międzynarodowy

termin składania prac

31.08.2023

Stypendium im. Gottfrieda Böhma

organizator: Verein der Freunde und Förderer der Technischen Hochschule Köln e. V.

Uwaga młodzi architekci i architektki! Do końca sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do Stypendium im. Gottfrieda Böhma. Laureat otrzyma roczne stypendium – rezydencję w Kolonii, gdzie będzie pracować nad projektem z zakresu architektury i rozwoju Kolonii.

cel

Stypendium im. Gottfrieda Böhma wspiera architektów i architektki szczególnie zainteresowanych związkiem między architekturą a rozwojem miast. Pod patronatem burmistrzyni Kolonii Henriette Reker roczne stypendium — rezydencyjna odbywa się w Kolonii. Stypendysta / stypendystka ma możliwość pracy przez rok nad kreatywnymi i wizjonerskimi pomysłami w zakresie architektury i rozwoju miejskiego dla Kolonii i jej okolic.

Na ten okres laureat / laureatka stypendium otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, miejsce pracy w kreatywnym środowisku w samym sercu miasta oraz miesięczne stypendium w wysokości 2500 euro. Stypendium jest oferowane i nadzorowane przez Verein der Freunde und Förderer der Technischen Hochschule Köln e.V. (Stowarzyszenie Przyjaciół i Sponsorów Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Kolonii). Stypendysta otrzymuje również indywidualne, profesjonalne wsparcie tutora przez cały pobyt. Ponadto do jego dyspozycji jest komitet doradczy.

warunki

Kandydaci / kandydatki do stypendium muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończyć studia magisterskie na kierunku architektura nie później 31 sierpnia 2023 roku,
 • być niezatrudnionym, niezależnym architektem / architektką,
 • w okresie trwania stypendium nie studiować — wyjątek stanowią doktoranci,
 • nie ukończyli wcześniej stypendium podyplomowego,
 • jako obywatele spoza UE, zobowiązują się do zapewnienia, że ich zezwolenie na pobyt nie wyklucza samozatrudnienia na czas ich pobytu,
 • nie otrzymują żadnych innych środków finansowych od Kolonii w okresie trwania stypendium,
 • władają językiem niemieckim lub angielskim, jako native speaker lub na poziomie minimum B2.

Wniosek do stypendium (przygotowany w języku niemieckim lub angielskim) powinien zawierać:

 • dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail,
 • dowód tożsamości,
 • list motywacyjny (obowiązkowo, 1 strona),
 • życiorys (obowiązkowo, maks. 2 strony),
 • propozycja projektu kreatywnego, eksperymentalnego i wizjonerskiego zadania planistycznego w zakresie urbanistyczno-architektonicznego w Kolonii i na jej obrzeżach (obowiązkowe, maks. 6 stron),
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie urbanistyki i architektury (maks. 6 stron),
 • 1-3 listy polecające (opcjonalnie),
 • 1-3 publikacje naukowe na temat własnej pracy (opcjonalnie)
 • plik aplikacyjny do przesłania, nazwa pliku powinna brzmieć: imię_nazwisko_rezydent_2023.pdf.

Obowiązki stypendysty / stypendystki:

 • obecności w Kolonii przez co najmniej 280 dni w trakcie trwania rezydencji,
 • regularne uczestnictwo w spotkaniach z tutorem (co najmniej 6 spotkań w ciągu rocznego pobytu),
 • spotykania z zainteresowanymi stronami i grupami Stypendium im. Gottfrieda Böhma, oraz wokół tematu planowanej pracy podczas rezydencji,
 • przedstawienie tymczasowych wyników swojej pracy przedstawicielom jury ekspertów osiem tygodni przed zakończeniem stypendium,
 • publiczne zaprezentowanie i omówienie ostatecznych wyników swojej pracy w ostatnim miesiącu stypendium.

kalendarium

 • termin składania wniosków: 31 sierpnia 2023 roku,
 • ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników: do 30 września 2023 roku,
 • start stypendium: październik 2023 roku,
 • czas trwania stypendium: październik 2023 roku do września 2024 roku.

nagrody

Stypendysta / stypendystka otrzymuje:

 • roczną rezydencję w Kolonii,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • stypendium w wysokości 2500 euro (miesięcznie),
 • miejsce do pracy w profesjonalnym środowisku architektonicznym,
 • opiekę tutora.

jury

Oceny zgłoszeń dokona jury składające się z przedstawicieli:

 • Förderverein der Technischen Hochschule Köln,
 • Prezydium Uniwersytetu Technicznego w Kolonii,
 • Wydziału Architektury Politechniki Kolońskiej,
 • rodziny Gottfrieda Böhma,
 • Biura Planowania Miasta Kolonia,
 • Rady Doradczej Miasta Kolonia,
 • Domu Architektury w Kolonii,
 • Przemysłu budowlanego w Kolonii,
 • Niemieckiego Muzeum Architektury we Frankfurcie,
 • Uniwersytetu Schwerpunkt Ökologie.

Kryteria oceny obejmują ogólne kwalifikacje zawodowe, kwalifikacje osobiste, wcześniejsze doświadczenie w zakresie urbanistyki i architektury oraz kreatywność i trafność proponowanego projektu.

więcej informacji

Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie stypendium.

warunki

https://gb-stipendium.de/application

regulamin

https://www.gb-stipendium.de/selection-process

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające
INSPIRACJE