Kołobrzeg

termin składania prac

29.10.2022

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury (część studialna) i rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu (część realizacyjna) w Kołobrzegu

organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin | inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg

Gmina Miasto Kołobrzeg i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

Gmina Miasto KołobrzegStowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Koszalin ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu. Przewodniczącym sądu konkursowego jest Jerzy Szczepanik-Dzikowski.

cel

Celem konkursu jest, jak czytamy w regulaminie, uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym całościowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Zielonych Tarasów Kultury w Kołobrzegu, przestrzeni dwóch parków (skwerów): Skweru Pionierów KołobrzeguParku 18 Marca w Kołobrzegu. Propozycja dla Zielonych Tarasów Kultury przedstawiona ma być w części studialnej, natomiast projekt rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu — w części realizacyjnej.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy, realizacyjny, prowadzony w procedurze konkursu ograniczonego.

Konkurs podzielony jest na część studialną i realizacyjną. Obszar części studialnej to zespół dwóch parków (Park 18 Marca i Skwer Pionierów Kołobrzegu — Zielone Tarasy Kultury) położonych w centrum Kołobrzegu i przedzielonych ulicą Sybiraków, teren dla części realizacyjnej obejmuje Skwer Pionierów Kołobrzegu.

Część studialna konkursu ma być koncepcją zagospodarowania wspomnianych przestrzeni publicznych (Skweru Pionierów Kołobrzegu, Parku 18 Marca i ul. Sybiraków) rozpatrywanych jako całość kompozycyjna i funkcjonalno-przestrzenna. Należy w niej uwzględnić relacje z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi oraz wyznaczyć idee urządzenia zasadniczych elementów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z kolei część realizacyjna — „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” w Kołobrzegu powinna być rozwinięciem idei zawartych w części studialnej, określać szczegółowe zagospodarowanie terenu skweru, wyznaczać standardy urządzenia i utrzymania elementów zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Propozycja powinna zawierać także koncepcję architektoniczną nowej zabudowy wyznaczającą hierarchię i wzajemne relacje elementów programu funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem wytycznych projektowych i programowych „Zielonych Tarasów Kultury”, koncepcję architektoniczną małej architektury, mebli miejskich, elementów oświetlenia zewnętrznego oraz ideę rozwiązań w zakresie uzbrojenia i instalacji, w szczególności nowatorskich, proekologicznych i energooszczędnych, uwzględniających wykorzystanie instalacji OZE.

Konkursowa koncepcja architektoniczno-urbanistyczna powinna wpisywać się także w strategie marki Kołobrzeg Re:GeneracjaSmart City Miasta Kołobrzeg.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

nagrody

 • I Nagroda 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu”
 • II Nagroda 20 000 zł brutto
 • III Nagroda 10 000 zł brutto

kalendarium

 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu w szczególności dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 3 sierpnia 2022 r.
 • termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 10 sierpnia 2022 r., do godz. 23:55
 • termin powiadomienia uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do 12 sierpnia 2022 r.
 • termin zadawania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: do 24 października 2022 r.
 • termin składania prac konkursowych: do 28 października 2022 r., do godz. 15:00
 • rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: do 25 listopada 2022 r.

sąd konkursowy

 • Jerzy Szczepanik-Dzikowski SARP Oddział Warszawa, Sędzia Przewodniczący
 • Marek Perepeczo SARP Oddział Koszalin, Sędzia Referent
 • Wojciech Subalski – SARP Oddział Koszalin
 • dr hab. Adam Zwoliński – Architekt Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Cezary Kalinowski – Urząd Miasta Kołobrzeg
 • Ewa Pełechata – Zastępczyni Prezydenta Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Stanisław Skład – SARP Oddział Koszalin, Zastępca sędziego
 • Monika Buśko-Kuś – Ogrodnik Miasta, Urząd Miasta Kołobrzeg, Zastępczyni sędziego
 • Karolina Bilska Sekretarz konkursu

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/

regulamin

https://www.architektsarp.pl/skwer-pionierow/regulamin/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE