Poznań

termin składania prac

31.03.2023

Konkurs „Tu warto żyć” – edycja 2022/2023 – Błonia Wildeckie

organizator: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, SPAK oddział Wielkopolska, UWI Inwestycje

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz UWI Inwestycje zapraszają studentów i studentki do udziału w jednoetapowym konkursie na zagospodarowanie terenu Błoni Wildeckich w Poznaniu.

cel

Konkurs „Tu warto żyć” jest jednoetapowym, studenckim konkursem studialno-koncepcyjnym.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, twórczych koncepcji kreowania przestrzeni publicznej, w tym terenów zieleni, uwzględniających jej wszechstronne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, komunikacyjne, kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjne, a także potrzeby społeczne. Koncepcje powinny prezentować rozwiązania przyszłościowe (etapowe) realne do wykonania.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, UWI Inwestycje.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Bartosz Guss – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, prof. Wojciech Hora – Rektor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, prof. Teofil Jesionowski – Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Krzysztof Szoszkiewicz – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

warunki

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Wildeckich, ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. Mariana Żelazka i Dolna Wilda.

Do konkursu mogą przystąpić osoby studiujące na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej lub Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Prace konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub w zespołach maksymalnie trzyosobowych.

Koncepcja zagospodarowania terenu powinna umożliwić stworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, służącej wypoczynkowi mieszkańców. Projekty powinny odpowiadać na współczesne problemy środowiskowe i sprzyjać łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

W koncepcji należy uwzględnić:

 • powiązania przestrzenne, przyrodnicze, krajobrazowe i funkcjonalne obszaru opracowania z jego najbliższym otoczeniem oraz z systemem zieleni Poznania i strukturą urbanistyczną miasta,
 • zapisy obowiązującego studium Poznania oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wytyczne konserwatorskie,
 • uwarunkowania środowiskowe (warunki hydrograficzne, gruntowe, siedliskowe, klimatyczne),
 • ograniczenia wynikające z istniejących i planowanych rozwiązań komunikacyjnych, w tym wskazanie miejsc lokalizacji przejść dla pieszych i elementów służących uspokojeniu ruchu oraz organizacji ruchu rowerowego,
 • ograniczenia wynikające z istniejących i planowanych elementów infrastruktury technicznej,
 • ograniczenia wynikające z istniejącej oraz prognozowanej struktury własności i władania terenem,
 • istniejące opracowania programowe i projektowe dla tego terenu (w tym: gminny program rewitalizacji, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sąsiednich terenów, wielowariantowa koncepcja zmian w organizacji ruchu),
 • wytyczne wynikające ze spotkań uczestników z pracownikami UMP i odpowiednich instytucji miejskich oraz warsztatów tematycznych,
 • potrzebę stworzenia przestrzeni służącej różnym grupom użytkowników,
 • ochronę istniejących wartościowych zespołów zieleni,
 • sposób i formę nawiązania do historii i tożsamości miejsca,
 • zapewnienie spójnego wizerunku i formy elementów zagospodarowania obszaru opracowania (w tym nawierzchni, oświetlenia, małej architektury, itp.),
 • możliwość zastosowania rozwiązań proekologicznych (małej retencji, powiększania powierzchni biologicznie czynnej, poprawy klimatu lokalnego, wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu lub zrównoważonego wytwórstwa),
 • możliwość etapowania prac realizacyjnych.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia prac składających się z dwóch części: graficznej i tekstowej.

Część graficzna powinna zawierać:

 • schematy powiązań funkcjonalno-przestrzennych, komunikacyjnych, historyczno-kulturowych i kompozycyjnych,
 • szkice ideowe, schematy graficzne ilustrujące koncepcje autorskie,
 • koncepcję zagospodarowania obszaru opracowania w skali 1:2000,
 • istotne przekroje oraz wybrane fragmenty terenu, w odpowiednio dobranych skalach,
 • wizualizacje niezbędne do przekazania istoty koncepcji,
 • skrócony opis idei (głównych założeń projektu) oraz informacje tekstowe wyjaśniające rozwiązania projektowe.

Część opisowa powinna zawierać:

 • założenia ideowe i programowe,
 • opis zagospodarowania i urządzenia terenu,
 • opis zastosowanych rozwiązań funkcjonalnych, kompozycyjnych i technicznych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest formalne zgłoszenie do udziału — wypełnienie i przekazanie załącznika nr 1 na adres: biuro@frmp.poznan.pl

nagrody

Kapituła Konkursu nagrodzi trzy zwycięskie prace:

 • I nagroda — dyplom uznania i wyjazd studialny,
 • II nagroda — dyplom uznania i 5.000 zł,
 • III nagroda — dyplom uznania i 3.000 zł.

Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów merytorycznych wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

 • jakość rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych w tym przestrzeni publicznej i terenów zieleni,
 • wpisanie się w kontekst kulturowy, środowiskowy, historyczny i przestrzenny,
 • atrakcyjność i estetyka rozwiązań,
 • sprawność i czytelność rozwiązań komunikacyjnych,
 • spełnienie wytycznych organizatorów określonych w regulaminie konkursu.

kalendarium

 • zgłoszenie udziału – do 15 listopada 2022 roku,
 • składanie prac – do 31 marca 2023 roku,
 • posiedzenie Kapituły Konkursowej i ocena prac – kwiecień 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników – kwiecień 2023 roku,
 • wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa – pierwsza połowa maja 2023 roku.

kapituła konkursowa

Założenia merytoryczne i formalne konkursu, jego przebieg oraz ocenę prac konkursowych nadzoruje Kapituła Konkursu w składzie:

 • dr hab. Elżbieta Raszeja, prof. UAP – przewodnicząca Kapituły,
 • dr hab. Hanna Michalak, prof. PP – Politechnika Poznańska, Wydział Architektury,
 • dr hab. Agnieszka Wilkaniec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • Piotr Sobczak – dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP,
 • Małgorzata Puchyła – prezeska UWI Inwestycje,
 • Tomasz Kobierski – prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich,
 • Przemysław Trawa – prezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania.

Za organizację przebiegu konkursu odpowiada sekretarz organizacyjny, którym jest dr Wojciech Skórzewski, kontakt — wojciech.skorzewski@put.poznan.pl

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://frmp.pl/2022-10-10-konkurs-tu-warto-zyc/

regulamin

https://frmp.pl/wp-content/uploads/2022/10/REGULAMIN.pdf

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE