Jarosławiec

termin składania prac

07.06.2024

Konkurs na projekt platformy widokowej z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu

organizator: Gmina Postomino, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin

Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

Gmina Postomino we współpracy z SARP Oddział Koszalin ogłosiła konkurs na projekt platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu (gmina Postomino) i zagospodarowaniem terenu.
 
Zamawiający oczekuje funkcjonalnej, odpornej na działania nieprzyjaznego środowiska, wyróżniającej się formalnie, o niskich kosztach eksploatacji, przyjaznej użytkownikom budowli o nowoczesnej, jednocześnie prostej i niepompatycznej formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy.

warunki

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze ograniczonej.

Obszar objęty konkursem to działki położone w północnej części Jarosławca, na granicy miejscowości z Morzem Bałtyckim. Całość inwestycji ma obejmować zagospodarowanie terenu zieleni parkowej położonego na górnym poziomie aktywnego klifu i stanowiącego jednocześnie dojście i początek zejścia na sztuczną „Plażę Dubaj”. U podnóża klifu od zejścia planowana jest promenada biegnąca wzdłuż plaży w kierunku wschodnim do zejścia na plażę przy Placu Róży Wiatrów.

Główną ideą jest koncepcja stworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego, ekonomicznego i przyjaznego użytkownikom wyeksponowanego, otwartego na krajobraz morski punktu widokowego (platformy widokowej) stanowiącego jednocześnie zejście, na położoną u podnóża klifu, atrakcję turystyczną Jarosławca, sztuczną „Plażę Dubaj”. Zakłada się, że projektowane zagospodarowanie powinno tworzyć spójną całość kompozycji architektoniczno-urbanistycznej, składającej się z zespołu zieleni parkowej, platform widokowych, zejścia na „Plażę Dubaj” i promenady u podnóża klifu łączącej zejścia na plażę nr 5 i nr 4. Planuje się stworzenie atrakcyjnego architektonicznie miejsca, funkcjonalnego, wzbogacającego przestrzeń gminy, o formie architektonicznej, mogącej stać się wizytówką i symbolem gminy, spełniającego najnowsze standardy oraz zasady inkluzywnego i uniwersalnego projektowania.

Zakres rozwiązania powinien obejmować co najmniej koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zawierającą:

 1. koncepcję zagospodarowania terenu w obszarze określonym granicami opracowania konkursowego, z pokazaniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi, wyznaczającą standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów zagospodarowania terenu, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, małej architektury itp.;
 2. koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego platformy widokowej wraz z zejściem na „Plażę Dubaj” w Jarosławcu, a także standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego obiektu (obiektów);
 3. ideę rozwiązań w zakresie konstrukcji, uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających w szczególności:
  a) zapobieganie destrukcyjnym wpływom nieprzyjaznego środowiska morskiego (agresja chemiczna wody morskiej, powietrza, oddziaływanie siły wiatru wraz z piaskiem, aktywny klif, niestabilność poziomów plaży),
  b) wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zawarte w koncepcji rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne, a także decyzje materiałowe i konstrukcyjne winna cechować stosowność i umiar.

 
Więcej informacji w regulaminie konkursu

nagrody

 • I Nagroda — 50 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto
 • wyróżnienia — 15 000 zł brutto łącznie

kalendarium

 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 26 lutego 2024 roku

 • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 28 lutego 2024 roku

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez organizatora: do 1 marca 2024 roku

 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w konkursie: do 8 marca 2024 roku
   
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 3 czerwca 2024 roku

 • Termin udzielenia wyjaśnień dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do 5 czerwca 2024 roku
 • Termin składania prac konkursowych: do 7 czerwca 2024 roku, godz. 15:00

 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 5 lipca 2024 roku

sąd konkursowy

 • Marcin Brataniec — przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O. Kraków
 • Marek Perepeczo — sędzia referent, Sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Wojciech Subalski — sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Adam Franczak — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Karolina Sobczyk — podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Agnieszka Chudy — Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Marek Brzozowski — Urząd Morski w Szczecinie
 • Bartosz Warzecha — zastępca sędziego, sędzia konkursowy SARP O. Koszalin
 • Adam Kallaur — zastępca sędziego, Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Urząd Gminy Postomino
 • Olga Wojewoda — sekretarza konkursu (nie jest członkinią sądu konkursowego), SARP

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://architektsarp.pl/dubaj/

regulamin

https://architektsarp.pl/dubaj/regulamin_konkursu/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE