,
 • zastosowanie rozwiązań technicznych, funkcjonalnych i materiałowych zapewniających ekonomikę obiektu na etapie jego eksploatacji
 • propozycja rozwiązań funkcjonalnych dla funkcji medycznych zgodnych z trendami światowymi.

W ramach proponowanej koncepcji projektu zastosowane powinny zostać mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników, zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, jak:

 • użyteczność dla osób o różnej sprawności,
 • elastyczność w użytkowaniu,
 • proste i intuicyjne użytkowanie,
 • czytelna informacja,
 • tolerancja na błędy,
 • wygodne użytkowanie bez wysiłku,
 • wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
 • percepcja równości.

Proponowane rozwiązania powinny zakładać, że budynki będą użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Należy zapewnić udogodnienia dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami.

Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i użytkowe. Proponowane rozwiązania powinny nawiązywać do światowych trendów stosowanych przy projektowaniu obiektów szpitalnych. Kluczowymi elementami w przyjętych rozwiązaniach powinny być również propozycje rozwiązań materiałowych i technologicznych pozytywnie oddziaływających na środowisko naturalne, a w konsekwencji na obniżenie kosztów eksploatacji.

Zadaniem Konkursu jest także wyłonienie autora (zespołu autorskiego), który otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Szacowany koszt (netto) realizowanego zadania inwestycyjnego (inwestycji) uwzględniający również prace projektowe i zarządzanie (bez sprzętu i wyposażenia) wynosi w przypadku Etapu I ok. 59,5 mln zł, a w przypadku Etapu II ok. 70 mln zł.

nagrody

 • I Nagroda — 20 000 zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, oraz wszelkich opracowań, dokumentów, wniosków etc. niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących inwestycji, do której odnosi się opracowanie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń lub decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji i pełnieniem nadzoru autorskiego z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku negocjacji dojdzie do podpisania umowy, to nagroda w postaci 20 000,00 zł, będzie stanowić część wynagrodzenia wykonawcy i jej wypłata będzie dokonana na takich samych zasadach jak wynagrodzenie wykonawcy,
 • I Wyróżnienie — 15 000 zł brutto,
 • II Wyróżnienie — 10 000 zł brutto.

kalendarium

 • termin składania wniosków o udział w konkursie: 20 marca 2023 roku,
 • zawiadomienie uczestników o dopuszczenie do konkursu: 3 kwietnia 2023 roku,
 • obowiązkowa wizja lokalna: 6, 7 i 10 kwietnia 2023 roku (terminy do wyboru),
 • termin składania prac konkursowych: 24 maja 2023 roku, godz. 13.00,
 • ogłoszenie wyników: do 14 czerwca 2023 roku.

sąd konkursowy

 • Kamila Stajno — przewodnicząca Sądu Konkursowego,
 • Joanna Lachowska-Keane — architektka
 • Michał Gabriel — architekt,
 • dr n. med. Artur Zaczyński,
 • lek. med. Igor Pańkowski,
 • dr n. med. Konstanty Szułdrzyński,
 • dr n. med. Dorota Szydlarska,
 • Krzysztof Płaciszewski.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-460c0918-b1c9-11ed-9236-36fed59ea7dd

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE