Ogólnopolski

termin składania prac

20.09.2023

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym

organizator: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił 19. edycję konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Zgłoszone prace muszą podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z kategorii: rehabilitacja społeczna i zawodowa, rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, rehabilitacja medyczna.

Od 2003 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza kolejne edycje konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Corocznie na konkurs wpływa kilkadziesiąt prac magisterskich i doktorskich poświęconych problematyce niepełnosprawności nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

cel

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

warunki

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci i absolwentki studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie.

Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Prace do konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) — wymóg ten jest zalecany jednak nieobligatoryjny.

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rehabilitacja medyczna.

Wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz docx wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy — wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
recenzje pracy, oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami komisji konkursowej.

nagrody

Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • aktualność podjętego tematu,
 • konstrukcja pracy,
 • poprawność metodologiczna przeprowadzonych badań,
 • wartość merytoryczna, poznawcza i praktyczna pracy,
 • wnikliwość dociekań naukowych, rzetelność, poprawność rozwiązań projektowych, kompletność, logika wnioskowania oraz oryginalność,
 • sposób wykorzystania dotychczasowych osiągnięć związanych z badanym problemem,
 • możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów badań.

Dla autorów i autorek prac magisterskich w konkursie organizator przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda — 7 000 zł,
 • II nagroda — 5 000 zł,
 • III nagroda — 4 000 zł.

Dla autorów i autorek prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

 • I nagroda — 13 000 zł,
 • II nagroda — 11 000 zł,
 • III nagroda — 9 000 zł.

Laureaci i laureatki konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność — zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody.

kalendarium

 • przyjmowanie prac konkursowych: do 20 września 2023 roku,
 • ogłoszenie wyników: informacje o wynikach Konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane na stronie konkursu. 

komisja konkursowa

Komisja konkursowa składa się z dwudziestu osób:

 • Anna Wilmowska-Pietruszyńska — Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przewodnicząca komisji,
 • Joanna Bugajska — Centralny Instytut Ochrony Pracy, wiceprzewodnicząca komisji,
 • Danuta Cichy — Instytut Badań Edukacyjnych,
 • Anna Fidelus — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Robert Jonak — PZU Zdrowie,
 • Bożena Kurkus-Rozowska — Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Marta Makara-Studzińska — Uniwersytet Jagielloński,
 • Wojciech Otrębski — Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Ewa Pisula — Uniwersytet Warszawski,
 • Dorota Podgórska-Jachnik — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki,
 • Aleksandra Polak-Sopińska — Politechnika Łódzka,
 • Gertruda Uścińska — Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Wiktor Zawieska — Centralny Instytut Ochrony Pracy,
 • Hanna Żuraw — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Patrycja Haupt — Politechnika Krakowska,
 • Izabela MrochenMultiAccess Centre
 • Monika Zima-Parjaszewska — Akademia Pedagogiki Specjalnej,
 • Ewa Kuryłowicz — Politechnika Warszawska,
 • Michał Bohm — Politechnika Opolska,
 • Andrzej Fal — Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

więcej informacji

Regulamin ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi składania prac dostępny jest na stronie konkursu.

regulamin

https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/xix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-otwarte-drzwi-na-najlepsze-prace-magisterskie-i-doktorskie-ktorych-tematem-jest-niepelnosprawnosc-w-wymiarze-spolecznym-zawodowym-lub-zdrowotnym/

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE