Warszawa

termin składania prac

30.01.2023

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w Warszawie

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło ograniczony, jednoetapowy konkurs na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B we Włochach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału mija 30 stycznia br.

cel

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składających się z:

 • mieszkań komunalnych;
 • lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków;
 • garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków;
 • zagospodarowania ternu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi;
 • zieleni osiedlowej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji. 

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym. Konkurs jest rekomendowany przez SARP nr 28/R/2022. Inwestycja jest częścią Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.

W Konkursie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy wykażą posiadanie doświadczenia w należytym wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, przynajmniej jedną wielobranżową dokumentacją projektową, obejmującą co najmniej: projekt budowlany, projekty wykonawcze i przedmiar robót, na podstawie której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o sumarycznej powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2.

Uczestnicy muszą wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej w składzie zespołu znajdzie się co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kwalifikacjami zawodowymi w poszczególnych, następujących specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, architektury krajobrazu.

Zakres opracowania obejmuje teren położony w Warszawie, w Dzielnicy Włochy, przy ul. 1 Sierpnia 30B. Teren jest płaski
i zabudowany nieużytkowanymi obiektami poprzemysłowymi (dawne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa Warsowin) oraz osiedlowymi parkingami naziemnymi i drogami wewnętrznymi. Obsługa komunikacyjna przewidziana jest od strony południowej z ulicy 1 Sierpnia poprzez drogi wewnętrzne. Teren opracowania bezpośrednio sąsiaduje: od północy z obszarem kolejowym — linią kolejową nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, od wschodu i południowego zachodu z osiedlową zabudową wielorodzinną wraz z terenami zieleni osiedlowej, a od strony północno-zachodniej z terenami sportu i rekreacji – Parkiem M. Kotańskiego.

Na terenie objętym opracowaniem konkursowym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Realizacja inwestycji nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która będzie uzyskiwana na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej.

Rozwiązania projektowe przyjęte w pracach konkursowych powinny umożliwiać etapowanie realizacji inwestycji w zakresie budynków oraz niezależną budowę dróg wewnętrznych z parkingami naziemnymi. Każdy z etapów powinien objąć budynek mieszkalny wraz z koniecznym zagospodarowaniem terenu i zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Etapowanie powinno umożliwić częściowe przekazywanie inwestycji do użytku.

Istniejące obiekty zlokalizowane na terenie objętym opracowaniem konkursowym są przeznaczone do rozbiórki. Będzie ona prowadzona równocześnie z budową projektowanego zespołu. Opracowanie niezbędnej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia rozbiórki obiektów istniejących będzie przedmiotem umowy na wykonanie usługi po rozstrzygnięciu konkursu.

Mieszkania, lokale usługowe, miejsca rekreacji, chodniki, wejścia do budynków, miejsca postojowe itp. powinny umożliwiać dostępność i poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności i percepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności prace konkursowe należy wykonać z zastosowaniem zasad ustalonych do stosowania w Warszawie.

W pracach konkursowych należy uwzględnić wymogi oświetlenia naturalnego i nasłonecznienia pomieszczeń oraz elementów zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na problem nasłonecznienia małych mieszkań, których udział w łącznej liczbie mieszkań będzie największy.

Zamawiającemu zależy, aby koncepcja wyłoniona w konkursie charakteryzowała się wysoką jakością architektoniczną, uzyskaną na drodze kompromisu między przyjętym przez zamawiającego budżetem, a zastosowaniem nowatorskich rozwiązań, również w zakresie energooszczędności i niskoemisyjności.

Rozwiązania projektowe przyjęte w pracach konkursowych powinny uwzględniać zasady i wytyczne dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych w ramach budownictwa społecznego, które zostały określone w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac, realizowanych na podstawie pracy konkursowej, której autor otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie przekroczy kwoty 200 000 000 zł brutto (wraz z kosztem dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich).

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 100 000 zł brutto. Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda — 50 000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki,
 • II Nagroda — 30 000 zł brutto,
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto,
 • Wyróżnienia — w łacznej puli 5 000 zł brutto.

Oceniana będzie atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań; łączna powierzchnia użytkowa mieszkań; wkomponowanie projektowanego układu budynków w charakter układu sąsiedniej zabudowy. Najwyżej punktowane będą prace oferujące:

 • największą powierzchnię użytkową mieszkań przy zachowaniu atrakcyjnych i funkcjonalnych rozwiązaniach architektonicznych gwarantujących bezpieczeństwo, uniwersalną dostępność i wysoką estetykę,
 • umiejętne wkomponowanie budynków w istniejące w otoczenie,
 • realność realizacyjna i ekonomika proponowanych rozwiązań,
 • promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji,
 • promowane będzie umożliwienie sprawnego przeprowadzenia procedury formalno-prawnej (np. poprzez minimalizowanie obszaru oddziaływania oraz unikanie uzyskiwania odstępstw od obowiązujących przepisów).

kalendarium

 • termin składania wniosków do udziału w konkursie — do 30 stycznia 2023 roku, godz. 16.00,
 • termin składania prac konkursowym — licząc od daty wysłania zaproszenia do złożenia prac, nie krótszy niż 8 tygodni,
 • oficjalne ogłoszenie wyników — czerwiec 2023.

sąd konkursowy

Wymagania formalne wobec Uczestników oraz złożone prace konkursowe oceni Sąd Konkursowy w składzie:

 • Zbigniew Maćków — przewodniczący sądu, Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Wanda Stolarska — Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Małgorzata Moj — Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Danuta Kamińska — Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego,
 • Monika Kryk — zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Włochy,
 • Michał Niziński — Urząd Dzielnicy Włochy,
 • Beata Bejtman-Kuźmienko — Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 • Beata Marczak-Wacławek — Biuro Polityki Lokalowej,
 • Daniel Frąc — sędzia referent, Stowarzyszenie Architektów Polskich,
 • Błażej Hermanowicz — Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Sekretarzem Sądu Konkursowego jest Marek Konopka, a jego zastępcami Tomasz Pniewski i Maria Zielińska.

więcej informacji

Więcej informacji, szczegółowe wytyczne i regulamin znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://architektura.um.warszawa.pl/konkurs1sierpnia30b

regulamin

https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/25711427/REGULAMIN+KONKURSU+1Sierpnia30B.pdf/43196fb4-98b6-f2c8-80ac-e942abe701f5?t=1672665968325

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE