Ogólnopolski

termin składania prac

26.03.2023

Konkurs „Współczesna Sztuka użytkowa dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej”

organizator: Koło Naukowe Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej

Koło Naukowe Architektury Współczesnej Politechniki Lubelskiej organizuje ogólnopolski konkurs na projekt przedmiotu sztuki użytkowej, który mógłby powstać we wnętrzach budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury.

cel

Celami konkursu są:

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej w dziedzinie sztuki użytkowej i dekoracyjnej, modelarstwa i praktycznego podejścia do projektowania z uwzględnieniem aspektu ergonomicznego opracowywanego założenia,
 • rozwijanie aktywności uczniów i studentów,
 • promocja Politechniki Lubelskiej, a także Wydziału Budownictwa i Architektury (WBiA) oraz Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury (WICA).

Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu przedmiotu sztuki użytkowej uwzględniającego relacje z wnętrzem WICA Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

warunki

Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół średnich oraz studentów i studentek uczelni wyższych studiów I i II stopnia, oraz studiów jednolitych. W konkursie mogą wziąć udział za równo uczestnicy indywidualni oraz zespoły składające się z maksymalnie trzech osób. Osoby, które występują w zespole, wybierają jednego przedstawiciela odpowiedzialnego za zgłoszenie zespołu.

Projekt koncepcyjny powinien być możliwy do wdrożenia i utożsamiony z wnętrzem obiektu Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej.

Lokalizacja obiektu jest ściśle określona, musi on wpisywać się w przestrzeń wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a dokładniej części Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury. Obiekt musi stanowić uzupełnienie wewnętrznej przestrzeni dostępnej dla studentów (zdjęcia wnętrza dostępne są w postaci załącznika nr 2 do regulaminu).

Praca konkursowa powinna składać się z:

 • części opisowej — powinna zawierać opis koncepcji, charakterystykę użytych materiałów, założenie funkcjonalno-użytkowe uwzględniając propozycję lokalizacji obiektu w przestrzeni akademickiej,
 • części graficznej — plansza o wymiarach 100×70 cm, powinna zawierać wizualizacje 3D wykonanych w dowolnej formie, zarówno odręcznie, jak i za pomocą programu graficznego, orientację obiektu w przestrzeni z zachowaniem skali, rzut (skalę należy dobrać w zależności od wymiarów projektowanego obiektu),
 • modelu fizycznego w skali 1:1 lub 1:5 lub 1:10 (skala dobrana na podstawie wymiarów projektowanego obiektu)
 • możliwe jest uzupełnienie części graficznej o dodatkowe rysunki techniczne, tj. przekroje czy detale, konieczne do wnikliwego przedstawienia tematu pracy.

Pracę konkursową należy wysłać na adres: konkurs.knaw@gmail.com

nagrody

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla autorów prac:

 • I Nagroda — 1500 zł,
 • II Nagroda — 1200 zł,
 • III Nagroda — 1000 zł.


Komisja może przyznać do 7 wyróżnień, nagrodzonych upominkiem w postaci materiałów promocyjnych Politechniki Lubelskiej.

Prace będą oceniane pod względem:

 • walorów estetycznych,
 • walorów architektonicznych,
 • elastyczności i integracji z otoczeniem,
 • zdolności projektu do dostosowywania się do różnych funkcji określonych w projekcie oraz zapewnienia, że wpisuje się w kontekst społeczny i środowiskowy,
 • możliwości do realizacji danego rozwiązania w przestrzeni wnętrza WICA Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,
 • ergonomiki obiektu — czy mebel lub inny przedmiot sztuki użytkowej jest dostosowany do potrzeb odbiorcy,
  innowacyjności.

kalendarium

 • nadsyłanie prac konkursowych — do 26 marca 2023 roku,
 • praca komisji konkursowej — 27 do 30 marca 2023 roku,
 • rozstrzygnięcie konkursu — 31 marca 2023 roku.

jury konkursowe

W skład sądu konkursowego wchodzą pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej:

 • dr Michał Dmitruk,
 • Rafał Strojny,
 • Agnieszka Chęć-Małyszek,
 • Aleksandra Bilacz (prezeska Koła Naukowego Architektury Współczesnej).

Funkcję sekretarz konkursu pełni Małgorzata Kozak.

więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://wbia.pollub.pl/wydzial/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-dla-uczniow-i-studentow--wspolczesna-sztuka-uzytkowa-dla-wydzialu-budownictwa-i-architektury-politechniki-lubelskiej-546.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE