Ogólnopolski

termin składania prac

30.03.2024

Konkurs „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich

organizator: Gmina Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie ogłosiła studencki konkurs na zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich. Celem jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Zgłoszone pomysły zostaną wykorzystane m.in. do konsultacji z mieszkańcami oraz na właściwym etapie projektowania i przygotowania inwestycji.

cel

Celem konkursu na zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w przyjętym „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek 4. lub 5. roku studiów jednolitych magisterskich, 1. lub 2. roku studiów magisterskich oraz ostatniego semestru studiów inżynierskich kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub urbanistyka. Każda osoba może złożyć jedną pracę konkursową.

Pracę konkursową stanowi dokument zawierający opracowanie oryginalnej koncepcji zagospodarowania terenu, stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 524/18 (obręb 51), o powierzchni 9,1926 ha, położoną w Siemianowicach Śląskich, na północ od ul. Dworskiej.

Działka objęta jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2021 r. pod pozycją 6979.

Mapa zasadnicza terenu w wersji elektronicznej, którego dotyczy konkurs, stanowi załącznik nr 6.

Przy sporządzaniu koncepcji zagospodarowania terenu można korzystać z materiałów opublikowanych w Geoportalu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem: siemianowice.geoportal2.pl.

Opracowana w ramach konkursu koncepcja powinna zakładać utworzenie na należącym do gminy terenie przy ul. Dworskiej przestrzeni o nazwie „Rajski Ogród” – miejskiego, partycypacyjnego ogrodu zlokalizowanego przy kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym Bażantarnia w Siemianowicach Śląskich, tuż przy granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Prócz strefy wypoczynkowej i bioróżnorodnej, ogród będzie miał miejsce dedykowane partycypacji społecznej i budowie nowych więzi lokalnych dzięki zainstalowanej małej architekturze czy zastosowanej sztuce ulicznej.

Organizatorowi zależy na lokalizacji obiektów architektonicznych oraz elementów urządzenia terenu, służących realizacji uzupełniających się wzajemnie funkcji:

 • rekreacyjnej,
 • społecznościowej,
 • artystycznej,
 • dydaktycznej,
 • sportowej,
 • gospodarczej.

Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania wynikające z zaprojektowanej Alei Spacerowej prowadzającej od ulicy Dworskiej do Stawu Rzęsa.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zostać opracowana na podstawie wytycznych, zawartych w załączniku nr 4 do regulaminu i zawierać co najmniej następujące elementy:

 • projekt graficzny zagospodarowania terenu, obejmujący w szczególności: rozmieszczenie nowych obiektów architektonicznych (mała architektura, węzeł sanitarny),
 • układ komunikacyjny (parking, ciągi piesze i rowerowe), uwzględniający projektowaną Aleję Spacerową, której rysunek projektu zagospodarowania terenu stanowi załącznik nr 7,
 • rozmieszczenie terenów zielonych, z oznaczeniem rodzajów nasadzeń,
 • rozmieszczenie niezbędnych elementów infrastruktury technicznej,
 • rysunki (zdjęcia) poglądowe oraz opisy poszczególnych rozwiązań architektonicznych (budynki, mała architektura) oraz elementów urządzenia przestrzeni (np. ławki, latarnie, pojemniki na odpady itp.),
 • zdjęcia poglądowe i opis rozwiązań technicznych przyjętych dla układu komunikacyjnego (rodzaj nawierzchni, obrzeża),
 • zdjęcia poglądowe i opis zaprojektowanych nasadzeń,
 • opis i schemat systemu nawodnienia, odwodnienia, retencji i ponownego wykorzystania wód opadowych,
 • kosztorys prac niezbędnych do zrealizowania koncepcji.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą e-mailową na adres: rewitalizacja@um.siemianowice.pl.

kalendarium

 • termin przyjmowania prac konkursowych — 30 marca 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — do 60 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

nagrody

Główną nagrodą jest płatny staż w pracowni architektonicznej Frantagroup Architects.

Ocenie będą podlegały:

 • stopień zrealizowania wytycznych organizatora,
 • oryginalność koncepcji zagospodarowania,
 • walory estetyczne zaproponowanych rozwiązań,
 • faktyczna możliwość realizacji koncepcji,
 • przewidywane koszty niezbędnych prac i utrzymania obiektu,
 • jakość wykonania pracy, w tym projektu graficznego,
 • zgodność z warunkami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych Gminy Siemianowice Śląskie: Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku oraz zgodność z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Rafał Piech — Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie — przewodniczący komisji konkursowej,
 • Agnieszka Gładysz — Pierwsza Zastępczyni Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Krzysztof Rycman — Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 • Dariusz Jakubowski — Naczelnik Wydziału Budownictwa,
 • Magdalena Faracik-Nowak — Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta,
 • Maciej Franta — architekt.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu.

  warunki

  https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/939524

  DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
  SPACE Designer
  INSPIRACJE