Ogólnopolskie

termin składania prac

15.06.2023

Mój dom z klimatem

organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska | inwestor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło konkurs „Mój dom z klimatem”, który jest skierowany do mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty i ogólnopolski.

cel

Celem konkursu jest popularyzacja rozwiązań budownictwa zrównoważonego i odpowiedzialnego klimatyczne, jak i propagowanie rozwiązań sprzyjających efektywności energetycznej budynków i rozwiązań bazujących na OZE i wykorzystaniu ekologicznych materiałów. Konkurs jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

warunki

Mieszkaniec może zgłosić inwestycje polegającą na budowie nowego proekologicznego i energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub inwestycję w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, która została przeprowadzona w larach 2018-2023.

Inwestycje musi przyczyniać się do celów prośrodowiskowych:

 1. poprawa efektywności energetycznej polegająca m.in. na wyższej niż wymagana izolacyjności cieplnej przegród budowlanych lub podniesieniu izolacyjności przegród budowlanych (ocieplenie ścian, dachów, podłóg) i ich elementów np. okien, drzwi, bram garażowych,
 2. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii np. zastosowanie pomp ciepła, wiatraków, ogniw fotowoltaicznych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i poprawa jakości powietrza zewnętrznego poprzez stosowanie efektywnych energetycznie i niskoemisyjnych rozwiązań instalacyjnych,
 3. łagodzenie skutków lokalnych podtopień i suszy poprzez budowę przydomowych instalacji retencyjnych zatrzymujących i wtórnie wykorzystujących deszczówkę,
 4. zapewnienie bioróżnorodności poprzez zachowanie m.in. wysokiego poziomu powierzchni biologicznie czynnych na terenach zabudowanych, które jednocześnie cechują się zróżnicowaną roślinnością, oraz zapewnienie dogodnych warunków życia dla małych zwierząt,
 5. łagodzenie skutków przegrzewania się budynków i działki za pomocą środków architektonicznych np. elementów zacieniających i rozwiązań związanych ze sposobem zagospodarowania terenu np. roślinność lub woda,
 6. ochrona krajobrazu.

W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe — ich łączna wartość wynosi do 15 000 złotych.

kalendarium

 • Przesyłanie zgłoszeń — do 15.06.2023 do godziny 23:59,
 • Zadawanie pytań przez uczestników — do 14.06.2023,
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu — 10.07.2023.

sąd konkursowy

 • Anna Zawadzka-Sobieraj – Przewodnicząca Jury, Oddział Warszawski SARP,
 • Anna Tofiluk – Oddział Warszawski SARP,
 • Jan Dowgiałło – Oddział Warszawski SARP,
 • Iwona Staruchowicz – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Katarzyna Nowacka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Sekretarzą konkursu jest Paula Wasiak

 

warunki

https://www.domzklimatem.gov.pl/moj-dom-z-klimatem

regulamin

https://domzklimatem.gov.pl/files/moj_dom_z_klimatem/Regulamin%20Konkursu%20Mój%20dom%20z%20klimatem.pdf

Guardian Sun®
Modułowe projekty świetlne od LumoLamp
Schody strychowe i modułowe, wyłazy dachowe
INSPIRACJE