Szczecin

termin składania prac

09.05.2021

„Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021”

organizator: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2021”, którego celem jest znalezienie najlepiej zaprojektowanej i zorganizowanej zgodnie z warunkami konkursu wsi w województwie zachodniopomorskim. Zadaniem konkursu jest również zachęcenie lokalnej społeczności do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności tamtejszych wsi oraz poprawy życia ich mieszkańców.

cel

Celem konkursu jest znalezienie najlepiej zaprojektowanej i zorganizowanej zgodnie z warunkami konkursu wsi w województwie zachodniopomorskim, jak również zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez promowanie:

• dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego
• działań na rzecz zmiany wizerunku wsi: nowatorskich, innowacyjnych, w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym
• działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi
• atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich

warunki

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego, na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa z terenu każdej gminy.

Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa jest przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

 • stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia w tym służących lokalnej społeczności
 • ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego
 • funkcjonowanie małej architektury urządzeń publicznych
 • ład przestrzenny na terenach prywatnych
 • aktywizację mieszkańców i ocena zaangażowania lokalnej społeczności
 • inicjatywy prospołeczne, organizację wydarzeń kulturalnych, edukację w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska

Szczegółowe warunki udziału w załączonym regulaminie.

kalendarium

Termin składania wniosków: 09.05.2021 r.

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany na stronie organizatora.

nagrody

I Nagroda: 40 000 zł
II Nagroda: 30 000 zł
III Nagroda: 20 000 zł
Wyróżnienie: 10 000 zł

sąd konkursowy

 • przedstawiciel Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego–Przewodniczący
 • przedstawiciel Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego–Członek Sądu
 • przedstawiciel Komisji Rolnictwai Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego–Członek Sądu
 • przedstawiciel Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie–Członek Sądu
 • przedstawiciel Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie–Członek Sądu
 • przedstawiciel Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego–Członek Sądu
 • dziennikarz reprezentujący dziennik „Kurier Szczeciński”–Członek Sądu
 • Przedstawiciel Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie–Członek Sądu

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

http://www.wrir.wzp.pl/sites/default/files/uchwala_zarzadu_-pzw_2021-_ogloszenie_strategia_wzp_1._pz.pdf

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE