Bielsko-Biała

termin składania prac

29.04.2024

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej

organizator: Miasto Bielsko-Biała, SARP Bielsko-Biała

Miasto Bielsko-Biała wraz z SARP Oddział Bielsko-Biała organizują konkurs na opracowanie koncepcji nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka. Zadaniem jest również projekt Książnicy Beskidzkiej. Składanie wniosków o udział w konkursie mija 6 lutego br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.

warunki

Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny. Konkurs otrzymał numer konkursowy SARP 1054.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z oddziałem Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zieloną Biblioteką w Bielsku-Białej (jako dwóch oddzielnych lub jednego obiektu) wraz z garażem podziemnym na około 100 samochodów osobowych oraz zagospodarowaniem terenu inwestycji jako obszaru opracowania, związanego bezpośrednio z projektowanym obiektem/obiektami.

Maksymalny, szacunkowy, planowany łączny koszt wykonania robót realizowanych na podstawie pracy konkursowej na dzień ogłaszania Konkursu wynosi 100 000 000,00 PLN netto. 

Maksymalny, nieprzekraczalny koszt zamówienia, którego będzie dotyczyć zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika konkursu – autora wybranej pracy konkursowej, wynosi: 5 000 000,00 PLN netto.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Inwestycja, przewidziana w planach rozwoju Bielska-Białej, w ramach wizji rozwoju miasta przez pryzmat kultury, wpisana została do oferty konkursowej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury. Z opisów opracowania (Bidbook preselekcyjny Miasto Splotów):

„Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce i najbardziej znanych w kraju i na świecie. Posiada
dwie sceny oraz wyjątkowe pracownie rzemieślnicze. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, jednego z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata. Planujemy budowę nowej siedziby teatru z uwagi na to, że wybudowana zaraz po II wojnie światowej przestrzeń przestaje spełniać nie tylko oczekiwania widzów, lecz także uniemożliwia dalszy rozwój teatru oraz nie spełnia wymogów dostępności”.

Obszar opracowania

Granica obszaru opracowania, zaznaczona na mapie stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu, obejmuje teren położony przy linii kolejowej biegnącej przy jego zachodniej granicy, ograniczony od północy ulicą PCK oraz ulicą Władysława Broniewskiego od strony wschodniej. Na obszarze znajduje się obecnie parking miejski oraz przestrzeń wykorzystywana na targowisko, a także przeznaczony do rozbiórki trzykondygnacyjny budynek zlokalizowany w południowej części terenu opracowania. W sąsiedztwie znajduje się przystanek kolejowy Bielsko-Biała Lipnik.

Powierzchnia terenu wynosi około 1,2358 ha. Obszar opracowania konkursowego objęty jest zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nr 081. Tekst oraz rysunek planu dostępne są pod tym linkiem.

Program funkcjonalny

Nowa siedziba Teatru Banialuka im. Jerzego Zitzmana ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 5 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dotyczące scen i infrastruktury, strefy widza, działu pracowni teatralnych, pomieszczeń administracyjnych, pomieszczeń infrastruktury techniczno-teleinformatycznej, a także infrastruktury zewnętrznej zostały dokładnie opisane w załączniku nr 11 do regulaminu konkursu. 

Oddział Książnicy Beskidzkiej ze zbiorami dla dzieci i młodzieży tzw. Zielona Biblioteka ma zajmować powierzchnię użytkową wynoszącą około 3 500 metrów kwadratowych. Wytyczne dla Zielonej Biblioteki przedstawione jako sugestie dla projektantów zostały opisane w załączniku nr 12 do regulaminu.

Garaż podziemny dla okołu 100 samochodów będzie zajmować powierzchnia 3 tys. metrów kwadratowych. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do garażu z przestrzeni teatru oraz biblioteki.

Powierzchnia użytkowa budynku/budynków, zdefiniowana jako suma powierzchni użytkowych wszystkich pomieszczeń, z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu podziemnego włącznie, nie może przekroczyć 12 tys. metrów kwadratowych.

Zagospodarowanie powinno obejmować, stosowne do funkcji i formy budynku/budynków, dojazdy, dojścia, miejsca postojowe (w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami), miejsca postojowe dla autokarów, miejsca postojowe dla rowerów, powierzchnię biologicznie czynną, miejsce przeznaczone na targowisko, które odbywa się tymczasowo w dni targowe lub w wybrane dni tygodnia oraz ewentualnie inne elementy. Wytyczne odnośnie komunikacji dostępne są w załączniku nr 13.

Inne wymagania:

 • zachowanie funkcji targowiska (należy przewidzieć miejsce na targowisko w obrębie terenu opracowania),
 • należy uwzględnić rozbiórkę trzykondygnacyjnego (poddasze użytkowe) budynku zlokalizowanego w południowej części terenu opracowania o pow. zabudowy ok. 450 metrów kwadratowych,
 • należy zapewnić powiązanie komunikacyjne piesze z komunikacją publiczną oraz kierunkami: ul. 1 Maja, ul. Zielona,
 • należy zapewnić pełną dostępność przestrzeni publicznych we wszystkich obiektach, które to przestrzenie powinny umożliwiać ich swobodne użytkowanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania,
 • szczególną uwagę należy zwrócić na ekonomikę proponowanych rozwiązań, tak aby zoptymalizować koszty procesu budowlanego, przyszłe koszty eksploatacyjne budynku oraz zapewnić jego pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • należy zadbać o zminimalizowanie śladu węglowego wbudowanego (powiązanego z produkcją materiałów budowlanych) oraz operacyjnego (liczonego w okresie użytkowania budynku, powiązanego ze zużyciem energii),
 • zastosowanie w obiekcie rozwiązań uwzględniających zwiększenie powierzchni zieleni (ściany, dach) oraz retencji wód opadowych wraz z wprowadzeniem w wytworzoną przestrzeń publiczną wody i zieleni,
 • należy uwzględnić warunki określone w następujących dokumentach planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, charakterystyka warunków przewietrzania miasta Bielsko-Biała.

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części graficznej — maksymalnie cztery plansze w formacie 100×70 cm w układzie poziomym (plansze powinny zawierać: koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z zakresem opracowania konkursowego wykonaną na załączonej mapie zasadniczej w skali 1:500. rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:200, minimum dwie elewacje w skali 1:200. minimum dwa charakterystyczne przekroje w skali 1:200, minimum pięć wizualizacji — w tym widok całego założenia, widok od strony wejścia głównego, a także wizualizacje wnętrz teatru oraz biblioteki, na planszach można zamieścić dodatkowe schematy i inne rysunki niezbędne dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem),
 • części opisowej — tekst na maksymalnie 5 stronach formatu A4 oraz pomniejszone do formatu A3 plansze części graficznej (autorski opis koncepcji, wyjaśniający ideę przyjętych rozwiązań, zestawienie pomieszczeń, informacje cenowe),
 • karty identyfikacyjnej.

kalendarium

 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 30 stycznia 2024 roku,
 • wnioski o dopuszczenie do konkursu: do 6 lutego 2024 roku, do godz. 15.00,
 • dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 lutego 2024 roku,
 • wnioski o wyjaśnienie treści regulaminu: do 4 marca 2024 roku,
 • termin składania prac: do 29 kwietnia 2024 roku, do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu: 27 maja 2024 roku,
 • wystawa pokonkursowa: czerwiec 2024 roku.

nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody główne w wysokości brutto:

 • I Nagroda — 50 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 40 tys. zł,
 • III Nagroda — 30 tys. zł.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa proponowanych rozwiązań,
 • zastosowanie rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem inwestycji na środowisko,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji oraz do kosztów użytkowania i utrzymania inwestycji.

sąd konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 10 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 • Piotr Then – przewodniczący Sądu konkursowego, SARP Bielsko-Biała,
 • Adam Skrzypczak – sędzia referent, SARP Katowice,
 • Andrzej Ptaszkiewicz – SARP Bielsko-Biała,
 • Piotr Wróbel – SARP Kraków,
 • Mariusz Błażewicz – SARP Częstochowa,
 • Przemysław Kamiński,
 • Magdalena Marek,
 • Marcin Ulewicz,
 • Jacek Popławski,
 • Łucja Ruchała.

Sędzią rezerwowym jest Piotr Kubańda (SARP Bielsko-Biała)

Funkcję sekretarza organizacyjnego konkursu pełni Hubert Wąsek z SARP Częstochowa.

Funkcję zastępców sekretarza pełnią:

 • Aleksandra Targiel-Kościelny, SARP Bielsko-Biała
 • Aleksandra Adamkiewicz, SARP Bielsko-Biała.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, regulamin i załączniku do regulaminu dostępne są na stronie SARP Oddział Bielsko-Biała.

warunki

https://sarp.com.pl/node/57

regulamin

https://sarpbb.sharepoint.com/sites/KonkursySARPBB/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKonkursySARPBB%2FShared%20Documents%2FBRMBB%5F03%20Teatr%20Lalek%20Banialuka&p=true&ga=1

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE