Warszawa

termin składania prac

31.08.2021

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs posiada patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

cel

Celem głównym konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

warunki

Udział w Konkursie może wziąć każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie, posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego (Uczestnik Konkursu), znajdującego się na terenie województwa mazowieckiego, przy którym przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, które zakończyły się po dniu 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie w załączonym regulaminie.

kalendarium

  • Termin składania prac: 15.05 - 31.08.2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: do 30.11.2021 r.

nagrody

  • I Nagroda: 15 000 zł
  • II Nagroda: 12 000 zł
  • III Nagroda: 10 000 zł
  • Ewentualne wyróżnienia: 5 000 zł

sąd konkursowy

Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje jury składające się z osób posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie architektury, konserwacji i ochrony zabytków.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i materiały do pobrania na stronie organizatora.

regulamin

https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/1623/1/1/regulamin_renowacja_roku_zabytkow_mazowsza.docx

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE