Hajnówka

termin składania prac

01.01.1970

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji "Nowego Centrum Hajnówki" ​

organizator: Miasto Hajnówka

Urząd Miasta Hajnówka przy wsparciu funduszy EOG organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe centrum w Hajnówce. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja". 

Urząd Miasta Hajnówka przy wsparciu funduszy EOG organizuje konkurs architektoniczno-urbanistyczny na nowe centrum w Hajnówce. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona transformacja". 

cel

Celem Konkursu jest znalezienie najlepszego rozwiązania urbanistycznego dla obszaru planowanego Nowego Centrum Hajnówki z uwzględnieniem uwarunkowań i potencjału miejsca, a także powiązań z terenami sąsiednimi. Oczekiwane jest zaproponowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o wysokiej jakości oraz zabudowy o charakterze miastotwórczym

warunki

Konkurs jest jednoetapowym konkursem studialnym. Zaproponowane rozwiązanie nie będą przeznaczone do realizacji. Zaproponowane rozwiązania mają stanowić podstawę do dyskusji na temat przyszłości obszaru opracowania, ustalenia nowego planu miejscowego i posłużyć jako inspiracja do tworzenia Nowego Centrum Hajnówki.

Prace będą oceniane przez następujące kryteria:

 • Zgodność koncepcji Konkursowej z wytycznymi Organizatora, w tym z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażonymi w przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz z wytycznymi dokumentów strategicznych, w szczególności dotyczących centrotwórczości zaproponowanego zagospodarowania, utworzenia nowych przestrzeni publicznych i zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta;
 • Atrakcyjność i funkcjonalność proponowanej wizji, w tym wzmocnienie powiązań Nowego Centrum Hajnówki z otoczeniem oraz uwzględnienie w koncepcji potrzeb i oczekiwań wszystkich użytkowników;
 • Aspekty proekologiczne, w tym w szczególności rozwiązania wspierające rozwój zrównoważonego transportu, zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury i zapobieganie powstawaniu wysp ciepła;
 • Elastyczność koncepcji, w tym możliwość realizacji w różnych uwarunkowaniach rynkowych.

nagrody

 • I Nagroda — 25 000 zł brutto
 • II Nagroda — 15 000 zł brutto
 • III Nagroda — 10 000 zł brutto 

kalendarium

 • Rekomendowany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych — do 17 listopada 2023 r.
 • Termin składania Zgłoszeń do udziału w Konkursie i Prac Konkursowych — do 5 grudnia 2023 do godz. 14:00
 • Termin zawiadomienia Uczestników Konkursu o wynikach i otrzymanych ocenach poprzez Stronę internetową prowadzonego Konkursu — do 18 grudnia 2023 r.

sąd konkursowy

 • Andrzej Jaworski — Przewodniczący sądu konkursowego, JAZ+ Architekci
 • Anna Lebiedzińska-Łuksza — Zastępczyni Przewodniczącego Sądu, UM Hajnówka
 • Łukasz Pancewicz — Sędzia Referent, A2P2
 • dr hab. Halina Łapińska — Politechnika Białostocka
 • Ireneusz Roman Kiendyś — Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
 • Agnieszka Kowalewska — Architektka Krajobrazu, Urbanistka
 • Paweł Wojdylak — doradca Związku Miast Polskich

Sekretarzą konkursu jest Monika Arczyńska, a jej zastępcą Karol Drobniewski.

więcej informacji

warunki

https://www.konkurs-hajnowka.com/materiały

regulamin

https://www.konkurs-hajnowka.com/materiały

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE