Łódź

termin składania prac

16.10.2023

Konkurs architektoniczny na opracowanie projektu studialnego współczesnej kamienicy łódzkiej opartego na jej historycznym archetypie

organizator: Miasto Łódź – Biuro Architekta Miasta

Biuro Architekta Miasta Łodzi ogłosiło trzecią edycję konkursu „Współczesna Kamienica Łódzka”. Celem konkursu jest wypracowanie najtrafniejszych form architektonicznych osadzonych w zabytkowej Łodzi. Projekty można zgłaszać do 16 października br.

cel

Obecny wzrost zainteresowania i wysoka ocena walorów architektury przełomu XIX i XX wieku ożywiły dyskusje nad formami architektonicznymi, które wpisywałyby współczesność w ciąg rozwojowy miasta Łodzi i zachowały jego unikalny kod genetyczny. Stąd potrzeba poszukiwania architektonicznego języka dla współczesnej formy łódzkiej kamienicy wpasowującej się w tkankę historyczną oraz nawiązującej do ukształtowanego na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat unikalnego genius loci.

Jak czytamy w regulaminie — podstawowym założeniem konkursu jest znalezienie architektonicznego antidotum na swoiste „zubożenie stylistyczne” nowo budowanych obiektów. Powodem zorganizowania konkursu jest potrzeba wypracowania wzorcowych form architektonicznych osadzonych w kontekście zabytkowej Łodzi, które mogłyby być stosowane lub stanowić inspirację przy wznoszeniu nowych budowli na obszarze historycznego śródmieścia.

Konkurs ma wskazać możliwe kierunki poszukiwań twórczych rozwiązań we współczesnym rozwoju architektury łódzkich kamienic, które wzmocnią tożsamość urbanistyczną i architektoniczną miasta. Łódzka kamienica ma być głosem w dyskusji o ciągłości rozwoju architektury. Szczególnie istotne w tym względzie będą analizy rozwoju bogatej ornamentyki elewacji frontowych oraz możliwości ich implementacji przy użyciu współczesnych technologii. Współczesna Kamienica Łódzka ma być twórczym przetworzeniem historii, w oparciu o nowe trendy i rozwiązania technologiczne.

Celem konkursu jest rozstrzygnięcie wzajemnych relacji zachodzących w przedmiotowym obiekcie pomiędzy odwołaniem do historyzmu architektury tej części miasta a estetyką, technologią oraz materiałami charakterystycznymi dla współczesności. Wprowadzenie nowej zabudowy musi odbywać się w zgodzie z historycznymi regułami, które stworzyły tkankę miejską Łodzi.

Organizatorzy podkreślają, że poszukają nowatorskiego podejścia do pojmowania architektury jako dialogu z otoczeniem w Łodzi, wpisującego się w sąsiedztwo obiektów z przełomu XIX i XX wieku, aż do lat 30-tych XX wieku.

Koncepcje w swoich propozycjach muszą zawierać twórcze połączenie projektowanej kamienicy z wykorzystaniem klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz w adekwatny sposób wykorzystywać współczesne technologie.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami.

Konkurs polega na przedstawieniu studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej na częściach działek nr ewid. 295/9 i 340 obręb S-1 przy skrzyżowaniu ulic S. Więckowskiego oraz Zachodniej.

Na działce nr ewid.340 aktualnie znajduje się III kondygnacyjny budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Budynek składa się z obiektu frontowego, tworzącego pierzeję od ulicy S.Więckowskiego oraz ma oficynę w głębi działki. Granice przedmiotowego obszaru zaprezentowane są na rysunku 1 dołączonym do regulaminu.

Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz z obowiązującym na tym obszarze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.

Projektowana kamienica powinna być obiektem konstrukcyjnie niezależnym oraz w żaden sposób nie naruszać konstrukcji innych budynków. Architektura Współczesnej Kamienicy Łódzkiej ma wynikać ze znajomości historycznej tkanki oraz ze szczegółowych analiz architektoniczno-urbanistycznych oraz być zaprojektowana z poszanowaniem obiektów sąsiednich.

Elewacje frontowe projektowanej kamienicy powinny być zlokalizowane od strony ulicy S. Więckowskiego, ulicy Zachodniej, oraz od projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie miejscowym jako 3.05 KDDW.

Fasada projektowanej kamienicy powinna stanowić połączenie twórczego wykorzystania klasycznych zasad kształtowania architektury i historycznego detalu oraz w adekwatny sposób użycia współczesnych technologii.

Budynek ma stanowić atrakcyjną propozycję miejsca zamieszkania w Strefie Wielkomiejskiej, tym samym być alternatywą dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej lokalizowanej poza granicami ścisłego centrum.

Należy zapewnić aktualnie obowiązujące standardy budownictwa mieszkaniowego (m.in. dostęp dla osób z niepełnosprawnością).

Lokale frontowe w parterach powinny zostać przeznaczone na funkcję handlowo-usługową.

nagrody

W konkursie przewiduje się następujące nagrody:

 • I Nagroda – 40 000 zł,
 • II Nagroda – 27 500 zł,
 • III Nagroda – 17 500 zł,
 • Nagroda Architekta Miasta – 5 000 zł.

Organizator po zawarciu umowy dotyczącej nagrodzonych prac konkursowych staje się ich właścicielem z prawem do swobodnego dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych w umowie.

kalendarium

 • składanie prac: 16 października 2023 roku, do godz. 16:00
 • ogłoszenie wyników: 2 listopada 2023 roku,
 • uroczystość wręczenia nagród i dyskusja pokonkursowa: do 17 listopada 2023 roku,
 • wystawa pokonkursowa: od 17 listopada do 18 grudnia 2023 roku.

sąd konkursowy

W skład sądu konkursowego wchodzą:

 • Marek Janiak — przewodniczący sądu, architekt miasta, Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Beata Konieczniak — zastępczyni przewodniczącego sądu, Zastępczyni Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Marek Lisiak — sędzia referent, Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Robert Kowalik — Dyrektor Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi,
 • Magdalena Talar-Wiśniewska — Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi,
 • Natalia Olszewska — p.o. Kierownika Oddziału Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi,
 • Joanna Brzezińska — p.o. Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

Funkcje sekretarzy konkursu pełnią: Eliza Kaczor (Podinspektora w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi) i Łukasz Kolasa (Podinspektor w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi).

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdują się na stronie konkursu.

warunki

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/konkurs-architektoniczny-o-charakterze-studialnym-pn-wspolczesna-kamienica-lodzka-edycja-trzecia-id63754/2023/7/28/

regulamin

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_23/BAM_1721_reg_20230728.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE