I Nagroda — Michał Stangel, Tomasz Bradecki

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i zabudowy rynku - Placu Grunwaldzkiego, Placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie

I Nagroda
15 000 zł

autorzy
Michał Stangel, Tomasz Bradecki, Filip Gawin, Marlena Michalska, Natalia Hołoś


opinia jury

Sąd Konkursowy w werdykcie wskazał elementy wymagające zmiany w projekcie, między innymi ponowne analizy poszczególnych fragmentów założenia, rozważenie konieczność zmian topografii terenu czy rozpatrzenie sensowności umiejscowienia małej architektury i obiektów kubaturowych w niektórych częściach objętego konkursem obszaru.

Z decyzją jury nie zgodzili się Sędziowie Konkursu SARP (Marcin Brataniec, Danuta Fredowicz, Aleksander Krajewski, Jacek Krych, Joanna Małecka i Mikołaj Szubert‑Tecl), którzy wydali specjalne oświadczenie:

Jako sędziowie konkursowi SARP, przedstawiciele środowiska architektów, nie zgadzamy się z werdyktem Sądu Konkursowego przyznającym 1. nagrodę pracy nr 170‑232523. Zaproponowane w pracy rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne, komunikacyjne oraz architektoniczno‑budowlane w każdej skali są nieadekwatne do przestrzeni rynku w Janowie oraz nie odpowiadają w sposób poprawny na współcześnie stawiane wymagania dla tego typu przestrzeni publicznej. Podejmowane przez nas próby wskazania słabych stron pracy, zobrazowania konsekwencji takiego wyboru dla dalszych etapów zamówienia publicznego a w dalszej konsekwencji realizacji zamówienia na podstawie pracy i sformułowanych do niej zaleceń, niestety nie spotkały się ze zrozumieniem większości sędziów. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się podjąć decyzję o wyrażeniu votum separatum od werdyktu Sądu Konkursowego.Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE