Warszawa

termin składania prac

29.05.2023

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

organizator: Urząd m.st. Warszawy

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, o ile poruszają zagadnienia związane z rozwojem Warszawy.

cel

Celem Nagrody jest: wspieranie zainteresowania środowisk akademickich i naukowych rozwojem Warszawy, uzyskanie popartych badaniami odpowiedzi na wyzwania towarzyszące rozwojowi Warszawy, zaangażowanie studentów i doktorantów do współtworzenia tożsamości miasta i włączenie ich do debaty o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Warszawy.

Konkurs, w którym przyznawana jest Nagroda, stanowi jedną z form realizacji celu operacyjnego 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście do celu strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota, zapisanego w załączniku do uchwały nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku.

warunki

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy jest przyznawana autorom i autorkom prac magisterskich i doktorskich złożonych i obronionych w jednostkach naukowych z siedzibą w Polsce w roku kalendarzowym 2022.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, o ile poruszają zagadnienia związane z rozwojem Warszawy.

Organizatorzy zachęcają młodych badaczy i badaczki, aby włączali się do dialogu na temat tożsamości i rozwoju stolicy. Wspierają zainteresowania badawcze Warszawą, dając możliwość zaprezentowania wyników swoich prac szerokiemu gronu odbiorców.

Pracę do konkursu zgłasza autor/ autorka lub — za zgodą autora/ autorki — promotor/ promotorka bądź jednostka naukowa, w której ta praca została złożona i obroniona.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w podpisanej wersji papierowej osobiście lub przesłać pocztą do siedziby Biura Strategii i Analiz lub na adres mailowy naukowa@um.warszawa.pl.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć załączniki w wersji elektronicznej:

 • pracę dyplomową,
 • w przypadku rozprawy doktorskiej — dwie recenzje pracy, a w przypadku pracy magisterskiej — minimum jedną recenzję pracy,
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze jednostki naukowej lub skan dyplomu,
 • edytowalną wersję przedłożonego formularza zgłoszeniowego,
 • rekomendację pracy do konkursu napisaną przez promotora, a w przypadku losowym recenzenta bądź członka rady naukowej.

Załączniki powinny być zapisane w formacie pdf na nośniku cyfrowym lub przesłane mailem.

Zgłoszone prace oceniane są pod względem:

 • wartości naukowej pracy, tj. sposobu ujęcia problemu i adekwatności przyjętych metod badawczych,
 • umieszczenia problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy,
 • wartości społecznej, tj. wpływu wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania,
 • wartości praktycznej, tj. możliwości zastosowania wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, jak również jednostki organizacyjne oraz osoby prawne m.st. Warszawy.

nagrody

 • Nagroda Główna w kategorii rozpraw doktorskich — 15 tys. zł brutto,
 • trzy wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich — 6 tys. zł brutto,
 • Nagroda Główna w kategorii prac magisterskich — 7 tys. zł brutto,
 • wyróżnienia w kategorii prac magisterskich 3 tys. zł brutto.

kalendarium

 • termin składania prac: do 29 maja 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: październik 2023 roku.

kapituła konkursowa

Rekomendacje do Nagrody przedstawia Kapituła powołana przez Prezydenta.

W skład Kapituły wchodzą, w łącznej liczbie nieprzekraczającej 15 osób:

 • przedstawiciele/ przedstawicielki czołowych warszawskich uczelni,
 • przedstawiciel/ przedstawicielka Rady m.st. Warszawy,
 • przedstawiciel/ przedstawicielka Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • co najmniej jeden przedstawiciel/ przedstawicielka Prezydenta,
 • autor/ autorka zwycięskiej pracy w kategorii rozpraw doktorskich w poprzedniej edycji przyznania Nagrody.

Pełny skład zostanie podany na stronie organizatora.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/nagroda-prezydenta

regulamin

https://um.warszawa.pl/waw/wspolpraca-z-nauka/-/nabor-prac-1

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE