termin składania prac

30.04.2024

Konkurs na koncepcję zagospodarowania Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina)

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, z udziałem Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, z udziałem Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równym (Ukraina) oraz Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego w Dubnie.

cel

Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej zagospodarowania dziedzińca Zamku Ostrogskich-Lubomirskich w Dubnie (Ukraina) wraz z placem zabaw.

warunki

Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do studentów i studentek. Każda osoba, lub zespół może złożyć jedną pracę konkursową.

Przedmiotem konkursu jest praca projektowa obejmująca koncepcję projektową dziedzińca zamkowego wraz z koncepcją projektową placu zabaw.

Pracę konkursową powinny cechować:

 • funkcjonalność i czytelność przyjętych rozwiązań,
 • wartość architektoniczno-krajobrazowa przyjętych rozwiązań,
 • realność przedsięwzięcia.

Praca konkursowa powinna być przedstawiona w sposób czytelny i zrozumiały.

Część graficzna składa się z maksimum trzech plansz o wymiarach 100 × 70 cm w układzie dowolnym.

Zakres części graficznej obejmuje:

 • schematy ideowe i/lub szkice koncepcyjne,
 • rzut założenia (dziedzińca) w skali 1:250,
 • rzut placu zabaw — skala do uszczegółowienia 1:100,
 • schematy funkcjonalne,
 • dwa przekroje dziedzińca — skala 1:250,
 • jeden przekrój przez plac zabaw — skala 1:100,
 • dwa wybrane detale przedstawiające przyjęte rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe,
 • schemat oświetlenia wraz z wizualizacją w ujęciu dzień – noc,
 • obiekty małej architektury (minimum 2),
 • dobór materiałów,
 • dobór roślin — poglądowa inwentaryzacja dendrologiczna w załączniku nr 2 do regulaminu,
 • wizualizacje: 1 ujęcie całości z lotu ptaka, minimum 4 ujęcia z poziomu człowieka.

Zakres pracy konkursowej — część tekstowa:

 • część tekstowa składa się z jednego egzemplarza części opisowej w formacie A4,
 • objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 ponumerowanych stron, tekst powinien zawierać uszczegółowiony opis założeń ideowych oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu, opis koncepcji architektoniczno-krajobrazowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych,
 • dopuszcza się ilustrowanie tekstu opisu schematami i innymi rysunkami pod warunkiem zmieszczenia ich w ramach objętości 5 stron.

kalendarium

 • termin przyjmowania prac konkursowych — 30  kwietnia 2024 roku,
 • ogłoszenie wyników — czerwiec 2024 roku.

nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

 • I Nagroda — 1000 euro,
 • II Nagroda — 600 euro,
 • III Nagroda — 400 euro.

Uroczyste rozdanie nagród i publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

jury

Skład jury zostanie podany na stronie konkursu.

więcej informacji

Więcej szczegółów, regulamin i załączniki do regulaminu dostępne są na stronie konkursu.

warunki

https://kgpiak.urk.edu.pl/konkursy.html

regulamin

https://kgpiak.urk.edu.pl/konkursy.html

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE