Ogólnopolski

termin składania prac

25.08.2023

Konkursu na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu

organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości organizuje konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu. Konkurs na projekt budynku w 2019 roku wygrała pracownia WXCA, a teraz organizatorzy poszukują najlepszych koncepcji wystawy stałej, która będzie się w nim znajdować. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 12 maja 2023 roku.

cel

Celem konkursu jest wybranie spośród zgłoszonych prac koncepcji, która w sposób najbardziej kompletny odpowiada założeniom merytorycznym, narracyjnym, estetycznym, artystycznym, programowym, funkcjonalnym i użytkowym organizatora. Wystawa stała mieścić się będzie w nowym gmachu instytucji, który zostanie wybudowany w historycznym sąsiedztwie Wzgórza św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Ekspozycja stała mieścić się będzie na poziomie -2.

Motywem przewodnim ekspozycji nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu jest hasło „Na co dzień praca, w chwilach próby zwycięstwo”.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, ograniczonym.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy mogą wspólnie brać udział w konkursie.

Uczestnik konkursu musi wykazać się doświadczeniem w postaci:

 • zrealizowania w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres wielobranżowego projektu stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych, której szacowany koszt wykonania
  wynosił co najmniej 10 mln zł złotych brutto,
 • prowadzenia w okresie ostatnich 10 lat, przez nieprzerwany okres minimum 6 miesięcy, pełnienia minimum jednego
  nadzoru autorskiego nad wykonywaniem stałej wystawy narracyjnej, w ramach której zaplanowano wykorzystanie obiektów oryginalnych wpisanych do inwentarza instytucji muzealnych, o powierzchni większej niż 1000 metrów kwadratowych, której szacowany koszt wykonania wynosił co najmniej 10 mln złotych brutto.

W skład zespołu projektowego musi wchodzić:

 • kierownik zespołu projektowego — legitymujący się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na co najmniej jednym z kierunków: architektura, architektura wnętrz, scenografia, wystawiennictwo i scenografia, wzornictwo, wzornictwo przemysłowe,
 • specjalista ds. multimediów — który w okresie ostatnich 5 lat kierował zespołem opracowującym co najmniej jeden (zrealizowany lub przyjęty do realizacji) projekt multimediów w ramach wystawy stałej, bądź czasowej, o wartości realizacji nie mniejszej, niż 1 mln złotych brutto (zawartości multimedialnej wraz ze sprzętem).

Maksymalne wynagrodzenie zwycięskiego uczestnika konkursu na wykonanie przedmiotu zamówienia to 4 mln zł.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują cztery zadania:

 • ogólna koncepcja plastyczno-przestrzenna,
 • szczegółowa koncepcja plastyczno-przestrzenna dwóch wskazanych wątków,
 • koncepcja plastyczno-przestrzenna przestrzeni centralnej,
 • rozwiązania ekspozycyjne dla dwóch wskazanych wydarzeń historycznych (wjazdu Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 roku i zdobycia lotniska na Ławicy w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku, jak też ich bohaterów).

W konkursie zostanie wyłoniona koncepcja plastyczno-przestrzenna ekspozycji stałej Muzeum, najlepsza pod względem artystycznym, funkcjonalnym i programowym, odpowiadającej: Scenariuszowi Wystawy Stałej (załącznik B.2), najlepiej uwzględniającej zasoby Muzeum zawarte w Wykazie Eksponatów WMN (Załącznik B.3), a także odpowiadającej założeniom finansowym określonym w regulaminie oraz warunkowaniom funkcjonalnym i technicznym Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego (załącznik B.4).

Ogólna koncepcja plastyczno-przestrzenna ma obejmować swoim zakresem:

 • przestrzenie wystawy stałej i holu wystawy,
 • galerii i ciągów komunikacyjnych w zakresie systemu informacji wizualnej,
 • przestrzeni centralnej.

Szczegółowe opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej dwóch następujących wątków (z dwóch różnych modułów) Scenariusza Wystawy Stałej stanowiącego załącznik B.2 do regulaminu to:

 • Moduł III Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 / Wątek 4: Wojsko Wielkopolskie i wojna (wielko)polsko-niemiecka — poziom 2 — o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych,
 • Moduł V „Trzecia stolica”. Poznań i Wielkopolska w II RP/ Wątek 2: Powszechna Wystawa Krajowa —Wielkopolska społeczno-gospodarcza — poziom 1 o powierzchni ok. 70 metrów kwadratowych.

Trzecie z zadań obejmuje koncepcję plastyczno-przestrzenną przestrzeni centralnej odpowiadającej na idee: Wnętrze „Rotundy” — Powierzchnia tej przestrzeni wynosi 704 metry kwadratowe. Przestrzeń centralna ma być przestrzenią artystyczną, która za pomocą dowolnych środków artystycznego przekazu, wykorzystującą nowe technologie multimedialne i współczesną sztukę, miejscem spotkań, refleksji, specjalnych wydarzeń, odpoczynku podczas zwiedzania wystawy. W tym miejscu przecinają się drogi zwiedzania poszczególnych modułów wystawy stałej. Wnętrze powinno nawiązywać do prezentowanej historii, Wielkopolskiej Victorii — zwycięstwa, poprzez instalację
symbolicznie ją prezentować, powinno stać się miejscem, w którym każdy odwiedzający nowe muzeum będzie chciał się pojawić i zatrzymać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przestrzeń ma być wypełniona także muzyką.

Aranżacja wnętrz wystawienniczych oraz zastosowane środki przekazu mają w innowacyjny, atrakcyjny i przystępny sposób przedstawiać tematykę Powstania Wielkopolskiego 1918– 1919 w szerokiej perspektywie historycznej. Bardzo ważne jest nowatorskie podejście do całości założenia, polegające na zapewnieniu przyszłym odbiorcom wystawy, poza zapoznaniem się z faktami historycznymi, możliwość odczucia klimatu prezentowanych historycznych zdarzeń.

Praca konkursowa powinna w optymalny sposób łączyć aspekty użytkowe, estetyczne i merytoryczne — programowe wystawy. Praca konkursowa musi odnosić się i uwzględniać wszelkie założenia Dokumentacji Technicznej Budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego (załącznik B.4.), w szczególności musi uwzględniać wszelkie ograniczenia wynikające z Dokumentacji Projektowej odnoszącej się do przestrzeni dedykowanych organizacji wystawy stałej, w tym rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych, wyposażenia oraz wykończenia (m.in. rodzaju posadzek, ścian, sufitu) będących przedmiotem i jej realizacji przez wykonawcę generalnego budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Wszelkie wytyczne co do przygotowania wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz samych prac konkursowych dostępne są w regulaminie.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne (kwoty brutto):

 • I Nagroda — 50 000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 25 000 zł,
 • III Nagroda — 15 000 zł,
 • IV Nagroda — 10 000 zł,
 • V Nagroda — 8 000 zł.

Nagrodzone zostaną wyłącznie prace konkursowe, które uzyskają co najmniej 60 punktów w ramach kryteriów oceny prac konkursowych, przy czym I Nagroda zostanie przyznana tylko pracy konkursowej z najwyższą ilością punktów, nie mniejszą niż 70 punktów.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 12 maja 2023 roku, do godz. 23:59,
 • poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie: 26 maja 2023 roku,
 • ostateczny termin składania pracy konkursowej: 25 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00,
 • ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych: 15 września 2023 roku,
 • planowany (maksymalny) termin zaproszenia autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację usługi: 25 października 2023 roku,
 • orientacyjny termin realizacji usługi przez autora zwycięskiej pracy konkursowej: 10 grudnia 2024 roku,
 • orientacyjny termin realizacji usługi nadzoru autorskiego: 31 października 2030 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Robert Supeł — przewodniczący sądu konkursowego,
 • Sebastian Tyrakowski — wiceprzewodniczący sądu, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni,
 • dr hab. Rafał Górczyński, prof. UAP,
 • Agnieszka Kuchcińska-Kurcz — kierownik Oddziału Centrum Dialogu Przełomy / Muzeum Narodowe w Szczecinie,
 • Szczepan Wroński — WXCA, architekt (projektant budynku Nowego Muzeum),
 • dr Piotr Grzelczak — współautor scenariusza wystawy, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”,
 • dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ — dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu,
 • Tomasz Łęcki — dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu,
 • dr Justyna Makowska — dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania,
 • Włodzimierz Mazurkiewicz — dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Przemysław Terlecki — dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Katarzyna Andrzejewska pełni funkcję sekretarki konkursu.

więcej informacji

Więcej informacji, wszystkie załączniki, regulamin znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://konkurs.wmn.poznan.pl/

regulamin

https://konkurs.wmn.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/04/REGULAMIN-KONKURSU_MPW.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE