Gdańsk

termin składania prac

01.01.1970

Wyniki konkursu studenckiego „Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030”

organizator: Gmina Miasta Gdańska, Związek Uczelni Fahrenheita

Poznaliśmy wyniki studenckiego konkursu „Gdańskie Przestrzenie Publiczne 2030”. Wzywaniem było opracowanie ideowej koncepcji wybranej przestrzeni publicznej w perspektywie rozwoju Gdańska do 2030 roku. Do konkursu złożono 79 projektów, a nagrodzono pięć.

cel

Konkurs ma za zadanie zaangażowanie studentów do twórczego spojrzenia na przestrzenie publiczne w Gdańsku z myślą o przyszłości miasta w perspektywie 2030 roku. Poprzez udział w konkursie studenci będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami w projektowaniu przestrzeni publicznych.

Projekty konkursowe będą stanowić ważny głos w dyskusji nad jakością przestrzeni miejskiej i inspirację dla przyszłych działań władz miasta zmierzających do:

 • poprawy jakości przestrzeni publicznych,
 • zagospodarowania „przestrzeni niczyich”,
 • identyfikacji mieszkańców z otoczeniem ich osiedli,
 • wspólnej odpowiedzialności mieszkańców za przestrzenie stanowiące o jakości miejskiego środowiska.

warunki

Konkurs jest otwartym konkursem jednoetapowym bez prekwalifikacji uczestników.

Konkurs skierowany jest do studentów, w szczególności do studentów Uczelni Fahrenheita: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (członkowie związku Uczelni Farenheita) oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych i innych uczelni.

Prace w konkursie mogą być zgłaszane przez uczestników indywidualnych albo jako praca wspólna członków zespołu.
Wszyscy uczestnicy konkursu, zarówno uczestnicy indywidualni, jak i każdy członek zespołu, muszą posiadać status studenta w momencie zgłoszenia pracy do konkursu.

Organizator zachęca i rekomenduje udział wielodyscyplinarnych zespołów w konkursie.

Każdy uczestnik i zespół może złożyć więcej niż jedną pracę konkursową, o ile prace zostaną złożone odrębnie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie przez studentów ideowej koncepcji wybranej gdańskiej przestrzeni publicznej w perspektywie rozwoju miasta Gdańska do roku 2030. Przy wyborze należy kierować się listą lokalizacji zawartą w Załączniku 1 do Regulaminu oraz wskazaniami przedstawionymi w opracowaniu GDAŃSKIE PRZESTRZENIE LOKALNE. ETAP III. Lokalizacje te mają opracowane karty przestrzeni lokalnej, które stanowią wytyczne do projektowania. Link do całości opracowania znajduje się na stronie Biura Rozwoju Gdańska (w kategoriach należy wybrać zbiór lokalizacji „w ramach etapu III”.).

Prace konkursowe muszą być oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane i niezwiązane z innymi projektami lub konkursami.

Prace konkursowe powinny przyjąć formę graficzną i zostać zaprezentowane na maksymalnie 4 planszach w formacie A3 w układzie poziomym.

Prace powinny zawierać numer wybranej do opracowania przestrzeni lokalnej (taki jak w załączniku), opisy rysunków i komentarze wkomponowane w grafikę plansz. Praca może zawierać dodatkowo opis założeń ideowych, rzuty, widoki, przekroje, szczegóły rozwiązań i wizualizację założeń.

Prace należy składać cyfrowo przez specjalnie przygotowaną przez organizatorów wrzutnię prac konkursowych.

kalendarium

 • termin składania prac: od 16 października do 15 listopada 2023 roku do godz. 24.00
 • ogłoszenie wyników: 17 listopada 2023 roku.

nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 30 000 zł brutto.

Nagrody zostają przydzielone w następujący sposób:

 • I nagroda — 10 tys. zł,
 • II nagroda — 6 tys. zł,
 • III nagroda — 4 tys. zł,
 • pięć wyróżnień — po 2 tys. zł każde.

Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody rzeczowe dla uczestników.

sąd konkursowy

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

 • prof. Katarzyna Zielonko-Jung — przewodnicząca Sądu konkursowego,
 • prof. Mariusz Czepczyński — Uniwersytet Gdański,
 • arch. Edyta Damszel-Turek — Biuro Rozwoju Gdańska,
 • prof. Jacek Dominiczak — Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • prof. Iwona Dzierżko-Bukal — Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • dr Anna Golędzinowska — Rada Miasta Gdańska,
 • Emilia Lodzińska — Rada Miasta Gdańska,
 • prof. Piotr Lorens — Politechnika Gdańska,
 • dr Magdalena Podwojewska — Politechnika Gdańska,
 • dr Hubert Trammer,
 • prof. Lidia Wolska — Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • prof. Katarzyna Zielonko-Jung — Politechnika Gdańska.

więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie konkursu.

warunki

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/gdanskie-przestrzenie-publiczne-2030,a,250781

regulamin

https://www.gdansk.pl/akcja/pdf/202309217618/regulamin-konkursu-gdanskie-przestrzenie-publiczne-2030

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE