Poznań

termin składania prac

31.05.2022

Konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary w Poznaniu

organizator: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Uwaga studentki i studenci z Poznania! Miejska Pracownia Urbanistyczna organizuje konkurs opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Poszukiwane są projekty łączące funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla oraz parkowania.

cel

Przedmiotem konkursu studenckiego organizowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania terenu pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, jako terenu zieleni publicznej, który umiejętnie połączy funkcje: komunikacji, rekreacji, parkowania i retencji.

warunki

Uczestnikami konkursu mogą być studentki i studenci I lub II stopnia kierunków: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju lub kierunków pokrewnych na następujących uczelniach wyższych:

 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub w zespole składającym się maksymalnie z trzech osób. Uczestnicy mogą zgłosić tylko jedną pracę konkursową, która nigdzie dotąd nie była publikowana ani nagradzana.

Zadaniem jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu wskazanego na załączniku nr 3 do regulaminu, na podkładzie mapy zasadniczej w skali 1:500 wraz z:

 • analizą komunikacyjną — dostępność terenu: piesza, rowerowa, samochodowa, transport publiczny, powiązania komunikacyjne,
 • analizą przyrodniczą — system zieleni i jego powiązania z obszarem opracowania, ukształtowanie terenu, typy zieleni,
 • analizą sąsiedztwa — funkcje terenów sąsiednich, rodzaj zabudowy, bariery przestrzenne,
 • opisem założeń koncepcji,
 • informacją, które z wniosków złożonych do projektu mpzp podczas I konsultacji społecznych zostały uwzględnione,
 • inspiracjami,
 • bilansem różnych form użytkowania terenu,
 • wizualizacją docelowego zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem ukształtowania terenu, przekrojami lub szkicami.

Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić:

 • uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych miasta Poznania — Strategii
  Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
 • relacje koncepcji z otoczeniem,
 • dogodne połączenia piesze i rowerowe,
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z wózkami dziecięcymi,
 • dostępność i łatwość w utrzymaniu przestrzeni i obiektów,
 • zachowanie jak największej liczby istniejących drzew i krzewów oraz wprowadzenie nowych nasadzeń,
 • likwidację garaży blaszanych i zapewnienie proporcjonalnej liczby miejsc postojowych,
 • wymogi bezpieczeństwa publicznego,
 • pozostawienie na obszarze opracowania aktualnego zagospodarowania działki nr 70, arkusz 29, obręb 20, na której znajduje się budynek jednorodzinny.

Nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane w całości lub w części przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu, do którego przystąpiono uchwałą nr XLVII/862/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 1 czerwca 2021 r., lub innego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wskazany teren.

kalendarium

 • składanie pytań w sprawach formalnych i merytorycznych: do 15 kwietnia 2022 roku,
 • termin składania prac konkursowych: do 31 maja 2022 roku,
 • ogłoszenie wyników konkursu: 21 czerwca 2022 roku,
 • wystawa prac: od 21 czerwca 2022 roku.

nagrody

W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne o łącznej wysokości 6 tys. zł brutto:

 • I Nagroda — 3000 zł,
 • II Nagroda — 2000 zł,
 • III Nagroda — 1000 zł.

Komisja może również przyznać wyróżnienia bez nagrody finansowej.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • Halina Owsianna – przedstawicielka Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania,
 • Natalia Ziółkowska – przedstawicielka Zarządu Zieleni Miejskiej,
 • Katarzyna Podlewska – zastępca Dyrektora ds. Architektury Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Piotr Libicki – zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich ds. Estetyki Miasta, Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta,
 • Robert Kołaczyk – Przewodniczący Zarządu Osiedla Winiary,
 • Krzysztof Pyszny – przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Poznaniu,
 • Adam Kijowski – zastępca Dyrektora ds. Projektowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • uwzględnienie elementów ekofizjograficznych (zieleń, uwzględnienie zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych),
 • walory urbanistyczne koncepcji — powiązanie z sąsiedztwem, atrakcyjność użytkowa i estetyczna rozwiązań przestrzennych,
  funkcjonalność proponowanych rozwiązań (możliwość korzystania z przestrzeni przez osoby w różnym wieku, w tym osoby z niepełnosprawnościami),
 • oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązać,
 • aspekt ekonomiczny.

więcej informacji

Obsługę konkursu zapewnia sekretariat konkursu, w którego skład wchodzą:

 • Adam Derc (tel. 61 63 96 490, aderc@poznan.mpu.pl),
 • Anna Bilska (tel. 61 63 96 488, abilska@poznan.mpu.pl),
 • Agnieszka Krupka (tel. 61 63 96 489, akrupka@poznan.mpu.pl).

Więcej szczegółów, materiały do pobrania, załączniki do regulaminu i wytyczne dostępne są na stronie konkursu

warunki

https://www.poznan.pl/mim/wortals/mpu/konkurs-studencki-na-koncepcje-zagospodarowania-terenu,p,57004,59203,64055.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE