I Nagroda — Biuro Projektów Lewicki Łatak

Konkurs na koncepcję przebudowy dawnego hotelu „Cracovia” do funkcji instytucji kultury: Muzeum Designu i Architektury oraz Modelowego Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych

I Nagroda
60 000 PLN brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi
na podstawie wybranej pracy konkursowej, a także nagroda pieniężna w wysokości 40 000 PLN brutto

projekt
Biuro Projektów Lewicki Łatak

autorzy

Dariusz Herman, Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak

współpraca

Artur Gibas, Eryk Kozicki, Piotr Lewicki II, Piotr Łatak, Piotr Madej, Laura Minicka, Alfred Nowina Konopka, Patrycja Rogalska, Olga Szela, Agnieszka Zajączkowska

współpraca i konsultacje
Agnieszka Łatak-Woźniak


uzasadnienie jury

Pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 201 za największą atrakcyjność przedstawionych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu. Zaproponowane udostępnienie poziomu -1 dla funkcji instytucji kultury przy jednoczesnym udostępnieniu na te funkcje także obniżonego poziomu przed budynkiem i za nim, daje Cracovii i miastu nową wartość funkcjonalną i przestrzenną. Połączenie przedpola wejściowego, przejściem pieszym pod budynkiem, otwiera szanse na nową witalność obiektów zlokalizowanych od strony ogrodu i otwarcie zespołu od strony ulic: Józefa Kałuży i kwartałów zabudowy prowadzących do nabrzeży Wisły. Najlepiej ze wszystkich prac uzyskano sprawność funkcjonalno-przestrzenną przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku. Najlepiej rozwiązano proekologiczne i energooszczędne zagadnienia przy uwzględnieniu specyfiki obiektu unikalnego pod względem struktury, elewacji i detalu. Wyjątkowe walory nowej struktury domu, najlepiej uwzględniające potrzeby użytkownika, wynikają z modernistycznego ducha istniejącej Cracovii. Cechuje je przy tym realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu inwestycji. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu, projekt w najwyższym stopniu uwzględnia możliwość minimalizacji kosztów realizacji i eksploatacji. Także nadbudowa bryły zespołu dawnej restauracji została zaprojektowana z głębokim poszanowaniem nadrzędnych wartości architektonicznych zespołu, dając przy tym asumpt do szeregu nowych aktywności w ogrodzie.

Projekt, który uzyskał I nagrodę w II etapie w pełni zrealizował zalecenia Sądu Konkursowego po I etapie konkursu.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla pracy konkursowej, która otrzymała I Nagrodę:
1) Należy przedstawić sposób udostępnienia przestrzeni dachu oraz tymczasowego pawilonu restauracyjnego dla wszystkich użytkowników wraz z osobami z niepełnosprawnościami.
2) Zaleca się przemyśleć sposób wyeksponowania istniejącego wachlarzowego podjazdu przed wejściem głównym budynku.
3) Zaleca się przeanalizować lokalizację sali audiowizualnej.
4) Szkicowe przestawienie przestrzeni publicznych przylegających do budynku wymaga dalszych analiz.
5) Zaleca się zaznaczyć obszar podlegający zachowaniu w niezmienionej formie wraz z wystrojem
i mozaikami (hol wejściowy) oraz przedstawić w sposób bardziej szczegółowy sposób realizacji tego
zalecenia.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE