Poznań

termin składania prac

30.06.2023

Konkurs „Neonowe centrum Poznania”

organizator: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania ogłosił konkurs realizacyjny na neony, które ozdobią śródmieście Poznania. Celem jest między innymi aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców śródmieścia oraz nawiązanie do tradycji neonowych szyldów reklamowych. Na zgłoszenia projektów macie czas do 30 czerwca nr.

cel

W latach 70. XX wieku poznańskie śródmieście rozświetlały po zmroku dziesiątki neonów. Później moda na te charakterystyczne elementy miejskiej przestrzeni zaczęła przemijać i wiele z nich zniknęło. Konkurs ma ułatwić powrót do tej znakomitej tradycji — czytamy na stronie Urzędu Miasta Poznań.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów neonów i ich realizacja. Celem jest także aktywizacja mieszkańców i przedsiębiorców śródmieścia, nawiązanie do tradycji neonowych szyldów reklamowych oraz zwiększanie atrakcyjności przestrzeni publicznych w ścisłym centrum Poznania poprzez stworzenie i wyeksponowanie neonów zrealizowanych w ramach konkursu, a także rozpropagowanie tej formy szyldu.

warunki

Konkurs obejmuje ulice: Św. Marcin, Gwarną, Kantaka, Ratajczaka, Marcinkowskiego, 27 Grudnia i pl. Wolności. Dokładny jego zakres określa mapa umieszczona w materiałach udostępnionych przez organizatora.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, firmy, czy wspólnoty mieszkaniowe, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych w centrum miasta — albo mają tam swoją siedzibę (jest to nieruchomość zlokalizowana przy drodze publicznej od strony frontowej budynku, bądź od strony ogólnodostępnego przejścia pieszego — w tym podwórza).

W celu ochrony krajobrazu kulturowego centrum Poznania, wpisanego do rejestru zabytków jako spójny zespół urbanistyczno-architektoniczny, pozostający pod ochroną, organizator konkursu sformułował wytyczne projektowe dla prac konkursowych.

Za kompletną pracę Konkursową uznaje się projekt zawierający:

 • zwymiarowany rysunek neonu w skali umożliwiającej właściwe określenie rzeczywistej wielkości,
 • wizualizację neonu w kolorze w wersji wyłączonej i świecącej,
 • wizualizację neonu na elewacji budynku,
 • opis techniczny projektu.

Organizator dopuszcza prace konkursowe, które zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią:

 • reklamę — upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne,
 • szyld — urządzenie reklamowe informujące o działalność prowadzonej na nieruchomości, na której to urządzenie reklamowe się znajduje.

Proponowany neon nie może zawierać treści obraźliwych, dyskryminujących czy niezgodnych z prawem. Może natomiast pełnić funkcję reklamową. Regulamin dopuszcza wiele sposobów, na jakie można umieścić neon na budynku: może on być mocowany prostopadle lub równolegle do ściany, może też znajdować się w oknie, w drzwiach, podcieniach czy nawet na dachu. Nie powinien jednak zakrywać ważnych elementów, np. takich jak: gzymsy, balustrady, balkony czy tablice z nazwami ulic i numerami porządkowymi budynków. Dla każdego podmiotu prowadzącego działalność na nieruchomości wskazana jest lokalizacja nie więcej niż dwóch form szyldów, a łączna ich liczba na budynku nie może przekroczyć 10 sztuk.

Pomocnym przy projektowaniu neonu może być opracowany przez Urząd Miasta Szyldownik.

Praca konkursowa powinna zostać złożona w wersji papierowej (w formacie A4) oraz dostarczona w wersji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.poznan.pl. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, może jednak zaproponować w nim aż trzy propozycje neonów. W zgłoszeniu musi znaleźć się zgoda właściciela nieruchomości, na której neon miałby zawisnąć.

kalendarium

 • termin składania prac: do 30 czerwca 2023 roku,
 • weryfikacja pod względem spełnienia wymogów formalnych: lipiec 2023 rok,
 • ogłoszenie wyników: do 31 sierpnia 2023 roku,
 • wykonanie neonów i wręczenie nagród: do 15 grudnia 2023 roku.

nagrody

Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa — neon wykonany zgodnie z opracowanym i wybranym przez kapitułę konkursu projektem. Koszt jego wykonania nie powinien przekroczyć 16 tys. zł. Łączna wartość nagród wynosi do 80 tys. zł.

Prace zgłoszone będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami oceny:

 • zgodność pracy z celem konkursu,
 • walory artystyczne i wizualne,
 • adekwatność kalkulacji kosztów wykonania neonu do zaproponowanego projektu neonu i oszacowanego budżetu,
 • innowacyjność i pomysłowość.

Kapituła konkursu wyłoni pięcioro laureatów, a w przypadku, gdyby wartość wyłonionych prac była niższa, zakłada się realizacje kolejnego bądź kolejnych neonów. Organizator wykorzysta maksymalnie pulę środków przeznaczonych na nagrody.

kapituła konkursowa

O tym, jakie neony zostaną wykonane, zdecyduje kapituła konkursowa. W jej skład wejdzie sześć osób:

 • z biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
 • z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • z Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • przedstawiciel pełnomocnika ds. Estetyki Miasta,
 • przedstawiciel Rady Osiedla Stare Miasto,
 • przedstawiciel Koalicji Św. Marcin.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie konkursu.

warunki

https://www.poznan.pl/mim/info/news/2,205618.html

Materiał w architekturze — trendy 2024
Kompleksowe kosztorysy inwestorskie

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE