Gdańsk

termin składania prac

10.11.2023

Studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny „Rewaloryzacja Placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia”

organizator: Gmina Miasta Gdańska

Gmina Miasta Gdańska ogłosiła studialny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt rewaloryzacji placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia. Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest sformułowanie koncepcji uporządkowania urbanistyczno-architektonicznego zarówno przestrzeni placu, jak i jego bezpośredniego otoczenia, służącej za wytyczną dla końcowych rozstrzygnięć projektowych.

Gmina Miasta Gdańska ogłosiła studialny konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt rewaloryzacji placu Solidarności w Gdańsku wraz z wytycznymi do kształtowania jego bezpośredniego otoczenia.

cel

Gdański plac Solidarności i znajdujący się na nim pomnik Poległych Stoczniowców tworzą zespół o szczególnym znaczeniu dla dziejów najnowszych, a wpis tego obszaru do rejestru zabytków nakłada na Miasto Gdańsk obowiązek szczególnej dbałości o charakter przestrzeni i ochronę substancji zabytkowej. W efekcie wprowadzanych zmian w tkance urbanistycznej plac ma stać się symbolicznym sercem dawnych obszarów przemysłowych, na których powstają dziś nowe struktury o dominującej funkcji usługowo-mieszkaniowej. Obecnie, jak podkreślają organizatorzy konkursu, przestrzeń ta jest naznaczona śladami wielu nakładających się i często nie w pełni zrealizowanych koncepcji urbanistycznych. W efekcie estetyka tej kluczowej dla wizerunku miasta przestrzeni bliższa jest peryferiom, obszarom o drugorzędnym znaczeniu.
 
Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest sformułowanie koncepcji uporządkowania urbanistyczno-architektonicznego zarówno przestrzeni placu, jak i jego bezpośredniego otoczenia, służącej za wytyczną dla końcowych rozstrzygnięć projektowych. Ma ona pozwolić na wyznaczenie nowych ram spójnego i czytelnego zagospodarowania podporządkowanego kompletnej wizji urbanistycznej.

warunki

Konkurs jest konkursem jednoetapowym, studialnym z wyznaczeniem dwóch zakresów opracowania: studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla otoczenia placu i uszczegółowionej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w wyznaczonych granicach.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 40 000 zł brutto
 • II Nagroda — 25 000 zł brutto
 • III Nagroda — 15 000 zł brutto
 • trzy wyróżnienia — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin rejestracji udziału w konkursie (przesłanie zgłoszenia udziału): 14 września 2023 r.
 • Poinformowanie zgłoszonych uczestników o zakwalifikowaniu do konkursu: 18 września 2023 r.
 • Termin dostarczenia prac konkursowych do siedziby organizatora: 10 listopada 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu: 24 listopada 2023 r.
 • Publiczna prezentacja prac wraz z dyskusją pokonkursową: 15 grudnia 2023 r.

sąd konkursowy

 • prof. Bolesław Stelmach – przewodniczący konkursu
 • Monika Arczyńska – sędzia referentka
 • prof. Sławomir Gzell
 • prof. PG Jacek Krenz
 • Henryk Knapiński
 • Michał Leszczyński
 • prof. Piotr Lorens
 • prof. Zbigniew Myczkowski
 • Igor Strzok
 • prof. Wojciech Targowski
 • Barbara Tusk

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/konkurs-plac-solidarnosci,a,246129

regulamin

https://drive.google.com/drive/folders/1VxVMCTCzW-TDsKdOOel4z64km7kJ5aBk

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE