I Nagroda — ANALOG

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Teatru Zagłębia w Sosnowcu

I Nagroda
35 000 zł
i prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi

autorzy
ANALOG

zespół projektowy
Stanisław Czujkowski, Mateusz Modzelewski, Rafał Taracha, Kamila Buczkowska, Michał Mirosławski, Szymon Pawelczuk


opinia jury

za czytelną kompozycję urbanistyczną oraz architektoniczne rozwiązanie najlepiej spełniające warunki konkursu i oczekiwania Zamawiającego. W zgodnej ocenie Sądu Konkursowego nagrodzona praca właściwie rozwiązuje złożoną funkcję teatralną. Przedstawiona propozycja dobrze łączy zabytkową i nowo projektowaną część teatru w postaci spójnej i jednorodnej bryły.

 
zalecenia pokonkursowe

1. Należy uczytelnić strefę wejścia głównego do projektowanego teatru oraz rozważyć powiększenie holu głównego.
2. Należy odsłonić naroże elewacji części wejściowej istniejącego budynku od strony skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Teatralnej. Ponadto należy dążyć do odtworzenia pierwotnych form elewacji starego teatru. Zmiany uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
3. W dalszych etapach opracowania dokumentacji projektowej należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące właściwej akustyki pomieszczeń teatralnych.
4. Niezbędne jest zaprojektowanie windy osobowej w strefie widza w budynku Starego Teatru łączącej hole na parterze i piętrze.
5. Kabiny akustyków i oświetleniowców (2.11 i 2.12) Nowej Sceny należy zlokalizować na poziomie I piętra zachowując ich położenie względem sceny.
6. Należy zoptymalizować komunikację garderób przy scenie klasycznej z projektowaną pralnią.
7. Należy rozważyć lepsze powiązanie wizualne strefy wejścia z szatnią dla widzów.

Ponadto, zdaniem Sądu Konkursowego, zaproponowane rozwiązania fasad nowej części budynku nie są obecnie w pełni satysfakcjonujące. Wątpliwości budzi zbyt rygorystyczny i „mechaniczny” wątek kraty. Zaleca się wzięcie pod uwagę przeformułowanie fasady, uwzględniając w większym stopniu charakter i skalę budynku istniejącego teatru. Proponowane rozwiązania elewacji należy przedstawić Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu akceptacji najlepszego rozwiązania.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE