Dobroszyce

termin składania prac

17.01.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

organizator: Gmina Dobroszyce

Gmina Dobroszyce ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej świetlicy wiejskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i przyłączami w Dobroszycach oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną dla świetlicy. Termin składania wniosków o udział upływa 30 października br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjne koncepcji świetlicy wiejskiej, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, będzie uwzględniała charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisze się w otaczający krajobraz oraz spełni wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku, oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej świetlicy wiejskiej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i przyłączami w Dobroszycach oraz drogą dojazdową i obsługą komunikacyjną dla świetlicy.

Maksymalny planowany koszt realizacji inwestycji to 7 000 000 zł brutto, a maksymalny planowany koszt wynagrodzenia projektanta (opracowanie dokumentacji oraz nadzór autorski) wynosi 200 000 zł brutto.

Na podstawie rozstrzygnięć konkursu zostanie wyłoniona jedna praca konkursowa, której autor zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówień z wolnej ręki oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Dobroszycach, między ulicą Sportową a Jaworową. Na ww. obszarze częściowo obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

W koncepcji należy przewidzieć następujące funkcje. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie dodatkowych pomieszczeń, nieujętych w zestawieniu, jeżeli zostanie to uzasadnione w opisie przedstawionych rozwiązań.

Budynek:

 • sala główna z przeznaczeniem do przebywania do 300 osób ze sceną oraz oświetleniem scenicznym — sala z możliwością podziału na 3 mniejsze za pomocą akustycznych przegród mobilnych,
 • sala mała z przeznaczeniem do przebywania do 30 osób — spotkania lokalnych grup społecznych wraz z przypisanym dla sali magazynem
 • garderoba dla 4 osób,
 • kuchnia z pełnym wyposażeniem wraz z przypisanym pomieszczeniem gospodarczym,
 • pomieszczenia techniczne,
 • pomieszczenia gospodarcze, w tym pomieszczenie na: środki czyszczące wraz ze zlewem oraz dostępne od zewnątrz na narzędzia ogrodowe,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym: toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem, toalety damskie i męskie,
 • hol wejściowy/foyer z możliwością organizacji mini-wystaw;

Zagospodarowanie terenu:

 • miejsca parkingowe dla samochodów osobowych – min. 80 miejsc postojowych, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca parkingowe dla 2 autokarów,
 • stojaki na rowery na 20 rowerów, wkomponowane w zagospodarowanie terenu,
 • mała architektura (pomieszczenie/wiata na odpady, ławki, kosze na śmieci),
 • nowe nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Nasadzenia niskie, w tym byliny, należy zaprojektować jako rośliny wieloletnie, Należy dążyć do zachowania istniejących drzew na działce. W przypadku wycinek należy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne,
 • zamawiający dopuszcza również zielone ściany (ogrody wertykalne, pnącza – pod warunkiem osobnych podpór/konstrukcji, by rośliny nie ingerowały bezpośrednio w ścianę budynku) oraz zielone dachy na obiektach pomocniczych, tj. wiacie na odpady
 • polana rekreacyjna, piknikowa.

Wytyczne w zakresie odwodnienia terenu:

 • należy dążyć do powierzchniowego zagospodarowania wód opadowych np. ogrody deszczowe, zagospodarowanie części terenu typu dry creek bed oraz wykorzystania wód opadowych do podlewania terenów zielonych.

W opracowaniu konkursowym należy rozwiązać następujące zagadnienia:

Zaprojektowanie obiektu:

 • bez barier architektonicznych (dostępność dla osób niepełnosprawnych),
 • o prostej bryle, uzasadnionej względami ekonomicznymi zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji budynku — preferowany obiekt typu nowoczesna stodoła,
 • przeszklenia należy projektować pod warunkiem: nieprzegrzewania pomieszczeń, zastosowania podcieni, przedstawienia rozwiązań ekonomicznych przy realizacji inwestycji i jej późniejszej eksploatacji,
 • w sposób gwarantujący komfort użytkowania, w tym klimatyzacja oraz ochrona akustyczna w pomieszczeniach sali głównej, sali małej, holu/foyer,
 • o lokalizacji umożliwiającej w przyszłości budowę innego obiektu użyteczności publicznej na wskazanym obszarze.

Wyeksponowanie strefy wejściowej:

 • w obiekcie należy stosować rozwiązania uwzględniające rozwiązania proekologiczne, zmniejszające zużycie energii, w tym m.in. pompy ciepła, rekuperację, fotowoltaikę,
 • dostęp do urządzeń, w które wyposażone zostanie obiekt w celach eksploatacyjno-serwisowych,
 • minimalizacja powierzchni użytkowych obiektu przy jednoczesnym atrakcyjnym i funkcjonalnym i normatywnym rozwiązaniu funkcji podstawowych,
 • unikania projektowania powierzchni martwych (zaułki, powierzchnie nieużytkowe),
 • zapewnienie czytelności całego układu poprzez logiczne i funkcjonalne rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń względem wejścia głównego oraz względem siebie,
 • stosowanie rozwiązań systemowych, prostych w realizacji, funkcjonalnych, proekologicznych, minimalizujących koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne,
 • wymagane jest stosowanie rozwiązań zapewniających energooszczędność, zmniejszających zapotrzebowanie na energię użytkową – wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzanie energią,
 • należy przewidzieć możliwość dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów oraz możliwość dojazdu pojazdów służb interwencyjnych i ratowniczych.

Lokalizując obiekt należy dążyć do:

 • wyboru optymalnego posadowienia budynku w stosunku do obsługi komunikacyjnej, ppoż, powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym, nasłonecznienia, istniejącej zieleni itp.,
 • możliwie najbardziej funkcjonalnego wykorzystania terenu poprzez właściwe grupowanie funkcji terenu względem siebie i obiektu (wejście główne w pobliżu parkingów),
 • zachowania właściwych proporcji między wielkością obszaru zabudowy a częścią rekreacyjną.

Budynek świetlicy należy wyposażyć:

 • we wszystkie instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu, w tym:instalacje c.o., wod.-kan, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i chłodem, zewnętrzne punkty poboru wody do celów gospodarczych/zieleni,
 • klimatyzacja/chłodzenie pomieszczeń funkcjonalnych,
 • czerpnie powietrza do zładów wentylacji mechanicznej zaleca się lokalizować na ścianach północnych, na terenie i w osłonach gwarantujących zmniejszenie nagrzania od słońca (obudowy, zieleń itp.). Preferowane jest lokalizowanie czerpni na dachu lub ścianach zewnętrznych, terenie.

Szczegółowe informacje o przygotowaniu prac, warunkach uczestnictwa i wymogach znajdują się w regulaminie konkursu.

Komunikacja odbywa się przez https://ezamowienia.gov.pl, lub pocztą elektroniczną na adres zamówienia@dobroszyce.pl.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu: do 30 października do godz. 15.00,
 • termin składania prac: do 17 stycznia 2024 roku, do godz. 14.00,
 • ogłoszenie wyników: niezwłocznie po dokonaniu wyboru nagrodzonych prac.

nagrody

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

 • I Nagroda — 10 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót,
 • II Nagroda — 8 000 zł.
 • III Nagroda — 5 000 zł.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • Alicja Leszczyłowska-Krain – przewodnicząca sądu,
 • Aleksandra Komarow,
 • Tomasz Urbaniak,
 • Marta Milczarczyk-Wabińska.

Funkcję sekretarz organizacyjnej konkursu, bez prawa głosu pełni Ewelina Przybycień.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na platformie e-zamówienia.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b1927ad-5dd4-11ee-9aa3-96d3b4440790

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE