Kraków

termin składania prac

26.03.2021

„Małopolska Wieś 2021”

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Małopolska Wieś 2021”. To już piąta edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy położone w województwie małopolskim.

cel

Celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez:

  • promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego
  • promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi: działań nowatorskich, innowacyjnych w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym
  • promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi
  • kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej
  • utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa

warunki

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

  • Najpiękniejsza Małopolska Wieś
  • Nowatorska Małopolska Wieś
  • Małopolska Wieś w Sieci

Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2016 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2020 r. i nadal funkcjonującej.

Uczestnikami konkursu mogą być sołectwa zgłoszone przez gminy, położone w województwie małopolskim. Warunkiem udziału jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w terminie do dnia 26 marca 2021 roku. Gmina może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno sołectwo. Szczegółowe warunki znajdują się w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania zgłoszeń: 26.03.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie organizatora konkursu.

nagrody

W kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś:

I Nagroda: 60 000 zł
II Nagroda: 50 000 zł,
III Nagroda: 40 000 zł
Wyróżnienia: pula 60 000, kwota za jedno wyróżnienie nie przekroczy 20 000 zł

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś:

I Nagroda: 60 000 zł
II Nagroda: 50 000 zł,
III Nagroda: 40 000 zł
Wyróżnienia: pula 60 000, kwota za jedno wyróżnienie nie przekroczy 20 000 zł

W kategorii Małopolska Wieś w Sieci:

I Nagroda: 30 000 zł
II Nagroda: 20 000 zł
III Nagroda: 10 000 zł

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania dostępne na stronie organizatora.

regulamin

https://bip.malopolska.pl/api/files/2579154

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE