Warszawa

termin składania prac

08.08.2022

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej w Dzielnicy Wawer

organizator: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer | inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wawer

Zadaniem konkursowym jest wykonanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej w warszawskiej dzielnicy Wawer, który, jak czytamy w regulaminie, pełnić będzie rolę nowoczesnego miejsca aktywności i integracji okolicznych mieszkańców. Park ten, zgodnie z założeniami organizatorów, uzupełniać ma ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy, a przy tym stanowić nowe, rozpoznawalne miejsce o unikalnym w skali Wawra programie i wyposażeniu.

cel

Zadaniem konkursowym jest wykonanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej w warszawskiej dzielnicy Wawer, który, jak czytamy w regulaminie, pełnić będzie rolę nowoczesnego miejsca aktywności i integracji okolicznych mieszkańców. Park ten, zgodnie z założeniami organizatorów, uzupełniać ma ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy, a przy tym stanowić nowe, rozpoznawalne miejsce o unikalnym w skali Wawra programie i wyposażeniu.

Celem konkursu jest więc uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym.

warunki

Konkurs prowadzony jest w procedurze jednoetapowej, nieograniczonej. Dotyczy zagospodarowania terenu położonego w Warszawie, w dzielnicy Wawer, który od północy ograniczony jest terenem leśnym, od południa zabudową mieszkaniową jednorodzinną, od wschodu ogrodzonymi ogródkami działkowymi, a od zachodu ul. Lebiodową.

Powierzchnia obszaru opracowania wynosi blisko 4,21 ha, jest to teren płaski, niezabudowany, częściowo porośnięty drzewami i położony w graniach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którego ustaleniami przewidziano na nim tereny o funkcjach usług publicznych, placów miejskich i ulic (lokalnych i dojazdowych). Cały teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach Systemu Przyrodniczego Warszawy (SPW), a część w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Organizatorzy załączyli do regulaminu raport z przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji społecznych, dzięki któremu uczestnicy konkursu mogą poznać oczekiwania i preferencje przyszłych użytkowników parku. Zwraca się w nim uwagę na między innymi potrzebę wspierania budowania relacji, współtworzenie marki dzielnicy Wawer, dostępność i atrakcyjność dla wszystkich grup społecznych i możliwość aktywnego spędzania czasu.

Park nie ma być ogrodzony, powinien mieć za to czytelną informację wizualną, a jego utrzymanie być maksymalnie proste, rekomendowane jest także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. W parku powinny się znaleźć: plac miejski, połączenia w obrębie całego terenu, hub gier, miejsce piknikowe, miejsce na punkt gastronomiczny, wybieg dla psów lub psi plac zabaw, zdrój z wodą pitną, toalety, oświetlenie i instalacje świetlne. Opcjonalnie uwzględnić można także tor wrotkowy, wypożyczalnie sprzętu sportowego, ścieżki wśród drzew, strefę hamakową, zielony dach, naturalną strefę zabaw i przestrzeń audiowizualną lub warsztatową.

Na obszarze opracowania należy wyznaczyć lokalizację planowanego przedszkola. Wyposażenie parku i urządzenia terenowe powinny zapewniać dostępność i możliwość bezpiecznego oraz komfortowego poruszania się osobom o szczególnych potrzebach, w tym o ograniczonej mobilności i percepcji.

nagrody

 • I Nagroda 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II Nagroda 15 000 zł
 • III Nagroda 5 000 zł

kalendarium

 • termin przesyłania prac: do 08.08.2022 r., do godziny 10:00.

sąd konkursowy

 • Piotr Żabicki Przewodniczący Sądu, architekt
 • Katarzyna Rokicka-Muller Sędzia referent, architektka
 • Leszek Baraniewski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
 • Teresa Zduńczyk Naczelnik Wydziału Architektury
 • Szymon Pulcyn Naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Urzędu Dzielnic Wawer
 • Magdalena Jędraszko-Macukow Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Przemysław Kokot architekt
 • Urszula Forczek-Brataniec architektka krajobrazu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/64739/details

regulamin

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/64739/details

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE