Rzeszów

termin składania prac

27.08.2021

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie

organizator: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim w Rzeszowie. Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy.

cel

Celem konkursu jest wyłonienie projektu koncepcyjnego, który będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania terenu, jako funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepszą koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej.

warunki

Konkurs ma charakter koncepcyjny, jednoetapowy i otwarty. Uczestnikami mogą być:

1) osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne lub gospodarka przestrzenna

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi spełniającymi warunki określone w punkcie 1

3) zespół autorski, w którym co najmniej jedna osoba fizyczna spełnia warunek, o którym mowa w punkcie 1.

Autor w pracy konkursowej powinien uwzględnić następujące elementy:

1) przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne i łatwe w utrzymaniu,
a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru,

2) dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi

3) elementy infrastruktury wypoczynkowej:
- ścieżki rowerowe,
- aleje spacerowe,
- place zabaw, siłownię terenową, plażę, wodny plac zabaw,
- elementy małej architektury – oświetlenie, ławki, kosze na śmieci,
- toalety oraz kawiarnię terenową,

4) nowe nasadzenia

5) zachowanie jak największej ilości drzew i krzewów - na projektowanym terenie pomiędzy mostem Karpackim a kładką wiszącą zlokalizowany jest park, w koncepcji należy uwzględnić pozostawienie przebiegu alejek spacerowych i ścieżki rowerowej, oświetlenia na tym terenie oraz pozostawienie istniejącego obiektu – przestrzeni kwadratowej. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie i wytyczne dot. prac konkursowych dostępne w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania wniosków o udział w konkursie: 25.06.2021 r.
  • Termin składania prac konkursowych: 27.08.2021 r. godz. 15:30
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 10.09.2021 r.

nagrody

  • I Nagroda: 30 000 zł
  • II Nagroda: 16 000 zł
  • III Nagroda: 8 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ZZM/konkurs/Regulamin%20konkursu.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE