Piła

termin składania prac

24.01.2022

Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile

organizator: Gmina Piła

Ruszył rekomendowany przez SARP jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju.

cel

Celem konkursu ideowego jest uzyskanie spójnej, atrakcyjnej przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie propozycji przekształcenia obszaru obejmującego tereny powojskowe (poligon) o powierzchni około 54 ha, położone na wschód od centrum Piły, przy trasie wylotowej z miasta w kierunku Bydgoszczy (wcześniej obszar ten nazywano Bydgoskim Przedmieściem w Pile). Przedstawiona koncepcja, jak czytamy w regulaminie, powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe i jednocześnie realne do wykonania. Idea „Osiedla Zielone Wzgórza” zakłada stworzenie osiedla, wyróżniającego się nie tylko w skali miasta, ale także regionu i kraju. Zamawiający oczekuje nowoczesnego, funkcjonalnego, przyjaznego mieszkańcom układu urbanistycznego i nowoczesnej formy architektonicznej, która będzie miała szansę stać się wizytówką i symbolem miasta. Budynki powinny przy tym być funkcjonalne i energooszczędne o niskich kosztach eksploatacji.

warunki

Jednoetapowy, studialny konkurs urbanistyczno‑architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego „Osiedla Zielone Wzgórza” w Pile pomóc ma w sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Zakres konkursowego opracowania powinien obejmować co najmniej:
 • koncepcję zagospodarowania terenu z pokazaniem powiązań funkcjonalno‑przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi wraz z pokazaniem rozwiązań detalu architektonicznego;
 • koncepcję architektoniczną nowej zabudowy uwzględniającą przedstawienie formy oraz sposobu kształtowania zabudowy;
 • hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno‑użytkowego osiedla z uwzględnieniem wyposażenia terenu w infrastrukturę społeczną i usługową;
 • standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego osiedla;
 • standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego oraz przestrzeni publicznej, w tym placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych itp.;
 • uzbrojenie terenu osiedla wyznaczające schemat przebiegu powiązań sieci inżynierii miejskiej, a także idee rozwiązań nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych uwzględniających w szczególności wykorzystanie wody deszczowej i szarej, pomp ciepła, armatury wodorowej;
 • szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w regulaminie konkursu wraz z załącznikami.

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 08.10.2021 r. do godz. 14:00
 • Termin składania prac konkursowych: 24.01.2022 r. do godz. 15:00
 • Rozstrzygnięcie konkursu przez Sąd Konkursowy: 10.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.02.2022 r.

nagrody

 • I nagroda: 100 000 zł brutto
 • II nagroda: 60 000 zł brutto
 • III nagroda: 40 000 zł brutto
 • wyróżnienia: 20 000 zł brutto (łącznie)

sąd konkursowy

 • arch. Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław – przewodniczący
 • arch. Marek Perepeczo, SARP Oddział Koszalin – sędzia referent
pozostali sędziowie:
 • Beata Dudzińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Piły
 • arch. Henryk Gawroński, SARP Oddział Poznań
 • arch. Romuald Hausmann, SARP Oddział Poznań
 • arch. Marcin Kościuch, SARP Oddział Poznań
 • arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Lech Wojtasik, SARP Oddział Poznań
 • arch. Iwona Wojtecka, przedstawicielka UM Piła
 • arch. Piotr Kostka, SARP Oddział Poznań – zastępca sędziego
 • arch. Beata Tubicz, przedstawicielka UM Piła – zastępczyni sędziego
sekretarz konkursu:
 • arch. Beata Leciejewska, UM Piła

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu.

warunki

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/

regulamin

http://www.architektsarp.pl/zielone-wzgorza/regulamin/

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE