Kraków

termin składania prac

30.06.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

organizator: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, SARP Kraków | inwestor: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła ograniczony, dwuetapowy, realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych AMKP. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 20 kwietnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektonicznourbanistycznego dla nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (w tym: sal koncertowych, sal
dydaktycznych z zapleczem) wraz z przyległym terenem, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Skrzatów 4 (Dzielnica II – Grzegórzki), w sąsiedztwie rzeki Wisły i Bulwaru Kurlandzkiego oraz osiedli mieszkaniowych i związanych z nimi przyszłymi terenami parkowymi.

Budynek ma być realizowany w technologii zapewniającej spełnienie maksymalnych do uzyskania warunków energooszczędności przy
zachowaniu stosunku jakości do ceny.

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich zarejestrowany pod nr SARP 018/R/2022.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, koncepcji, do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego zakres został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr F15 do regulaminu konkursu.

warunki

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest ograniczony, dwuetapowy i realizacyjny.

Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu, a także rangę projektowanego obiektu i wartości, jakie powinien wnosić.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie.

Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz tylko jedno opracowanie studialne i tylko jedną pracę konkursową. Za złożenie wniosku, opracowania studialnego lub pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Opracowania studialne pierwszego etapu oceniane będą według następujących kryteriów równorzędnych: wartość estetyczna przyjętych rozwiązań architektonicznych (oryginalność, atrakcyjność i racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych, a także odniesienie do otoczenia), oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z otoczeniem (trafność, atrakcyjność i jednocześnie realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych), racjonalność przyjętych rozwiązań pod kątem kosztów realizacji, koszty użytkowania i utrzymania obiektu, w tym możliwość zastosowań rozwiązań energooszczędnych.

Na tej podstawie Sąd konkursowy zakwalifikuje najlepsze opracowania do drugiego etapu konkursu.

Praca konkursowa powinna składać się z: części graficznej czarno-białej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych” na ciemnym tle) złożonej z co najwyżej sześciu plansz o wymiarach 100×70 cm w układzie poziomym, części opisowej czarno-białej (na białym tle, nie dopuszcza się plansz „negatywowych” na ciemnym tle) w formacie A3, jednego egzemplarza syntetycznej makiety.

Prace z drugiego etapu konkursu będą oceniane na podstawie kryteriów pierwszorzędnych:

 • atrakcyjność, oraz realność zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych oraz atrakcyjność i realność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych,
 • trafność oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych obiektów kubaturowych i zagospodarowania,
 • ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów budowy oraz eksploatacji obiektów,
 • zasadność przyjętych rozwiązań technicznych z uwzględnieniem rozwiązań energooszczędnych.

Prace konkursowe zakwalifikowane do drugiego etapu będą oceniane według następujących kryteriów drugorzędnych:

 • koszt realizacji inwestycji w kontekście przyjętych rozwiązań w zestawieniu z informacją dotyczącą kosztów realizacji złożoną przez uczestnika konkursu,
 • koszt dokumentacji projektowej.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie — do 20 kwietnia 2022 roku do godz. 13.00,
 • wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w etapie 1 Konkursu — do 4 maja 2022 roku,
 • termin składania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu — do 11 maja 2022 roku,
 • termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu dotyczących etapu 1 — 18 maja 2022 roku,
 • termin złożenia opracowań studialnych w etapie 1 konkursudo 30 czerwca 2022 roku,
 • rozstrzygnięcie etapu 1 oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w etapie 2 — 14 lipca 2022 roku,
 • termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych przez uczestników zaproszonych do złożenia prac w 2 etapie — 21 lipca 2022 roku,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów regulaminu — do 28 lipca 2022 roku,
 • termin złożenia prac konkursowych w etapie 2 konkursu — do 20 września 2022 roku,
 • rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej — 30 września 2022 roku,
 • przekazanie ogłoszenia o wynikach konkursu Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich oraz publikacja wyników konkursu na stronie internetowej organizatora — 4 października 2022 roku.

Kontakt pomiędzy uczestnikami a organizatorem odbywa się drogą elektroniczną, przez platformę konkursową, dostępną pod adresem https://epk.sarp.pl/

nagrody

W konkursie przewidziano nagrody o łącznej sumie 270 tys. zł brutto.

Zamawiający przyzna nagrody pieniężne w wysokości 30 tys. zł brutto uczestnikom konkursu, którzy zostali zaproszeni do etapu 2 i złożyli w nim kompletną pracę konkursową.

 • I Nagroda — 60 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji,
 • II Nagroda — 40 tys. zł brutto,
 • III Nagroda — 20 tys. zł brutto.

sąd konkursowy

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

 • Marek Dunikowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia przewodniczący,
 • Marcin Pawłowski – sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków, sędzia referent,
 • Piotr Śmierzewski – sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin,
 • prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego,
 • dr hab. Wiesław Suruło – AMKP,
 • Adam Bielański – architekt,
 • Artur Wolanin – kanclerz AMKP.

Funkcję asystentki sędziego referenta pełni Anna Pawłowska z SARP Oddział Kraków.

Sekretarzem konkursu jest Marek Szeniawski z SARP Oddział Warszawa, tel. +48 518 059 157, e-mail: m.szeniawski@sarp.pl

Funkcję sekretarza pomocniczego pełni Maria Gratkowska z SARP Oddział Kraków.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://www.sarp.krakow.pl/2022/04/01/zespol-budynkow-akademii-muzycznej-konkurs-sarp-nr-018-r-2022/

regulamin

http://www.sarp.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/REGULAMIN-KONKURSU-AMKP-1.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE