Sopot

termin składania prac

29.12.2023

Konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika architekta Paula Puchmüllera wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika

organizator: Gmina Miasta Sopotu

Urząd Miasta Sopotu ogłosił konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika upamiętniającego postać Paula Puchmüllera — architekta miasta Sopotu w latach 1901 – 1921. Do zadań należy również zaprojektowanie otoczenia pomnika.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie spełniającego najwyższe kryteria artystyczne projektu pomnika upamiętniającego postać Paula Puchmüllera — architekta miasta Sopotu w latach 1901 – 1921. Zgodnie z oczekiwaniami organizatora pomnik zrealizowany na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej powinien wzbogacić przestrzeń publiczną Sopotu o dzieło artystyczne wysokiej klasy, które przywróci pamięć o tej ważnej dla historii naszego miasta postaci. Sylwetkę oraz działalność Paula Puchmüllera przybliża załącznik nr 7 do regulaminu.

warunki

Konkurs jest jednoetapowyograniczony, realizacyjny.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych zawartych w regulaminie oraz załączników merytorycznych, projektu pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w jego najbliższym otoczeniu. Praca powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, usytuowanie oraz wielkość pomnika, osie widokowe, przebieg infrastruktury technicznej oraz wytyczne organizatora.

Lokalizacja pomnika oraz założenia formalne:

 • pomnik zostanie zlokalizowany w Sopocie przed budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 25/27, na terenie należącym do Gminy Miasta Sopotu, administrowanym przez Gminę Miasta Sopotu, na terenie działki nr 44/5, arkusz mapy 26,
 • realizacja pomnika będzie wymagała uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków (w formie decyzji administracyjnej) oraz uzgodnień wymaganych przepisami Prawa Budowlanego,
 • zagospodarowanie terenu będzie polegało na znalezieniu najlepszego usytuowania pomnika oraz zaprojektowanie układu zieleńców, gatunków zieleni, rodzaju nawierzchni i małej architektury wraz z oświetleniem, przy czym należy zachować istniejący drzewostan.

Wytyczne dla pomnika:

 • organizator pozostawia uczestnikom konkursu decyzję o sposobie ukształtowania formy pomnika — dopuszcza się zarówno tradycyjne formy przestrzenne, jaki i bardziej nowoczesne rozwiązania.
 • projekt powinien tworzyć umiejętnie zakomponowaną i harmonijnie ukształtowaną całość korespondującą z historycznym otoczeniem.
 • pomnik powinien zostać uzupełniony o tablicę informacyjną o treści: Paul Puchmüller – architekt miejski w latach 1902 – 1922. informacja powinna być również zapisana w alfabecie Braille'a,
 • materiał wykonania: szlachetny, naturalny, tradycyjny, preferowany kamień piaskowiec lub metal brąz.
 • pomnik powinien zostać wykonany w materiale trwałym, odpowiednio do miejsca posadowienia — pwinien się odznaczać odpornością na zniszczenie, w tym uszkodzenia mechaniczne, a jego utrzymanie nie powinno wymagać ponadstandardowych kosztów.

Uczestnicy dopuszczeni do udziału w konkursie składają prace konkursowe złożone z:

 • części opisowej,
 • graficznej,
 • rzeźbiarskiej (model pomnika wykonany w skali 1:5).

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji budowy pomnika (w tym prace budowlane, uzyskanie pozwoleń i nadzór autorski) nie po/winien przekroczyć 350 000 zł brutto.

Zamawiający zakłada, że pomnik zostanie wykonany w terminie umożliwiającym jego posadowienie w Sopocie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, najpóźniej w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na wykonanie pomnika.

kalendarium

 • termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu: od 20 października br. do godz. 11.00,
 • poinformawanie uczestników o dopuszczenie do udziału: 27 października br.,
 • termin składania prac: do 29 grudnia 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: 15 stycznia 2024 roku.

nagrody

Przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda — 25 tys. zł i zaproszenie do negocjacji umowy — w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt wykonawczy i realizację pomnika,
 • II Nagroda — 15 tys. zł,
 • III Nagroda — 10 tys. zł.

sąd konkursowy

Skład Sądu Konkursowego:

 • prof. Robert Kaja — dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku,
 • prof. Katarzyna Józefowicz — ASP w Gdańsku,
 • prof. Bogna Lipińska — Politechnika Gdańska,
 • Stanisław Gierada — Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański,
 • Karolina Babicz-Kaczmarek — dyrektorka Muzeum Sopotu,
 • Aleksandra Narczewska — konserwatorka Zabytków Miasta Sopotu,
 • Anna Jakubowska — naczelniczka Wydziału Urbanistyki i Architektury UMS,
 • Justyna Mazur-Dziadkiewicz — naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu,
 • Weronika Krzyżanowska-Balita — zastępczyni naczelnika Wydziału Kultury i Sportu,

Funkcję sekretarza konkursy pełni Małgorzata Stupakowska z Referatu Zamówień Publicznych UMS.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na platformie e-zamówienia.

warunki

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec2034ac-5eb1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE