Jabłonna

termin składania prac

25.10.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej w Jabłonnie

organizator: Gmina Jabłonna | inwestor: Gmina Jabłonna

Gmina Jabłonna ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Akademijnej 14 w Jabłonnie.

Gmina Jabłonna ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy szkoły podstawowej wraz z salą sportową i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Akademijnej 14 w Jabłonnie.

cel

Celem konkursu, jak czytamy w regulaminie, jest wyłonienie wizji architektonicznej na budowę szkoły podstawowej, sali sportowej i zagospodarowania terenu najwyższej jakości pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym i technologicznym.
 
Nowy budynek szkolny przeznaczony ma być dla 600 uczniów (od 23 do 29 sal lekcyjnych), mieć trzy miejsca do realizacji wychowania fizycznego, bibliotekę z czytelnią, plac zabaw, aulę, kuchnię, stołówkę, świetlicę, gabinet medyczny, salę wielofunkcyjną, pokoje do pracy indywidualnej, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia specjalistów i administracji. Budynek powinien być przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, zaprojektowany jako niskoemisyjny, wykorzystujący OZE.

warunki

Konkurs prowadzony jest w trybie konkursu ograniczonego jednoetapowego.
 
Rozstrzygnięcie konkursu stanowić będzie podstawę do zaproszenia zdobywcy I Nagrody do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia polegającego w szczególności na sporządzeniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń lub decyzji potrzebnych do realizacji inwestycji oraz pełnieniu nadzoru autorskiego.
 
W zespole projektowym powinny znaleźć się, między innymi, osoby, które w ciągu ostatnich 10 lat wykonały co najmniej dwie usługi budowy (o kubaturze co najmniej 25 tys. m³) lub rozbudowy (o kubaturze co najmniej 15 tys. m³) obiektów szkolnych lub przedszkolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami, dla których uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę oraz wartość wykonanych, na podstawie opracowanej dokumentacji, robót budowlanych wyniosła minimum 15 000 000 zł.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 30 000 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego
 • II Nagroda — 20 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 sierpnia 2023 roku
 • Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do udziału w konkursie: 24 sierpnia 2023 roku
 • Spotkanie przedkonkursowe: 7 września 2023 roku
 • Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu i jego załączników: 15 września 2023 roku
 • Termin udzielenia odpowiedzi: 22 września 2023 roku
 • Termin składania prac konkursowych: 25 października 2023 roku, do godz. 14:00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 14 listopada 2023 roku

sąd konkursowy

 • Krzysztof Stańczyk – przewodniczący sądu konkursowego
 • Justyna Kręcik – zastępczyni przewodniczącego sądu konkursowego
 • Marcin Karbownik
 • Wojciech Nowosiński
 • Paweł Seweryniak
 • Andrzej Jasiński
 • Iwona Wołoch – sekretarza konkursu
 • Beata Sawicka – zastępczyni sekretarzy konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.jablonna.pl/aktualnosci/1781

regulamin

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32c0322c-0399-11ee-9355-06954b8c6cb9

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE