Ruciane-Nida

termin składania prac

18.02.2022

Jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku

organizator: Gmina Ruciane-Nida, SARP Oddział Olsztyn | inwestor: Gmina Ruciane-Nida

Gmina Ruciane-Nida wraz z SARP Oddział Olsztyn organizuje jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Celem konkursu jest uzyskanie twórczych, koncepcyjnych opracowań projektowych podejmujących problematykę otwarcia miasta w kierunku atrakcyjnego szlaku wodnego.

cel

27 października 2021 r. Gmina Ruciane-Nida wraz SARP Oddział Olsztyn ogłosiła jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku.

Konkurs otrzymał numer SARP nr 1016 i rekomendację Warmińsko-Mazurskiej Izby Architektów.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w obszarze wskazanym w regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie twórczych, koncepcyjnych opracowań projektowych podejmujących problematykę otwarcia miasta w kierunku atrakcyjnego szlaku wodnego, w kontekście realizacji sprecyzowanego przez zamawiającego programu użytkowego.

Perspektywicznym celem konkursu jest przesunięcie funkcjonalnego „środka ciężkości” miasta Ruciane-Nida w kierunku jego atrakcyjnych, rozwojowych terenów, w sposób strukturalny korygując dzisiejszy układ funkcjonalno-przestrzenny śródmieścia oraz towarzyszący mu „tranzytowy” wizerunek miasta.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym, realizacyjnym w zakresie pierwszego etapu planowanej inwestycji.

Główną nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie uczestnika konkursu wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Ramowy program funkcjonalny zakłada lokalizację: portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej oraz ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą. Specyfikę tematu tworzy unikatowy kontekst przyrodniczo-kulturowy konkursowej lokalizacji oraz jej strategiczne, śródmiejskie położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Zakresem konkursu objęto śródmiejski obszar miasta o powierzchni około 11 ha, od strony północno-wschodniej ograniczony kompleksem leśnym i linią brzegową Jeziora Guzianka Duża, od strony południowo-zachodniej pasem drogowym ul. Dworcowej i Mazurskiej oraz siatką
wewnętrznych dróg pieszo-jezdnych i dojazdowych.

Problematyka konkursowa wymaga operowania skalą krajobrazową (teren konkursowy jako element biernej i czynnej ekspozycji krajobrazowej), urbanistyczną (teren konkursowy jako istotny element funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta) oraz architektoniczną (teren konkursu jako lokalizacja wartościowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych implementowanych w unikatowy, lokalny kontekst).

Na potrzeby konkursu ramowy program użytkowy rozpisano jako sekwencję poszczególnych stref funkcjonalnych podzielone na:

 • Zielony spójnik miasta” — strefa integrującej zieleni miejskiej,
 • Ruciane – Przystań!” — strefa portu jachtowego,
 • Dawny tartak” — strefa obsługi turystyki wodnej,
 • Plaża miejska” — strefa wypoczynku nad wodą,
 • strefa rozwoju miasta (poza podstawowym zakresem konkursu),
 • obsługa komunikacyjna.

Prace konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 • atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych,
 • atrakcyjność i realność rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,
 • rozwiązania dotyczące kosztów eksploatacji, komfortu użytkowania, efektywności
  ekonomicznej i energetycznej.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 27.10.2021 r.
 • Termin zadawania pytań: do 10.11.2021 r.
 • Termin udzielania odpowiedzi: niezwłocznie po uzyskaniu pytań
 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.11.2021 r. godz. 18.00
 • Termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: 29.11.2021 r.
 • Termin zadawania pytań do części merytorycznej regulaminu: 13.12.2021 r.
 • Termin udzielania odpowiedzi: niezwłocznie po uzyskaniu pytań
 • Termin składania prac konkursowych: 18.02.2022 r. godz. 18.00
 • Ogłoszenie wyników: 03.03.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 70 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 35.000 zł brutto oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie pokonkursowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • II nagroda w wysokości 20.000 zł brutto
 • III nagroda w wysokości 10.000 zł brutto
 • Wyróżnienie w wysokości 5.000 zł brutto

sąd konkursowy

Sąd konkursowy liczy osiem osób, a w jego skład wchodzą:

 • Zbigniew Maćkówprzewodniczący Sądu konkursowego, SARP Wrocław,
 • Wojciech Gadomski — sędzia referent, SARP Olsztyn,
 • Piotr Ryszard Feliński — burmistrz miasta i Gminy Ruciane-Nida,
 • Danuta Kowalewska — sekretarz Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
 • Małgorzata Lidia Kaczmarczyk — kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
 • Artur Chudzik — kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
 • Marcin Brataniec — SARP Kraków,
 • Adriana Patalas — SARP Olsztyn.


Zastępcy sędziów konkursowych: Marek Kaczmarczyk — inspektor ds. pozyskania funduszy zewnętrznych oraz Anna Dąbrowska-Sosakz SARP Olsztyn.

Funkcję sekretarz konkursu pełni Małgorzata Zyskowska z SARP Olsztyn, a jej asystentką jest Agnieszka Mogielnicka.

więcej informacji

Szczegółowe wytyczne i warunki znajdują się w regulaminie oraz na stronie konkursu.

warunki

https://1016.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/

regulamin

https://1016.konkurs.sarp.pl/pliki/regulamin.pdf

Pełna deska tarasowa perfekcyjnie imitująca drewno
Laminaty architektoniczne EASYDECOR – połączenie atrakcyjności z użytecznością
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE