Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu

rozstrzygnięcie konkursu

wrzesień 2020

organizator

Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu

lokalizacja

Wrocław

opis

Sąd konkursowy w składzie Piotr Fokczyński (przewodniczący), Tadeusz Sawa‑Borysławski (referent), Elżbieta Urbanek, Jarosław Delewski i Aleksandra Komarow po wstępnej analizie wszystkich projektów odnotował w dużej ilości prac uchybienia zarówno programowe, jak i prawne w odniesieniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie można było zauważyć wiele bardzo interesujących, inspirujących koncepcji znacznie różniących się od siebie. Doceniając bardzo duży nakład pracy autorów, różnorodność i wielki potencjał merytoryczny opracowanych projektów, postanowiono poddać ocenie według regulaminowych kryteriów wszystkie prace.

Tak przyjęta metoda oceny uszanowała ogrom włożonej pracy i gwarantowała wykorzystanie całego potencjału zawartego w pracach konkursowych oraz optymalne rozstrzygnięcie i najlepszą rekomendację wydatkowania środków publicznych. Przyjęto, że w ostatecznym rozstrzygnięciu i w rezultacie w przyznawaniu nagród regulaminowych uczestniczyć mogą tylko prace wolne od braków formalnych.

Skutkiem tak przeprowadzonej eliminacji i zestawienia w tej grupie najlepszych pod względem projektowym prac była podjęta po ostatecznej punktacji zgodnie z p. 3. rozdziału XX Regulaminu, decyzja o nieprzyznawaniu 3 nagrody ze względu na znaczącą różnicę pomiędzy dwiema najlepszymi pracami a pozostałą grupą prac.

Jednocześnie dostrzegając wysoki poziom merytoryczny konkursu, postanowiono przyznać 4 równorzędne wyróżnienia niepieniężne dla projektów charakteryzujących się nowatorskim podejściem do formy przestrzennej i architektury tak bardzo dużego zespołu edukacyjnego oraz oryginalnymi rozwiązaniami równoważącymi wynikające z tego faktu uciążliwości. W ten sposób Sąd starał się też zwrócić uwagę na szereg nowatorskich rozwiązań, bardzo istotnych z punktu widzenia myślenia o sposobie kształtowania budynku szkoły i przestrzeni wokół szkoły, jak też o systemie powiązań funkcjonalnych, komunikacyjnych oraz formalnych, w kontekście złożoności całego zadania konkursowego.

W ramach innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody postanowiono przeznaczyć na I nagrodę kwotę 50 000 zł i przyznać ją autorom pracy nr 20, na II nagrodę kwotę 40 000 zł i przyznać ją autorom pracy nr 14. Wyróżnienia równorzędne przyznano pracom oznaczonym numerami: 8, 25, 27, 29.

I Nagroda

MPP sp. z o.o. sp.k.

II Nagroda

Artur Jasiński i Wspólnicy; GSBK Biuro Konstrukcyjne Sp. z o.o. Sp. K; BFM Projekt sp. zo.o.

Wyróżnienie równorzędne

Studio Architektura Kwadrat sp. z o.o. sp. k.

Wyróżnienie równorzędne

FAAB Architektura Adam Białobrzeski Adam Figurski s.c.

Wyróżnienie równorzędne

M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp.k.

Wyróżnienie równorzędne

NM architekci Tomasz Marcinkiewicz

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE