Kraków

termin składania prac

10.02.2023

„Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”

organizator: Gmina Miejska Kraków

Gmina Miejska Kraków ogłosiła nabór wniosków do konkursu „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. O stypendium na realizację projektu artystycznego można ubiegać się w dziewięciu dziedzinach, pośród których jest architektura i design. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego br.

cel

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zostało ustanowione w 1994 roku przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów i artystki oraz promotorów i promotorki kultury. Stypendium ułatwia szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt.

Przedmiotem konkursu jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym lub mającym na celu upowszechnienie kultury na terenie miasta Krakowa.

Zgłoszenia można przesyłać w dziewięciu dziedzinach takich jak:

 • film, intermedia i kultura cyfrowa,
 • sztuki wizualne i street art,
 • teatr i sztuki performatywne,
 • taniec,
 • muzyka,
 • literatura,
 • architektura i design,
 • kultura ludowa, dziedzictwo niematerialne i opieka nad zabytkami,
 • zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Laureaci i laureatki konkursu w danej kategorii otrzymają 25 000 złotych brutto na realizację przedsięwzięcia w terminie: maj – grudzień 2023 roku.

warunki

Wnioski o przyznawanie stypendium mogą składać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia, w podziale na dwie kategorie: na debiut lub na projekt twórczy.

Stypendium na debiut może otrzymać wnioskodawca, który jest w stanie udokumentować swoje merytoryczne przygotowanie do wykonania projektu i nie ma dotychczas samodzielnych pod względem prawno-wizerunkowym, całościowych, twórczych realizacji o charakterze komercyjnym dostępnych w sferze odbioru publicznego właściwej dla danej dyscypliny sztuki.

Stypendium może być przyznane na realizację przedsięwzięcia, wyłącznie na projekt twórczy. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które wykazały się dokonaniami w dziedzinie, której dotyczy składany wniosek, na stale związanymi z Krakowem poprzez zamieszkanie, naukę, pracę zawodową lub prowadzoną działalność artystyczną.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie prawidłowego wniosku o przyznanie stypendium.

Wniosek powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształcenia kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny określający cel, na który ma być przeznaczone stypendium, zawierać merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, oraz plan realizacji programu.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • dwie rekomendacje wraz z oceną projektu stypendialnego pod względem merytorycznym od osób o uznanym dorobku w danej dziedzinie np. opiekuna artystycznego, reprezentanta instytucji kultury, związku twórczego, szkoły, uczelni artystycznej, organizacji zajmującej się daną dziedziną lub krytyków sztuki,
 • portfolio/dokumentację twórczości, wydruki, kserokopie do maksymalnej objętości 20 stron formatu A4 oraz ewentualnie dodatkowe materiały, które Komisja może wziąć pod uwagę przy ocenianiu wniosku, materiały mogą być zapisane na nośnikach elektronicznych,
 • w przypadku wniosków z zakresu opieki nad zabytkami — oświadczenie, do której instytucji/organizacji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych działań;
 • w przypadku absolwentów i uczniów/ studentów szkół i uczelni artystycznych — kopię dyplomu ukończenia uczelni lub szkoły artystycznej/zaświadczenie o ukończeniu studiów/ zaświadczenie o byciu uczniem/studentem,
 • oświadczenie składane dla celów podatkowych.

Wniosek potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB. Portfolio, z uwagi na duże rozmiary plików, należy przesyłać w wersji elektronicznej za pomocą strony do przesyłania plików elektronicznych. Łączna wielkość pliku nie może przekroczyć 5 MB. W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, wniosek należy przesłać pocztą.

kalendarium

 • termin składania wniosków o przyznanie stypendium: do 10 grudnia 2023 roku do godz. 15.00
 • rozstrzygnięcie: nastąpi do 90 dni od zakończenia naboru wniosków.

nagrody i komisja

Wysokość stypendium w każdej dziedzinie wynosi 25 000 zł brutto.

Oceny formalnej wniosków dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Kryteria oceny formalnej to: kompletność wniosku, terminowość jej złożenia, dołączenie wymaganych załączników, czytelny podpis wnioskodawcy widoczny na wniosku. Opiniowania wniosków według kryterium merytorycznego dokonuje Komisja ds. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

więcej informacji

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

warunki

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=119

regulamin

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=162912

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE