Ogólnopolski

termin składania prac

22.12.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku wraz z jego powierzchnią w Opolu

organizator: Miasto Opole, SARP Oddział Opole

Prezydent Miasta Opola przy udziale SARP Oddział Opole, ogłosił jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulicy Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku wraz z jego powierzchnią w Opolu. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie mija 22 grudnia br.

cel

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji zagospodarowania ul. Krakowskiej od Placu Wolności do Rynku w Opolu wraz z jego powierzchnią. Celem jest podniesienie jego walorów funkcjonalnych i estetycznych pod kątem komunikacji pieszej na osi Dworzec Główny PKP — Rynek. Planowane działania mają znacznie podwyższyć jakość przestrzeni i przyciągnąć inwestorów, mieszkańców i turystów.

warunki

Konkurs jest ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny.

Wartość konkursu nie przekracza równowartości kwoty 214 000 EURO, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł.

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

Jak czytamy w wytycznych konkursowych — szczególnego opracowania wymaga zlokalizowana na terenie Rynku tzw. Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Są to pamiątkowe umocowane w posadzce płaskie elementy mosiężne w kształcie gwiazd z nazwiskami znanych artystów występujących na Festiwalu Opolskim. Jest to atrakcja turystyczna związana z Festiwalem i charakterystyczne miejsce w Opolu. Zamontowanych gwiazd jest kilkadziesiąt, jednak należy wziąć pod uwagę, że ilość ich się zwiększa. Docelowo przewiduje się dwukrotne zwiększenie ich ilości do ok. 120-140 sztuk. Opracowanie ekspozycji istniejących gwiazd i zaprojektowanie miejsca pod instalacje nowych jest głównym tematem konkursu.

Środki użyte do kształtowania przestrzeni w formie posadzki, małej architektury miejskiej, różnego rodzaju zieleni, trwałych elementów małej architektury, powinny łączyć reprezentacyjność z wygodą i wielofunkcyjnością oraz być dostosowane do skali urbanistycznej. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wykonaną renowację i przebudowę zagospodarowania ulicy Krakowskiej od placu Wolności do ul. Damrota i docelowo do Dworca Głównego.

Organizatorzy oczekują koncepcji rozwiązań proekologicznych. Jeżeli w koncepcji zaistnieje konieczność nasadzeń drzew, należy uwzględnić istniejące sieci. Wszystkie rozwiązania powinny być zgodne z ustaleniami obowiązującego MPZP.

Nawierzchnia, mała architektura oraz wyposażenie techniczne (studzienki kanalizacyjne) wykazują konieczność wymiany, lub nadania im nowej, ciekawszej formy.

Sezonowe ogródki gastronomiczne wymagają opracowania wytycznych w celu ujednolicenia ich formy, gabarytów, użytych materiałów / mebli miejskich/wyposażenia. Należy określić strefę — powierzchnie przeznaczoną na ogródki i jarmarki okolicznościowe.

Rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne powinny zapewnić:

 • odpowiedni wyraz placu jako przestrzeni przyjaznej, będącej wizytówką miasta,
 • właściwy przebieg potoku komunikacji pieszej i kołowej,
 • ewentualne wydzielenie stref funkcjonalnych, w tym: wypoczynku, aktywności miejskiej, zieleni,
 • propozycje wyeksponowania lub usunięcia rzeźb poplenerowych znajdujących się w obszarze objętym konkursem,
 • ujednolicenie zagospodarowania ogródków gastronomicznych z meblami stojącymi bezpośrednio na placu,
 • wskazanie miejsc dla ogródków gastronomicznych nieblokujących dróg i chodników,
 • ewentualne nawiązanie do rozwiązań zastosowanych w ciągu ulicy Krakowskiej (do rozstrzygnięcia przez uczestników).

W zagospodarowaniu należy uwzględnić w szczególności:

 • projekt nowego zagospodarowania posadzki, w oparciu o zachowany historyczny układ /rysunek ulic dopuszczając wtopienie krawężników w nawierzchnię przy zastosowaniu kostki i płyt kamiennych,
 • w rejonie „Alei Gwiazd Polskiej Piosenki” dopuszczalne jest zastosowanie „innych współczesnych” materiałów w celu podkreślenia autorskiej koncepcji wyeksponowania. Użyte materiały powinny zapewnić odpowiednio: trwałość i odpowiednie walory użytkowe,
 • zalecenie stosowania materiałów naturalnych, szlachetnych (np. kamień, drewno), tworzywa o dużej trwałości, przy wprowadzanych nowych elementach małej architektury,
 • zaprojektowanie elementów zieleni miejskiej (np. w formie szpaleru, zespołu krzewów, pnączy, rabaty itp.) o wysokiej jakości i estetyce w celu umocnienia funkcji placu publicznego w centrum miasta o zdyscyplinowanej i oszczędnej w wyrazie formie, odpowiedniej do warunków miejskich. W razie potrzeby stosować systemy nawodnieniowe,
 • propozycję oświetlenia i iluminacji adekwatnej do funkcji placu, z podkreśleniem „Alei Gwiazd Polskiej Piosenki”,
 • zaproponowanie formy elementu (-ów) promocyjno-informacyjnego (-ych) miasta i regionu w formie multimedialnej.

Koncepcja konkursowa powinna umożliwić korzystanie z proponowanych funkcji placu wszystkim osobom, powierzchnia placu powinna być płaska, bezpieczna dla osób z ograniczeniami poruszania. Powierzchnia ruchu, w tym przewidywane kierunki ruchu powinny być wyznaczone poprzez zastosowanie elementów przestrzennych (haptycznych), nie należy stosować standardowych elementów o kontrastowym, jaskrawym kolorze, a podniesienia powierzchni na terenie komunikacji nie powinny być wyższe niż 2 cm. Idea koncepcji nie powinna utrudniać dostępu do budynków i lokali użytkowych wokół Rynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji nie powinien przekroczyć kwoty 10 mln zł brutto. Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu inwestycji. W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji inwestycji.

nagrody

W konkursie przewidziane są następujące nagrody (kwota podana w brutto):

 • I Nagroda — 18 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej, po zapewnieniu w budżecie Miasta Opola kwot przewidzianych na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • II Nagroda — 12 tys. zł,
 • III Nagroda — 8 tys. zł,
 • dwa wyróżnienia — 6 tys. zł każde.

kalendarium

 • termin składania prac — do 9 stycznia 2023 roku, do godz. 16.00,
 • termin poinformowania uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenie do składania prac — 4 stycznia 2023 roku,
 • termin składania prac konkursowych — do 15 marca 2023 roku, do godz. 15.00,
 • rozstrzygnięcie konkursu — 29 marca 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa i dyskusja — o dacie wystawy uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów.

jury

Zamawiający powołał Sąd Konkursowy w następującym składzie:

 • Marcin Brataniec — przewodniczący sądu konkursowego, architekt, SARP Kraków,
 • Marcin Wujec — I Zastępca Prezydenta Miasta Opola,
 • Anna Bednorz — architektka, zastępczyni naczelnika Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa,
 • Aneta Werner-Wilk — architektka, naczelnika Biura Urbanistycznego,
 • Michał Kramarz — naczelnik Biura Obsługi Inwestorów,
 • Andrzej Nowak — architekt, SARP Opole,
 • Marek Nowacki — architekt, SARP Opole.

Funkcję sekretarzy konkursu pełni Marta Owsiak.

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

 • atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu,
 • sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
 • realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji inwestycji.

więcej informacji

Wytyczne projektowe, materiały do pobrania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.opole.pl/index.php/aktualnosci/konkursy/293-konkurs-sarp-nr-1034-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-ulicy-krakowskiej-od-placu-wolnosci-do-rynku-wraz-z-jego-powierzchnia-w-opolu

regulamin

https://www.dropbox.com/s/m5cgu8iw43a7cgr/KOR%20Regulamin%20Konkursu.pdf?dl=0

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE