Nadolice Wielkie

termin składania prac

10.05.2023

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

organizator: Gmina Czernica | inwestor: Gmina Czernica

Gmina Czernica ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w podwrocławskich Nadolicach Wielkich. Pula nagród wynosi 120 tysięcy złotych.

Gmina Czernica ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w podwrocławskich Nadolicach Wielkich. Pula nagród wynosi 120 tysięcy złotych.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej architektonicznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie koncepcji, która swoją formą i treścią będzie odpowiadała warunkom konkursu, a także uwzględniała charakter i funkcje
opisane w programie.
 
Konkursowa propozycja powinna w sposób atrakcyjny urbanistycznie i architektonicznie wpisać się w otaczający krajobraz oraz spełniać wymogi współczesnej wiedzy technicznej i standardów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności budynku oraz aspektów ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji i eksploatacją obiektu.

warunki

Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym.
 
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadolicach Wielkich w Gminie Czernica wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
 
Projekt obejmuje między innymi szkołę podstawową dla tysiąca uczniów, zespół sportowy, zespół żywienia, przedszkole dla dwustu dzieci, parking, małą architekturę, zieleń, place zabaw, ogród przedszkolny, polanę rekreacyjną i zewnętrzne urządzenia sportowe. Proponowany obiekt powinien być pozbawiony barier architektonicznych, a także zapewniać komfort użytkowania i ochronę akustyczną.
 
Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda — 60 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót, na podstawie opracowanej koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem zaleceń
  Sądu Konkursowego;
 • II Nagroda — 40 000 zł
 • III Nagroda 20 000 zł

kalendarium

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10.02.2023 r., do godz. 12:00
 • Termin składania prac konkursowych: do 10.05.2023 r., do godz. 14:00

sąd konkursowy

 • Karol Pietrucha – przewodniczący sądu konkursowego
 • Małgorzata Szurek – sędzia sekretarz
 • Dagmara Oliwa
 • Paweł Pach
 • Dąbrówka Piechocka

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365

regulamin

https://platformazakupowa.pl/transakcja/703365

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE