Wrocław

termin składania prac

22.01.2024

Konkurs na uniwersalną koncepcję architektoniczną aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci

organizator: MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Wydział Architektury PWr

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zaprasza studentki i studentów architektury PWr do udziału w konkursie na opracowanie uniwersalnej koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci.

cel

Przedmiotem konkursu jest opracowanie uniwersalnej koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrza bibliotecznej strefy dla dzieci z elastycznymi rozwiązaniami meblarskimi i oświetleniem na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie.

warunki

Konkurs jest konkursem zamkniętym, skierowanym do studentek i studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno oświadczenie o udziale.

Uczestnicy wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są złożyć i podpisać indywidualnie zgody i oświadczenia wymagane w regulaminie.

Organizator zapewnia rzuty pomieszczeń i parametry oświetlenia przygotowane przez dział administracyjny MBP oraz zdjęcia przykładowych przestrzeni z filii, pokazujących charakter wnętrz, do których uczestnicy mieliby opracowywać i dostosowywać swoje koncepcje.

Obszarem opracowania jest przestrzeń teoretyczna wnętrza filii biblioteki o wymiarach maksymalnych: 36,4 m— 11,76 m długości, szerokości 5,56 m, wysokości 2,22 m.

W zakres opracowania wchodzą:

 • rozwiązania meblarskie standardowe lub projektowane indywidualnie o charakterze modułowym, pozwalające na elastyczną aranżację przestrzeni do wypoczynku, nauki i zabawy dla dzieci w wieku 3-12 lat,
 • rozwiązanie oświetlenia,
 • rozwiązania winny być bezpieczne pod kątem użytkowania, higieny, pożarowym i być łatwe do czyszczenia i zaplanowane w duchu projektowania uniwersalnego, z uwzględnieniem możliwości użycia materiałów z recyklingu albo możliwości recyklingu zastosowanych materiałów lub ich ponownego użycia, itp.

Maksymalny koszt realizacji koncepcji — prac i wyposażenia, nie powinien przekraczać 60 000 PLN.

Koncepcja winna zakładać możliwość jej rozbudowania o kolejne elementy oraz umożliwiać późniejsze wykonanie projektu wykonawczego aranżacji wnętrza, a następnie ich wdrożenie.

Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis projektu oraz maksymalnie 3 plansze o wymiarach 100 × 70 cm (w wersji elektronicznej), prezentujące rozwiązania w możliwie najlepszy sposób umożliwiający zrozumienie i odczytanie założeń projektowych, w tym:

 • min. jeden rzut w skali 1:50 i dwa przekroje w skali 1:50 oraz wybrane dwa detale w skali 1:20,
 • min. jedna perspektywa pokazująca rozwiązanie z poziomu człowieka, technika dobrana przez autor-ki/-a (wizualizacja, rysunek, akwarela, itp.),
 • aksonometria rozwiązania w skali 1:50,
 • pozostałe rysunki, perspektywy, szkice, schematy, itp. wg uznania autor-ki/a,
 • kosztorys szacunkowy projektu.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pomocą formularza zgłoszeniowego przekazanego w formie mailowej wraz z planszami w wersji elektronicznej, o na adres: mbp00@biblioteka.wroc.pl.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

 • I Nagroda — 5000 zł brutto za projekt i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wyróżnienie — nagrody książkowe.

Prace nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane i publikowane na stronach i mediach społecznościowych Biblioteki i WA PWr oraz innych publikacjach w różnych mediach związanych z konkursem.

kalendarium

 • spotkanie z organizatorem i wizja lokalna, odpowiedzi na pytania — 13 grudnia 2023 roku,
 • przyjmowanie zgłoszeń — do 22 stycznia 2024 roku do godz. 14:00,
 • ogłoszenie wyników — 19 lutego lub 26 lutego 2024 roku,
 • rozdanie nagród, uroczyste spotkanie z finalistami w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu — 13 marca 2024 roku.

jury

W skład jury wchodzą:

 • przewodniczący/przewodnicząca: wybrana na pierwszym posiedzeniu jury
 • dziekana WA PWr prof. Barbara Gronostajska,
 • prodziekan WA PWr dr Roman Czajka,
 • Grzegorz Kłoda,
 • Anna Janus,
 • Emilia Kubacka,
 • Anna Krysiak,
 • inni członkowie zaproszeni w toku konkursu.

Zasady prowadzenia oceny konkursu:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, zagospodarowania przestrzeni i zastosowane rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne projektowanej aranżacji — najwyższą ocenę uzyska opracowanie, które zaproponuje najlepsze rozwiązanie architektoniczne, użytych materiałów (zaplanowane w duchu projektowania uniwersalnego, z uwzględnieniem możliwości użycia materiałów z recyklingu albo możliwości recyklingu zastosowanych materiałów lub ich ponownego użycia itp.) i interesujące rozwiązania funkcjonalne oraz przestrzenne i optymalny układ funkcji, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną — 40 pkt,
 • ekonomika rozwiązań techniczno-materiałowych i na etapie użytkowania, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne — za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które potencjalnie zapewniają optymalnie niskie koszty wdrożenia koncepcji oraz najniższe koszty zużycia energii w toku normalnego użytkowania obiektu, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie, z jak najrzadszą koniecznością wymiany wyposażenia meblarskiego — 45 pkt,
 • zastosowanie rozwiązań przestrzennych zgodnych z zasadą projektowania uniwersalnego — 15 pkt.

więcej informacji

Więcej informacji, regulamin oraz oświadczenie o udziale znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://biblioteka.wroc.pl/konkurs-architektoniczny/

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE