Poznań

termin składania prac

02.02.2022

Konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

organizator: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Miasto Poznań organizuje dwuetapowy, rekomendowany przez SARP konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ulicy F. Roosevelta. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce).

cel

15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty, dwuetapowy konkurs na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs ma rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich, o numerze SARP 015/R/2021.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, pod względem przestrzennym, komunikacyjnym, przyrodniczym i ekonomicznym, rozwiązania urbanistycznego, które połączyłoby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazało potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych terenach w ścisłym centrum miasta. Projektowane rozwiązanie powinno brać pod uwagę zabytkowe sąsiedztwo po wschodniej i zachodniej stronie torów kolejowych. Jednocześnie z uwagi na liczne ograniczenia wynikające ze zlokalizowanych na polach inwestycyjnych obiektów infrastruktury technicznej zaproponowane rozwiązania muszą uwzględniać rentowność nowych inwestycji.

  

film przedstawiający teren Poznania objęty konkursem

© Miasto Poznań

warunki

Konkurs koncepcyjny, urbanistyczny-architektoniczno adresowany jest do architektów i urbanistów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych organizatora zawartych, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej miejskich działek, stanowiących niezabudowane tereny położne przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. W granicach objętych opracowaniem konkursowym wyznaczono dwa pola inwestycyjne, na których mogłaby powstać zabudowa kubaturowa. Organizator dopuszcza dyskusję z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania. Opracowaniem należy objąć obszar około 13 ha, znajdując się w ścisłym centrum Poznania, objętym ochroną konserwatorską.

Teren pól inwestycyjnych przez lata przeznaczony był pod komunikację kolejową i kołową, stanowiąc wyraźną granicę, początkowo pomiędzy miastem, a otaczającymi wsiami, a wraz z rozwojem miasta pomiędzy dzielnicami Poznania. Od początku teren ten nie był dostępny dla mieszkańców, korzystających wyłącznie z mostów. W XXI wieku na polu inwestycyjnym nr 2 zlikwidowano tory odstawcze i wprowadzono tory tramwajowe Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, uzyskując wolną przestrzeń. Dostęp mieszkańców do wolnej przestrzeni jest jednakże ograniczony ze względów bezpieczeństwa.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy składają opracowanie studialne przedstawiające ich autorski pomysł. Do drugiego etapu Sąd Konkursowy wybiera do sześciu uczestników, których zadaniem będzie przygotowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Uczestnicy drugiego etapu, którzy złożą pracę konkursową, w sposób zgodny z wymogami regulaminu, mają zagwarantowane wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich w wysokości 10 tys. zł brutto. Najlepsze prace zostaną ponadto nagrodzone. O ilości nagród i wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi lub wyróżnionymi ma być:

 • opracowaniem, które będzie można wykorzystać m.in. na potrzeby tworzenia oferty inwestycyjnej i operatów szacunkowych,
 • punktem wyjścia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. F. Roosevelta, ewentualnie również projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania,
 • materiałem pomocniczym dla miejskich jednostek dla przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących terenów przy ul. F. Roosevelta, w szczególności analiz urbanistycznych wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych.

kalendarium

 • Ogłoszenie konkursu: 15.10.2021 r.
 • Ostateczny termin składania wniosków o udział w konkursie: 28.10.2021 r.
 • Ogłoszenie zakwalifikowania do pierwszego etapu: 02.11.2021 r.
 • Spotkanie online z organizatorami, zadawanie pytań: 04.11.2021 r. godz. 12.00
 • Ostateczny termin składania opracowania studialnego: 25.11.2021 r.
 • Ogłoszenie uczestników drugiego etapu konkursu: 6.12.2021 r.
 • Ostateczny termin zadawania pytań do regulaminu: 13.01.2022 r.
 • Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na zadane pytania: 20.01.2022 r.
 • Termin składania prac konkursowych: 02.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 18.02.2022 r.

nagrody

Organizator przewiduje pulę nagród pieniężnych w wysokości 60 tys. zł brutto, podzieloną w następujący sposób:

 • I nagroda w wysokości 30.000 zł
 • II nagroda w wysokości 20.000 zł
 • III nagroda w wysokości 10.000 zł

sąd konkursowy

Oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w składzie:

 • Zbigniew Maćków – przewodniczący sądu konkursowego, architekt,
 • Piotr Sobczak – zastępca przewodniczącego, Architekt Miasta,
 • Krzysztof Frąckowiak – sędzia referent, Wielkopolska Izba Architektów,
 • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
 • Joanna Kapturczak – SARP o. Poznań,
 • Adam Kijowski – Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,
 • Michał Kondella – Rada Osiedla Stare Miasto,
 • Filip Schmidt – Rada Osiedla Jeżyce,
 • Aneta Tomczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Sekretarzem Organizacyjnym sądu konkursowego jest Katarzyna Andrzejewska z UMP WUiA.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu sądu konkursowego i osoby sekretarza, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe.

więcej informacji

Więcej szczegółów i materiały do pobrania na stronie konkursu oraz w regulaminie.

regulamin

https://hades.um.poznan.pl/index.php/s/pHtCae4RZZie8K7

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE