Strzegom

termin składania prac

10.01.2022

Konkurs studencki na opracowanie koncepcji terenu usług z muszlą koncertową w Strzegomiu

organizator: Gmina Strzegom, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Trwa konkurs skierowany do studentów architektury Politechniki Wrocławskiej ogłoszony przez Gminę Strzegom i WA PWr. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji innowacyjnego, terenowego amfiteatru o plenerowym charakterze, z muszlą koncertową, który mógłby powstać w Strzegomiu.

cel

Celem konkursu jest pozyskanie koncepcji nowego obiektu kultury i rekreacji — sceny na wolnym powietrzu z widownią przeznaczoną dla ok. 300 osób, która mogłaby stanowić odpowiednią oprawę dla organizowanego corocznie przez Gminę Strzegom Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, Festiwalu Strzegom a capella i innych plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Gmina Strzegom zamierza wykorzystać nagrodzoną pracę jako koncepcję studialną do dalszych opracowań projektowych. Gmina i WA PWr zamierzają urządzić wystawę pokonkursową w celu informacji i propagowania idei budowy ww. obiektu kultury.

Celem konkursu jest zaproponowanie rozwiązań odpowiadających ambitnej wizji rozwojowej gminy, łączącej wysoką jakość życia,
dostęp do kultury dla mieszkańców z dbałością o tożsamość „Granitowego Serca Polski” oraz o walory środowiskowe terenu, jednocześnie elastycznych i ekonomicznych w budowie i eksploatacji.

Uczestnicy są poproszeni o zaproponowanie kubatury muszli koncertowej o indywidualnej formie, która mogłaby stać się wizytówką gminy, zaprojektowanej w sposób odpowiedzialny środowiskowo i dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami wraz z otoczeniem zaprojektowanym zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Organizatorzy chcą także propagować ideę architektury miejsca: wysokiej jakości rozwiązań wynikających z uwarunkowań lokalnych, wykorzystujących materiały dostępne w miejscu lokalizacji, współczesnej, lecz dobrze dostosowanej do zabytkowego sąsiedztwa i tworzonej z poszanowaniem wartości przyrodniczych.

Kolejnym celem jest wskazanie możliwie dużego zakresu elastyczności funkcjonalnej amfiteatru i muszli ze sceną, a także przeanalizowanie i przedstawienie w formie schematów i w zagospodarowaniu terenu możliwych wariantów wykorzystania pomieszczeń Przedszkola nr 3 jako zaplecza dla znaczących imprez kulturalnych gminy.

warunki i przedmiot konkursu

Konkurs ma formę otwartą, jednoetapową, studialną i skierowany jest wyłącznie do studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W konkursie mogą brać udział studenci stopnia inżynierskiego i magisterskiego. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. W każdej pracy konkursowej należy zawrzeć część graficzną, część opisową oraz część identyfikacyjną.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji terenowego amfiteatru dla min. 200 widzów/słuchaczy, o innowacyjnym, plenerowym charakterze, z muszlą koncertową, przystosowaną do występów zespołów muzycznych lub zespołów wokalno-tanecznych do 50 artystów, z proscenium i zapleczem, na działce, zlokalizowanej w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8.

Dodatkowo należy rozwiązać połączenie planowanego zagospodarowania działki z istniejącym zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola nr 3 w Strzegomiu, zaproponować zmiany w tym ostatnim, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie zarówno amfiteatru z muszlą koncertową, jak i placów zabaw przedszkola, a także zaproponować rozwiązanie parkingu naziemnego na wskazanej odrębnej działce.

Dodatkowym zadaniem projektowym jest zaproponowanie powiązania w terenie amfiteatru i muszli koncertowej z Rynkiem w Strzegomiu za pomocą elementów identyfikacji wizualnej (oznaczenia, logo, elementy małej architektury, drogowskazy etc.).

Szczegółówe wytyczne i materiały do pobrania dostępne są w regulaminie.

Jury konkursowe podczas oceny prac konkursowych będzie się kierowało następującymi kryteriami:

 • oryginalność i spójność koncepcji,
 • dostosowanie do otoczenia wartościowej zieleni,
 • nowatorska wizja amfiteatru i muszli koncertowej,
 • jakość i elastyczność rozwiązań funkcjonalnych,
 • propozycje zrównoważonych rozwiązań materiałowych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 26 października 2021 r.
 • Składanie zgłoszeń udziału w konkursie: do 3 listopada 2021 r. do godz. 23:55
 • Wizyta w terenie z przedstawicielem Gminy Strzegom: 6 listopada 2021 r. godz. 10:00
 • Składanie pytań dotyczących konkursu: do 29 listopada 2021 r. do godz. 23:55
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania: do 30 listopada 2021 r. do godz. 23:55
 • Termin składania prac konkursowych: do 10 stycznia 2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 17 stycznia 2022 r.
 • Wystawa prac konkursowych wraz z dyskusją: styczeń 2022 r.
 • Wypłata nagród pieniężnych: 31 stycznia 2022 r.

nagrody

Współorganizator – Gmina Strzegom przyzna nagrody uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom określonym w regulaminie. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody pieniężne.

Wysokość nagród pieniężnych wynosi:

 • I nagroda — 9000 zł brutto,
 • II nagroda — 4000 zł brutto,
 • III nagroda — 2000 zł brutto

Gmina Strzegom zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych pod warunkiem zachowania ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody. Współorganizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania Wyróżnień Honorowych za prace o wyjątkowych walorach.

Po rozstrzygnięciu konkursu współorganizatorzy zorganizują wystawę prac konkursowych, na której zostaną przedstawione wszystkie prace konkursowe.

jury konkursowe

Rozstrzygnięcia konkursu i wyboru laureatów dokona powołane przez współorganizatorów jury konkursowe w składzie:

 • Zbigniew Suchyta — burmistrz Strzegomia,
 • Katarzyna Cioruń — naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Gm. Strzegom,
 • Krzysztof Kalinowski — dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury,
 • dr Roman Czajka — prodziekan ds. Kształcenia, WA PWr;
 • dr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Gierko sędzia referent, WA PWr,
 • dr hab. Łukasz Wojciechowski — WA PWr,
 • dr Grażyna Hryncewicz-Lambersekretraz organizacyjny (bez prawa głosu).

więcej informacji

We wszystkich sprawach organizacyjnych związanych z konkursem można kontaktować się z sekretarzem organizacyjnym, dr Grażyną Hryncewicz-Lamberpod za pomocą e-maila: grazyna.hryncewicz-lamber@pwr.edu.pl

regulamin

https://wa.pwr.edu.pl/fcp/8GBUKOQtTKlQhbx08SlkCVxhQAykrCDILDWdbA1VCVm8PVhQsRgNtRzkSCQ/34/public/slider_foto/nadeslane/konkurs_studencki_na_opracowanie_koncepcji_terenu_uslug_kultury_z_muszla_koncertowa_w_strzegomiu/regulamin-konkurs-strzegom-ogl.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE