Ogólnopolski

termin składania prac

29.11.2022

Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

organizator: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Oddział Warszawski SARP ogłosił dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 15 czerwca br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu.

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i dwuetapowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w załączniku nr 7a do regulaminu.

Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości około 11 827 metrów kwadratowych. Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej. Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości około 12 568 metrów kwadratowych.

W planowanym budynku funkcjonować będzie około dwadzieścia grup badawczych, a także siedem specjalistycznych pracowni aparaturowych oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji — budowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie powinien przekroczyć kwoty 45 mln zł brutto.

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

nagrody

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
 • poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
 • zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji,
 • stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.

Całkowita kwota przeznaczona przez organizatora na nagrody pieniężne i nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 95 tys. zł brutto.

W konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne brutto:

 • I Nagroda — 40 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej,
 • II Nagroda — 25 tys. zł,
 • III Nagroda — 15 tys. zł,
 • Wyróżnienia pieniężne — 10 tys. zł.

kalendarium
etap I konkursu

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu – do 7 czerwca 2022 roku,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15 czerwca 2022 roku, do godziny 12.00,
 • ogłoszenie informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie – do 7 lipca 2022 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (II tura) – do 29 sierpnia 2022 roku,
 • składanie opracowań studialnych – do 5 września 2022 roku, do 15.00,
 • kwalifikacja do II etapu konkursu – do 26 września 2022 roku.

etap II konkursu

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu (III tura) – do 22 listopada 2022 roku,
 • ostateczny termin składania prac konkursowych – do 29 listopada, do godziny 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu – 16 grudnia 2022 roku,
 • wystawa pokonkursowa i dyskusja – o dacie uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Sąd Konkursowy

 • Karol Fiedor – przewodniczący Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Poznań,
 • Paweł Czaplicki – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Tomasz Saracen – asystent Sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • Marcin Goncikowski – członek Sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawski,
 • prof. Jacek Kuźnicki – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
 • prof. Marcin Nowotny – członek Sądu Konkursowego, sędzia ze strony organizatora,
 • Anna Zolnik – członkini Sądu Konkursowego.

Funkcję sekretarza konkursu pełni architekt krajobrazu Rafał Mroczkowski – członek SARP Oddział Warszawa.
Funkcję asystentki sekretarza konkursu pełni architektka Agnieszka Lewandowska – członkini SARP Oddział Warszawa.

więcej informacji

Regulamin, materiały do pobrania i szczegółowe wytyczne dotyczące składania prac dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/

regulamin

https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/?page_id=1169

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE