Ogólnopolski

termin składania prac

31.05.2022

XIII edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

organizator: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego | inwestor: Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Uwaga studentki i studenci, absolwentki i absolwenci! Trwa XIII edycja konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”, którego celem jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do konkursu można zgłaszać dyplomy obronione w 2021 roku.

cel

Celem XIII edycji konkursu „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

warunki

Przedmiotem oceny są prace dyplomowe zrealizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich pochodzące z uczelni z terenu całej Polski, obronione w 2021, które oceniane są w trzech kategoriach:

 • planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie architektoniczne,
 • architektura krajobrazu.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • I etap — do którego kwalifikują się zgłoszone prace spełniające kryteria i wymogi regulaminu konkursu,
 • II etap — do którego kwalifikuje się nie więcej niż 20 najlepszych prac.

Prawo zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu przysługuje autorom prac będących absolwentami uczelni z obszaru całej Polski, a także za zgodą autorów promotorom lub recenzentom prac.

kryteria oceny

Ogólnymi kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych są:

 • sposób wpisania projektu w kontekst otoczenia,
 • wpływ na kształtowanie otoczenia,
 • stopień przydatności oraz walory praktyczne dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
 • wartość merytoryczna oraz stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego,
 • jasność sformułowania celu pracy dyplomowej,
 • sposób osiągnięcia celu oraz trafność wyciągniętych wniosków,
 • twórcze wartości pracy dyplomowej,
 • wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnych decyzji projektowych lub badawczych,
 • uwzględnienie realnych potrzeb i kierunków rozwoju regionu,
 • poziom techniczny prezentowanych rozwiązań, rozwiązania innowacyjne,
 • rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energooszczędnych,
 • wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.

kalendarium

 • termin składania prac dyplomowych: do 31 maja 2022 roku, do godz. 15.30,
 • ogłoszenie wyników konkursu: termin zostanie podany niebawem na stronie organizatora

Zgłoszenia prac dyplomowych należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego lub przesłać drogą pocztową.

nagrody

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach konkursowych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, architektura krajobrazu.

W każdej z kategorii zostanie przyznana:

 • I Nagroda w wysokości 4000 zł,
 • wyróżnienie w wysokości 1000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych uczestnicy, jak i promotorzy otrzymają dyplomy pamiątkowe.

komisja konkursowa

W skład komisji konkursowej wchodzą:

 • przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego będący członkiem zarządu województwa zachodniopomorskiego lub inna osoba upoważniona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Adam Zwoliński – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Zachodniopomorskiego (WKUA)
 • trzech członków WKUA wskazanych przez przewodniczącego WKUA (w tym, co najmniej dwóch spoza środowiska akademickiego),
 • Leszek Jastrzębski – p.o. dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
 • przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego wskazany przez dyrektora tej jednostki.

Pełny skład komisji konkursowej podamy po ogłoszeniu go przez organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i wytyczne dostępne są na stronie konkursu.

warunki

http://rbgp.pl/2022/03/08/zapraszamy-do-zgloszen-w-xiii-edycji-w-konkursie-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-najlepsza-praca-dyplomowa-zwiazana-tematycznie-z-wojewodztwem-zachodniopomorskim/

regulamin

http://rbgp.pl/wp-content/uploads/2022/03/Regulamin-_DYPLOMY_2022.pdf

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE