międzynarodowy

termin składania prac

14.05.2023

Międzynarodowy konkurs „Kopernik – Konstelacje”

organizator: Narodowe Centrum Kultury

Z okazji celebracji 550 urodzin Mikołaja Kopernika Narodowe Centrum Kultury organizuje jednoetapowy, międzynarodowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną. Trzy nagrodzone projekty zostaną zrealizowane.

cel

Z okazji celebracji 550 urodzin Mikołaja Kopernika Narodowe Centrum Kultury organizuje międzynarodowy konkurs na zewnętrzną instalację przestrzenną.

Organizatorzy konkursu chcą zachęcić uczestników i uczestniczki do czerpania inspiracji z historii oraz tradycji polskiej kultury i nauki, a także do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w obszarze projektowania wystawienniczego, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych instalacji przestrzennych, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Udział w konkursie ma zainspirować do poszukiwania praktycznych i uniwersalnych rozwiązań konstrukcyjnych przy zachowaniu wysokiej dbałości o formę i czytelność prezentowanych treści. 

Celem konkursu jest również popularyzowanie postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika, jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli epoki renesansu oraz wzbogacenie przestrzeni publicznej o materiały edukacyjne, zaprezentowane w nowoczesnej, atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy formie.

warunki

Konkurs jest otwarty i ma charakter jednoetapowy oraz międzynarodowy. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne, jak i zespoły. Organizatorzy dopuszczają wysłanie maksymalnie jednej pracy konkursowej przez jedną osobę.

Udział w konkursie polega na opracowaniu koncepcji projektowej zewnętrznej instalacji przestrzennej, popularyzującej działalność Mikołaja Kopernika, zawierającej:

 • wizualizację projektu w postaci plików graficznych w formacie PDF lub JPG
 • wstępny projekt wykonawczy wraz z instrukcją montażu i demontażu, przy czym wymiary instalacji nie mogą być większe niż: wys.: 3 m; szer.: 2,5 m; dł.: 3 m oraz projekt instalacji musi zakładać modułowość instalacji, umożliwiającą łatwy montaż oraz demontaż instalacji,
 • szacunkowy koszt produkcji instalacji,
 • projekt identyfikacji graficznej do instalacji, obejmujący plakat oraz baner internetowy, zwaną dalej łącznie „pracą konkursową”.

Dozwolone są dodatkowe formy prezentacji pracy, a w przypadku formatów cyfrowych innych niż wyżej wymienione, muszą się one otwierać
w ogólnodostępnych programach na komputerach z systemem Windows.

Praca konkursowa winna w całości zawierać wkład merytoryczny, w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Wkład merytoryczny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, a dostępny jest również do pobrania na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.

Praca konkursowa powinna spełniać warunek w zakresie jej wykonalności przy założonym przez organizatora budżecie produkcyjnym w kwocie do 50 000 złotych brutto.

Praca konkursowa winna uwzględnić logotypy organizatora oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępne do pobrania na stronach internetowych Narodowego Centrum Kultury, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie pracy konkursowej na adres e-mail: kopernik@nck.pl

nagrody

Zwycięska praca konkursowa zostanie nagrodzona:

 • poprzez zrealizowanie projektu autora / autorki (współautorów) przez Narodowe Centrum Kultury
 • poprzez zawarcie umowy dotyczącej przeniesienie praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej na organizatora oraz wykonanie kompletnego projektu wykonawczego umożliwiającego produkcję instalacji i pełnienia nadzoru autorskiego pierwszego miejsca nad realizacją oraz ekspozycją instalacji wykonanej na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej,
 • całkowita wartość umowy wynosi 13 tys. złotych brutto.

Praca konkursowa, która otrzyma II Nagrodę, zostanie nagrodzona w następujący sposób:

 • poprzez zawarcie umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej na organizatora oraz wykonanie kompletnego projektu wykonawczego umożliwiającego produkcję instalacji i pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją, oraz ekspozycją instalacji wykonanej na podstawie pracy konkursowej,
 • całkowita wartość umowy wynosi 10 tys. złotych brutto.

Praca konkursowa, która otrzyma III Nagrodę, zostanie nagrodzona w następujący sposób:

 • poprzez zawarcie umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich majątkowych do pracy konkursowej na organizatora oraz wykonanie
  kompletnego projektu wykonawczego umożliwiającego produkcję instalacji i pełnienia nadzoru autorskiego trzeciego miejsca nad realizacją oraz ekspozycją instalacji wykonanej na podstawie pracy konkursowej,
 • całkowita wartość umowy wynosi 7 tys. złotych brutto.

kalendarium

 • termin składania prac: do 14 maja 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: 29 maja 2023 roku.

jury

Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, w składzie nie mniejszym niż 5-osobowy, który wskazuje jednocześnie przewodniczącego jury. Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów oraz materiały do pobrania znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.nck.pl/aktualnosci/konkurs-kopernik-konstelacje-

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE