Ogólnopolski

termin składania prac

22.04.2024

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP 2024

organizator: Bund Deutscher Architektinnen und Architekten BDA, SARP

Ruszyła kolejna Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP, której celem jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów i architektek z Niemiec i Polski.

cel

Celem Dorocznej Polsko-Niemiecka Nagrody Integracyjnej BDA-SARP jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów i architektek z Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, wystawy na temat architektury oraz dzięki upowszechnieniu efektów ich działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autorka/autor/autorzy uzyskała/uzyskał/uzyskali w okresie przed datą zgłaszania prac do bieżącej edycji oraz całym poprzednim roku kalendarzowym stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

warunki

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski, zakwalifikowany przez komisję powoływaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów Architektury.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.

Zgłoszenie i przesłanie pracy oznacza zobowiązanie do uczestnictwa w prezentacji pracy przed międzynarodowym jury w terminie i miejscu oznaczonym w harmonogramie.

kryteria oceny

Głównym kryterium oceny prac jest ich innowacyjny charakter oraz wybitne walory architektoniczne i urbanistyczne zastosowanych rozwiązań, uzyskane w dziedzinie kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka. 

Graficzne opracowanie projektu, powinno zapewnić jego czytelność, możliwość merytorycznej oceny i publikacji.

kalendarium

  • dostarczenie elektronicznie prac poprzez WeTransfer, na adres mailowy: dz@sarp.pl do 22 kwietnia 2024 roku
  • konkurs i warsztaty w Berlinie (w Deutsches Architektur Zentrum DAZ): 12-15 września 2024 roku
  • prezentacja prac finałowych: 14 września 2024 roku
  • wręczenie nagrody: 15 września 2024 roku

nagrody

Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego, wypłacanego w EUR lub PLN.

Jury może również przyznać wyróżnienia. Wartość finansowa Nagrody zapewniająca realizację stypendium ustalona jest przez przedstawicieli fundatora w roku jej przyznawania.

jury konkursu

W skład jury wchodzi pięć osób, niebędących promotorami zgłaszanych prac:

  • prezes lub wiceprezes BDA i SARP (lub inne osoby wskazane przez SARP i BDA),
  • sędziowie konkursowi SARP i przedstawiciele architektów zrzeszonych w BDA (w równej liczbie z każdej ze stron),
  • dopuszcza się powołanie sędziów referentów, bez prawa głosu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, materiały do pobrania i karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie konkursu.

warunki

https://www.sarp.pl/pokaz/konkurs_na_nagrode_bda-sarp,3397

regulamin

https://www.sarp.pl/pliki/3397_65e9ec8ec3cc0-regulamin_bda_-_sarp.pdf

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE